Saavutettavuuden edistäminen koulutuksessa on meidän kaikkien yhteinen tehtävä

0

Esteettömyys ja saavutettavuus liitetään usein fyysiseen ympäristöön, kuten rakennusten, ulkoalueiden tai liikennevälineiden esteettömyyteen. Saavutettavuus on kuitenkin koko elämää ja sen sujumista koskeva asia, esimerkiksi tiedon saamista, osallisuutta, turvallisuutta ja ystävyyssuhteita. Näiden saavutettavien asioiden saaminen osaksi elämää ei aina onnistu yksin, vaan avuksi tarvitaan toisia ihmisiä, heidän ymmärrystään ja haluaan tukea saavutettavuuden toteutumista. Pohjimmiltaan kyse on ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta.  

Saavutettavuuden edistäminen koskee kaikkia koulutuksen toimijoita, ja sen tulee olla kiinteä osa arjen toimintaa oppilaitoksissa. Oppimisen ja opiskelijan osallisuuden näkökulmasta opettajat ovat avainasemassa. Opettaja voi omalla toiminnallaan ja pedagogisilla valinnoillaan edistää saavutettavuutta ja vahvistaa näin kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaista mahdollisuutta opiskella ja oppia sekä olla osallisena opiskelijaryhmän toiminnassa.

Saavutettavuutta voi katsoa eri näkökulmista

Saavutettavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi fyysisestä näkökulmasta. Tällöin saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien tulee päästä esteettömästi oppilaitoksen ulkoalueelle ja rakennuksiin käyttämään tiloja ja osallistumaan oppilaitoksen toimintaan. Tämä koskee opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi kaikkia oppilaitoksessa työskenteleviä ja asioivia, myös harrastustoimintaan osallistuvia iltakäyttäjiä. Fyysinen esteettömyys helpottaa kaikkia, mutta erityisen tärkeää se on pyörätuolia, sähköpyörätuolia tai muita liikkumisen apuvälineitä käyttäville kuten liikunta- ja näkövammaisille opiskelijoille.  Vaikka ihan kaikille sopivia yksittäisiä tilaratkaisuja voi olla vaikea suunnitella, tavoitteena on, että tilat soveltuvat mahdollisimman monen käyttäjän tarpeisiin ja ovat tarvittaessa muunneltavissa.

Fyysisen saavutettavuuden edistäminen tukee myös saavutettavuuden muita näkökulmia. Esimerkiksi esteettömät ryhmätyötilat ja opiskeluympäristö tukevat sosiaalista saavutettavuutta. Kaikille opiskelijoille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa esimerkiksi ruokailuun ja luoda ystävyyssuhteita. Jokaisen opiskelijan täytyy saada kokea olevansa tärkeä osa opiskeluyhteisöä. Sosiaalisella saavutettavuudella on merkitystä myös opintojen edistymiseen.

Sosiaaliseen saavutettavuuteen liittyy kiinteästi kulttuurinen ja asenteellinen saavutettavuus. Kulttuurinen saavutettavuus tarkoittaa opetus- ja oppimistilanteiden ymmärtämistä sellaisista näkökulmista, joita ei itse edusta. Saavutettavuuden edistäminen edellyttää myönteistä asennetta kaikkiin opiskelijoihin ja heidän tasapuolista huomioimistaan. Kulttuurisesta taustasta tai toimintarajoitteista huolimatta jokaista opiskelijaa tulee yhdenvertaisesti ohjata, tukea ja innostaa kohti hänen omia unelmiaan.

Psyykkinen saavutettavuus tarkoittaa sellaista olotilaa, jossa opiskelija kokee ympäristön ja opiskeluilmapiirin niin myönteiseksi ja turvalliseksi, että hän voi keskittyä opiskeluun. Psyykkisesti saavutettavassa opiskeluympäristössä hänellä on turvallinen ja luottavainen olo eikä opintoihin keskittymistä häiritse esimerkiksi ruokailun, esiintymisen tai wc:ssä käymisen jännittäminen. Opiskelija luottaa siihen, että hänestä huolehditaan ja apua on aina saatavilla.

Pedagoginen saavutettavuus on oppimisen ja opiskelun edellytys

 Pedagogisen saavutettavuuden edistäminen on erityisesti opettajien tehtävä. Jokaisella on oikeus saada opetusta sekä oppia ja opiskella omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti. Pedagogista saavutettavuutta edistävä opettaja valitsee opetus- ja ohjausmenetelmät niin, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus edetä opinnoissaan. Opetuksen ja ohjauksen lisäksi pedagogisen saavutettavuutta edistää oppimisympäristö, jossa opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi ja jossa hän voi vapaasti ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan. Laajasti tarkasteltuna kaikki saavutettavuuden näkökulmat sisältyvät pedagogiseen saavutettavuuteen. Opiskelu ja oppiminen mahdollistuvat, kun opiskelija pääsee esteettömästi paikalle, kokee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi sekä voi osallistua, toimia ja oppia omien tavoitteidensa mukaisesti.

Kun edistää yhtä näkökulmaa, tulee samalla edistäneeksi muitakin näkökulmia. Pienistä puroista syntyy suuri virta.

Lähteet

 

Happo Iiris
Yliopettaja, erityisopettaja
OAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Talonen Eero
Lehtori, ammatillinen erityisopettaja
OAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Leave A Reply