Ehkäistään yhdessä kaatumista

0

Suurin osa iäkkäiden tapaturmista aiheutuu kaatumisista, joten ennaltaehkäisevät toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä kaatumisia on liikunta. Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi, tulee asiakkaan, asiakkaan läheisten ja ammattilaisten tehdä tiivistä yhteistyötä. (THL, 2021) Joka kolmas iäkkäiden kaatuminen tai kaatumisvamma on ehkäistävissä puuttumalla kaatumisten vaaratilanteisiin. Iäkkäiden kaatumiset voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista. (UKK-instituutti, 2021)

Kaatumiselle on monia riskitekijöitä. Jokaisella on yksilöllisiä riskitekijöitä ja keinot, joilla näihin pyritään vaikuttamaan ovat myös yksilöllisiä. Riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Iäkkään omat ominaisuudet kuten liikkumiskyky, sairaudet ja niihin liittyvät lääkkeet kuuluvat sisäisiin tekijöihin. Sisäisiä tekijöitä voidaan vahvistaa mm. säännöllisellä liikunta- ja tasapainokykyä vahvistavalla harjoittelulla. Ulkoisista kaatumiselle altistavista tekijöistä suurin osa liittyy asuin- ja lähiympäristöön. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi sää ja keliolosuhteet sekä niiden vaihtelut, asunnon kävelypinnat, valaistus sekä asunnon tasojen korkeus ja tilojen tilavuus. Liikunta on tärkein tapa ennalta ehkäistä kaatumista. Se edesauttaa tasapainoa, reagointikykyä ja ympäristöön sopeutumista. Parhaimmillaan kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä poistamalla ajoissa tekijöitä tai vähentämällä niiden tekijöiden vaikutusta, jotka lisäävät alttiutta kaatua. Kaatumisia voidaan ehkäistä huomioimalla sisäiset ja ulkoiset tekijät. (Terveyskylä, 2020).

Kaatumisten ennaltaehkäisyprojekti

Toteutimme projektitoimintana ikäihmisille suunnatun kaatumisten ennaltaehkäisytapahtuman Riihimäen sairaalassa, yhteistyössä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kanssa. Pidimme tapahtumaa kolme päivää keskiviikosta perjantaihin, paikalla opiskelijoita oli aina 4-5 vaihtelevasti kunakin päivänä. somepostaus tapahtumasta

Kokosimme tapahtumamme pisteen sairaalan ala-aulaan. Pisteellemme valikoitui kaksi eri testiä, joilla pystyimme arvioimaan asiakkaan kaatumisen riskiä. Testit mittasivat alaraajojen lihasvoimaa sekä tasapainoa. Keräsimme tapahtuman suunnitteluvaiheessa materiaalia kaatumisen ennaltaehkäisystä, ja näitä jaoimme testien teon yhteydessä asiakkaille. Materiaalit sisälsivät mm. Lihaskunto- ja tasapainoharjoitteita, sekä yleistä tietoa kaatumisten ennaltaehkäisystä. Useat asiakkaat olivat kiinnostuneita aiheesta ja tulivat mielellään testaamaan omaa riskiä kaatumisiin. Kaiken kaikkiaan testejä tehtiin noin 75 ja materiaaleja ja tietoa kaatumisen ennaltaehkäisystä jaoimme noin parille sadalle ihmiselle.

Kokonaisuudessaan tapahtuma oli mielenkiintoinen ja antoisa niin meille opiskelijoille kuin asiakkaillekin, jotka pisteellämme kävivät. Opimme paljon kaatumisen ennaltaehkäisemisen menetelmistä ja testeistä liittyen kaatumisalttiuteen. Kaatumisen ennaltaehkäiseminen on tärkeää, koska kaatumisilla on negatiivinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Kaatumisen ennaltaehkäisemisellä voidaan edistää terveyttä, toimintakykyä sekä elämän laatua. Ehkäisemällä kaatumista voidaan ehkäistä myös kaatumisista seuraavia vammoja. (UKK-instituutti, 2022)


Kirjoittajat:

Vilma Järvinen, Outi Karjanmaa, Tiia Trygg, Suvi Lehtinen, Emma Turpeinen, Essi Parpala, Satu Vähäjylkkä, Kristiina Heino

Lähteet:

THL. (2021). Kaatumiset ja putoamiset. Haettu 21.9.2022 osoitteesta https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/iakkaiden-tapaturmat/kaatumiset-ja-putoamiset

UKK-instituutti. (2022). Kaatumisten ehkäisy iäkkäille ja heidän läheisilleen. Haettu 20.9.2022 osoitteesta https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisten-ehkaisy-iakkaille-ja-laheisille/

Terveyskylä. (2020). Kaatumisen ehkäisy. Haettu 20.9.2022 osoitteesta: https://www.terveyskyla.fi/ikatalo/hyv%C3%A4-arki/turvallisuus/kaatumisten-ehk%C3%A4isy

Leave A Reply