Aikuisopiskelijan opiskeluvalmiudet ja motivaatio

0

Oppijan oikeus -hankkeen tavoitteena on tarkastella opettajan osaamisen muutosta ja opiskelijan oikeutta tukeen ja ohjaukseen. Lainsäädännön (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) muuttumisen myötä ammatillisen koulutuksen tukimuotoihin on määritelty opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, joiden tarkoituksena on hankkia sellaista osaamista, joka antaa edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen. Koulutuksen järjestäjällä on vapaus suunnitella ja toteuttaa nämä opinnot haluamallaan tavalla.

Perustaidot

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot tarjoavat tukea perustaitojen vahvistamiseen. Opiskelijan yksilöllisen opintosuunnitelman mukaan opinnot voivat sisältää esimerkiksi matematiikan, suomen tai ruotsin kielen tai tietoteknisiä opintoja. Opinnot kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perustaitojen vahvistamisella on merkitystä opintojen etenemiseen ja työelämään sijoittumiseen. Kansainvälisen PIAAC-tutkimuksen mukaan (Malin, A., Sulkunen, S. & Laine, K.)  11 prosentilla 16-65-vuotiaista aikuisista on suuria puutteita lukutaidossa ja sekä 13 prosentilla suuria vaikeuksia matematiikan perustaidoissa. Koulutuksen avulla näitä perustaitoja voidaan vahvistaa ja mahdollistaa ammatillinen koulutus ja työllistyminen. Työelämässä työntekijät voivat riittävien perustaitojen avulla reagoida työelämän tarpeisiin ja oppia muutoksessa tarvittavia taitoja. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset etsivät keinoja edistää koulutukseen tai työelämään siirtymistä vahvistamalla perustaitoja ja tukemalla näin ammatillisten opintojen suorittamista. Opettajien koulutus ja opiskelijan hyvinvointi ovat avaimia onnistuneeseen tutkinnon suorittamiseen

Miten motivaatio vaikuttaa oppimiseen ja vahvistavatko hyvät perustaidot opiskelumotivaatiota?

Ammatillisen koulutuksen reformissa erityinen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunniteltiin sujuvoittamaan opiskelijan opintoja. Koulutuksessa opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Perustaidot ja niiden tukimuodot tulisi määritellä jo koulutuksen alkaessa ja ohjata opiskelija tarvittaviin lisäopintoihin. Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voidaan tarjota yksittäisinä päivinä tai jaksoina ja niihin voi osallistua enintään kuuden kuukauden ajan. Ohjauksella varmistetaan riittävien perustaitojen saavuttaminen ja ohjataan opiskelija tarvittaviin ammatillisiin opintoihin.

Opiskelumotivaatio näyttäytyy käytännön opetus- ja ohjaustilanteissa eri tavoin. Luksian puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opettajien Satu Engströmin ja Riikka Soikkelin mukaan joillakin opiskelijoilla perustaidot saattavat olla heikot tai jopa puutteelliset. Erityisesti maahanmuuttajaopiskelijoilla perustaitojen osaamisen taso selviää usein vasta opintojen edetessä. Luksiassa opiskelijoille tarjotaan OPVA-opintoja opintojen alkuvaiheessa niin suomen kielen kuin tietoteknistenkin taitojen osalta. Organisaation järjestelmät vaativat lisätukea perehtymiseen ja tukena käytetään selkokieltä ja kuvia. Tietoteknisiä taitoja harjoitellaan askel kerrallaan, yksilöllisesti tukien ja useasti kerraten, sanovat Engström ja Soikkeli.

Yksilöohjaus tukee Engströmin ja Soikkelin mukaan opiskelumotivaatiota, kun ryhmäohjaus ja -opetus saattaa joskus aiheuttaa turhautumista. Kannustus ja onnistumisten ”hypettäminen” nostaa opettajien mukaan opiskelijoiden motivaatiota. Pientenkin saavutusten huomioiminen, pelisäännöt ja tasavertaisuus ryhmässä ovat heidän mukaansa loistavia tukikeinoja oppimiseen ja motivointiin. ”Intensiivinen ote opetukseen ja ohjaukseen on motivoinnin kulmakiviä”, sanovat Soikkeli ja Engström.

Opettajan taitoihin kuuluu siis paitsi ammatillisen substanssin osaaminen, myös pedagoginen osaaminen, toimintaympäristön kehittäminen ja opiskelijan ohjaaminen ja innostaminen. Tuen tarpeet ovat lisääntyneet ja erityisesti koronan aikana lisääntynyt etäopiskelu on tuonut haasteita oppimiseen. Tuoreen selvityksen mukaan kaksi kolmannesta toisen asteen opiskelijoista on kokenut vuonna 2020 etäopiskelun raskaana (Selvitys: Etäopiskelu toisella asteella koettu raskaana koronan aikana.) Opetushenkilöstöllä on paitsi vastuu, myös mahdollisuus kannatella opiskelijaa opinnoissaan eteenpäin ja luoda omalla luovuudellaan ja taidoilla alustaa niin perustaitojen kuin ammatissa tarvittavienkin taitojen kehittymiseen.

Lähteet:

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

Malin, A., Sulkunen, S. & Laine, K. 2013. PIAAC 2012. Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia.

Selvitys: Etäopiskelu toisella asteella koettu raskaana koronan aikana – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Tiina Parviainen
Tuntiopettaja
Jamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kirjoittaja tekee väitöskirjaopintoja ja tutkii aikuisten perustaitoja ammatillisessa koulutuksessa.

 

 

Leave A Reply