Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen Janakkalassa

0

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistämisen YAMK-opiskelijat tekivät syksyn 2023 aikana kehittämistehtäviä, joiden teemana oli ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Janakkalassa. Kehittämistehtävät esiteltiin koulutuksen päätösseminaarissa HAMKissa 14.12.2023 ja tilaisuuteen osallistui myös Janakkalan kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, jotka kommentoivat omissa puheenvuoroissaan yhteistyöprojektia ja opiskelijoiden tehtäviä.

Kehittämistehtävät perustuivat kunnan strategian ja erilaisten hyvinvointiin liittyvien ohjelmien tarkasteluun, kuntaa kuvaavien tietojen (mm. väestötiedot ja alueiden karttatarkastelut) ja hyvinvointipalvelujen analysointiin. Aluetarkastelun lisäksi taustoituksessa huomioitiin mm. Janakkalan kunnan väestöpohja ja jakautuminen kuntakeskuksiin sekä huomioitiin muun muassa erilaisten tutkimusten tuloksia ja hyvinvointi-indikaattorien tietoja.

Tehtävissä korostui innovatiivinen tapa yhdistää ja tarkastella hyvinvointia ja viherrakennetta tulevaisuuden strategiatyössä. Luontoyhteyden merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kunnan elinvoimalle oli keskeisessä roolissa, mutta esityksissä tuotiin esille myös taloudellisia ja vaikuttavuuteen liittyviä näkökulmia. Janakkalan kunnan toimijat voivat halutessaan hyödyntää opiskelijoiden kehittämistehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja viheralueiden kehittämisessä.

Liikkuva, hyvinvoiva Janakkala

Nuorten mielenterveyden ongelmat ja liikkumattomuus ovat todellisia uhkia yhteiskunnassamme. Nämä haasteet tulevat vahvasti esille THL:n Kouluterveyskyselyjen uusimmissa tuloksissa myös Janakkalan osalta. Myös ilmastokriisi on globaali ongelma, joka huolettaa ja ahdistaa myös nuoria. Luontoympäristön suojelu ja päästöjen vähentäminen kuuluvat kaikille. Ekososiaalisen sivistyksen lisääminen kunnassa tuo uudenlaista näkökulmaa ihmisten ja luonnon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kehitysideana on suunniteltu kuntapyöräjärjestelmä Janakkalaan, Turengin taajamaan, sen keskeisen sijainnin vuoksi. Kehitysidean tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteiskunnassa sekä tukea luonnon kantokykyä. Nuoret saavat mielekästä, yhteistä tekemistä korjaamalla ja tuunaamalla lahjoituksena saatuja polkupyöriä. Polkupyörät sijoitetaan Turengin torin laidalla sijaitsevaan pyöräparkkiin, jossa ne ovat kuntalaisten ja vierailijoiden vapaassa käytössä. Pyöräparkin ympäristöä kaunistaa pölyttäjiä houkuttelevat kukkaistutukset, jolloin pyöräparkki tuo myös iloa katukuvaan. Pyöräily on trendilaji, joka liikuttaa kunnan nuoria ja vierailijoiden silmissä nostaa kunnan imagoa.

Kuva 1. Liikkuva, hyvinvoiva Janakkala.

 

Nuoret elävöittämään Turengin keskustaa

Janakkalan asukaskokemustutkimuksen ja THL:n Kouluterveyskyselyn tuloksista nousee tarve nuorten hyvinvoinnin edistämiselle. Lisäksi Turengin keskustan viihtyisyys puhututtaa kuntalaisia ja tätä on tarvetta kehittää. Janakkalan kuntastrategian ja osallisuusohjelman mukaisesti asukkaita otetaan mukaan kunnan kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun.

Kehittämistehtävän keskiössä on lisätä nuorten hyvinvointia ja edistää viheralueiden monimuotoisuutta Turengissa. Kunnan koulujen ja Kiipulan ammattiopiston nuoret osallistuvat alueen suunnitteluun ja toteutukseen kunnan eri toimijoiden johdolla. Jatkossa nuoret hoitavat ja ylläpitävät Lyylinpuistoa suunnitelman mukaisesti osana ympäristökasvatuksen opetusta. Lyylinpuiston kehittäminen on suunniteltu toteutettavaksi kunnan talousarviossa vuosina 2024–2025. Lopputuloksena syntyy yhteisöllinen, kaikkia ikäryhmiä palveleva kuntalaisten olohuone, joka tuo luonnon lähelle ihmistä.

Kestävän kehityksen oppimispolulla vaikutuksia Janakkalan kuntalaisten ja luonnon hyvinvointiin

Kestävän kehityksen oppimispolun aikana Janakkalan lukion ja Kiipulan ammattioppilaitoksen opiskelijat pääsevät suunnittelemaan oman kunnan viheralueita. Polku nivotaan niin lukion kuin ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin. Kehittämistyötä on arvioitu kestävän kehityksen eri näkökulmista ja sillä on vaikutusta hyvinvoinnin lisäksi muun muassa nuorten osallisuuteen, mahdolliseen työllistymiseen opintojen päätyttyä ja alueen monimuotoisuuden lisääntymiseen. Opiskelijat saavat oppimispolullaan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kestävästä kehityksestä.

Kehittämiskohteeksi valittiin Turengin keskusta-alue ja kohderyhmäksi valikoitui toisen asteen opiskelijat. Turengin keskusta-alue näyttäytyi betonibrutalismina ja teollisuuden valtaamana alueena, josta puuttui ihmisten hyvinvointia tukeva luontovihreä sekä viherkäytävien yhtenäisyys. Kohderyhmäksi valikoitui nuoret, sillä alueen nuoret voivat verokkikuntiin nähden heikommin. Myös hyvinvointi-indikaattoreista käy ilmi, että oppilaitoksissa koetaan koulukiusaamista sekä innottomuutta opintoja kohtaan.

Janakkalan hyvinvointisydän tehdään yhdessä

Janakkalassa halutaan lisätä ihmisen ja luonnon hyvinvointia. Janakkalassa on käynnissä monia hyvinvointiin liittyviä toimia ja luonto- ja ympäristöhankkeita, jotka yhdistetään kokonaisuudeksi, jota ohjaa luonnon ja ihmisen hyvinvointi. Tässä kehittämissuunnitelmassa kunnan asukkaat, yhdistykset, kunta ja yritykset yhdessä rakentavat kaikille hyvää Janakkalaa. Uutta yhteistoiminnallista toimintamallia kehitetään ensin Laurinmäen arvokkaassa luonto- ja kulttuuriympäristössä, josta rakentuu Janakkalan ekososiaalinen sydän. Se sykkii vahvistuttuaan uutta toimintamallia koko kuntaan.

Tavoitteena on kytkeä kaikki Janakkalassa tehtävä strateginen hyvinvointi- ja luontotyö saumattomaksi eri hallinnon alat yhdistäväksi, jatkuvasti kehittyväksi hyvän kierteeksi, jota kaikki ovat rakentamassa yhdessä. Kaikilla on käsiä, millä tehdä ja paljon ajatuksia, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin. Suurien investointien sijaan tavoitteena on aktivoida ihmisiä ja edistää näkökulman muutosta. Ideana on nähdä, arvostaa ja ottaa käyttöön kaikkien yhteinen viisaus ja voima – jokainen kuntalainen on asiantuntija kuntansa kehittämisessä. Käytännössä työskentely tapahtuu yhdessä pohtien kaikille avoimissa kokoontumisissa ja työpajoissa, Janakkalassa jo käytettävän kumppanuuspöydän avulla hyödyntämällä erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Jokainen on kutsuttu mukaan – sinäkin.

Ideapankki hyvinvoinnin edistämiseen Janakkalassa

Luontoyhteyden kehittäminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Janakkalassa. Kehittämissuunnitelmana on ideapankki Turengin alueen nuorten, ikäihmisten sekä luontoympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Ideapankki ja sen kehittämisideat perustuvat tutkittuun tietoon ja toteuttaminen tapahtuu osallistavin menetelmin eri sidosryhmien kesken.

Ideapankin pääteemoja ovat leppoistaminen ja pehmentäminen, estetiikan ja onnellisuuden huomioiminen, Turengin terveysmetsät, aistiystävällinen vehreyttäminen ja luontoalueiden säilyttäminen sekä luontoon liittyvien kädentaitojen hyödyntäminen kohderyhmille. Ideapankki on hyödynnettävissä ajallisten ja taloudellisten resurssien mukaisesti Janakkalan kunnan ja sidosryhmien kesken. Kohderyhmäksi valikoitui Turengin alueen ikäihmiset, nuoret sekä ympäristö. ​Turengissa on tiheämpää rakentamista, laajoja pientaloalueita sekä teollisuusalueita. Samalla luontoalueet ovat hajanaisempia liikenneverkoston keskellä sekä vieraslajien esiintyminen on yleisempää ja niiden lajisto on monimuotoisempi.​

Kuva 2. Ideapankin sisällöstä esimerkkejä.

 

Ekomaasta Janakkalan uusi vetonaula

Kunnan tavoitteena on löytää uusia keinoja kuntalaisten ja luontoympäristön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Keskeisin kehittämisehdotus oli Ekomaa, joka on historiaa ja tulevaisuutta yhdistävä teemapuisto​. Puisto tarjoaa osallistavia, elämyksellisiä ja toiminnallisia luontoon liittyviä kokemuksia.​ Kokonaisuus sisältää ympäristökasvatukseen, perinnekäsitöihin ja historian elävöittämiseen liittyviä teemoja sekä tulevaisuusskenaarioita teknologian ja pelien avulla koettuna. Lisäksi puiston teemoihin on sisällytetty yhteisöllistä luontoympäristöä edistävää toimintaa, kuten kasvien siemenpankin kerääminen, perinnesauna, vieraslajitorjunta sekä ympäristön ennallistaminen.

Ekomaan toteuttaminen lisää luonnon monimuotoisuutta, vaikuttaa positiivisesti hulevesien hallintaan sekä ennallistaa luontoa. Lapsille ja nuorille puisto mahdollistaa liikunnan, ulkoilun sekä yhteisöllisen tekemisen kautta hyvinvoinnin kohenemista. Ekomaa tarjoaa ilmaista tai edullista tekemistä, joten sen taloudellinen saavutettavuus on hyvä. Luontokasvatus sekä omaehtoinen luonnon tutkiskelu ja luonnossa puuhailu edistävät luontosuhdetta sekä ymmärrystä kestävästä kehityksestä. Ekomaan avulla on mahdollisuus kasvattaa kunnan veto- ja pitovoimaa sekä tuottaa euroja kuntaan, kun puisto tuo uusia työpaikkoja ja matkailijoita vierailemaan Janakkalaan. Ekomaa on mahdollista toteuttaa kunnassa vaiheittain aloittaen pop up -tapahtumista ja kouluille jalkautuvista matkalaukkuversioista.

Kuva 3. Ekomaan mahdollinen sijoituspaikka (Maanmittauslaitos)

Kirjoittaja

Paula Hakala, tutkijayliopettaja, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

paula.hakala@hamk.fi

puh. 050 4778226

Leave A Reply