Liikkumisen data yhdeksi kokonaisuudeksi – Häme Mobility Intelligence  

0

Datan kerääminen ja sen hyödyntäminen ovat nykypäivänä tärkeässä roolissa jokaisella toimialalla. HAMK Smart -tutkimusyksikön Hämeen liiton rahoittama Liikenne 4.0 -hanke tukeeliikenteen, liikkuvuuden ja logistiikkaratkaisujen kehittämistä sekä digitaalisuusvalmiuksien ja datan käytön parantamista Hämeessä. Hankkeessa on toteutettu lukuisia pilotointeja, joista saadun datan integroimisella on voitu analysoida Hämeen alueen liikkumista.     

Hankkeen pilotoinneissa on kerätty dataa eri mittalaiteteknologioita hyödyntäen niin liikkujamäärien kuin myös väylien kunnon pohjalta. Häme Mobility Intelligence -alusta on koostettu Microsoft PowerBI -yritysanalytiikkapalveluun raportiksi, jossa eri lähteistä saatu data on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi visuaalisessa ja interaktiivisessa muodossa. Datalähteiden yhdistäminen mahdollistaa kattavan kokonaiskuvan saamisen Hämeen alueen liikkumisesta, jonka lisäksi pystytään tunnistamaan liikkumisen muutoksien vaikutuksia toisiinsa.   

Infrastruktuurin ja liikenteen suunnittelussa on tärkeää, että tehtävien ratkaisujen tueksi on riittävästi tietoa ja dataa suotuisien päätösten varmistamiseksi. Tähän tiedolla johtamisprosessiin kuuluu olennaisena osana luotettavan datan kerääminen mitattavista lähteistä ja sen analysoiminen (Miller, 2019). Myös avoimen datan rooli on korostunut nykypäivänä, ja sitä on saatavilla laajasti eri lähteistä.   

Häme Mobility Intelligence -alusta lisää ihmisten ja päätöksentekijöiden tietoisuutta muun muassa vähähiilisen liikenteen mahdollisuuksien parantamisesta kuten pyöräilystä Hämeenlinnassa ja Kanta-Hämeessä. Pyöräilyllä on erinomaiset mahdollisuudet kyseisellä alueella, mutta päätöksenteon tueksi ei välttämättä riittävästi tietoa. Alusta toimii erinomaisena analysointi- ja tarkastelutyökaluna esimerkiksi eri teiden käyttöasteen ja kunnon sekä ihmisten liikkumiskäyttäytymisen tutkimiseen sekä kuinka sää vaikuttaa eri liikkumismuotojen valinnassa.   

Häme Mobility Intelligence -etusivu.

 

Häme Mobility Intelligence -alustalle on koottu tietoa pyöräilystä ja säästä, kävijä- ja liikennemittauksista, väylien kunnosta, joukkoliikenteestä, henkilöliikennetutkimuksesta ja digitaalisista pyöräilyreiteistä Hämeenlinnassa.   

Liikenteen ja liikkumisen mittaus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuonna 2016 toteuttamaan Henkilöliikennetutkimukseen (2018, Traficom) pohjautuen tutkittiin suomalaisten liikkumista eri kulkumuotojen suhteen, jonka perusteella alustalle luotiin graafit alueittain vertailtuna matkasuoritteisiin. Suomalaisten liikkumisenhavainnollistamisessa otettiin huomioon myös vuonna 2012 tehty tutkimus, jota verrattiin liikkumisen muutoksiin alueittain.    

HAMK Smart -tutkimusyksikön jo päättyneestä PYÖRÄ-kaupunki- ja yhteiskäyttöpyörä – sekä Liikenne 4.0 -hankkeen Hämeenlinnan kaupunkipyöräpilotoinnista saatua dataa on hyödynnetty yhdessä säädatan kanssa. Esitettävän tiedon pohjana toimii PYÖRÄ-hankkeessa kerätty tieto pyörävuokrauksien lainaus- ja palautuspaikoista sekä GPS-datan pohjalta luotu kartta vuokrauksien reiteistä Hämeenlinnan alueella. Alustalla voi tarkastella myös vuokrauksien määriä sekä Ilmatieteenlaitokselta avoimena datana saatavan säätiedon vaikutusta vuokrauksiin kesä- ja talvikuukausina.  

Kuva laatikoista, joissa tekstiä ja numeroita sekä kartta Hämeenlinnasta

Kuva diagrammeista
Häme Mobility Intelligencessä voi tarkastella kaupunkipyörien vuokraustasoa ja sään vaikutusta siihen kesä-ja talvikuukausina.

Hämeenlinnan keskustassa Turuntiellä ja Viipurintiellä suoritettiin liikennelaskenta EcoCounterin sensoritekniikalla, jossa kerättyyn dataan kohdennettiin jalankulkijat ja polkupyöräilijät omina liikkumismuotoinaan. Häme Mobility Intelligencen esittämä diagrammi kohdentaa laskennasta saadun datan lisäksi säätiedon vaikutukset. Alusta tarjoaa siis mahdollisuuden havainnoida liikkumista kyseisillä paljon liikennöidyillä alueilla sekä liikkumisen muutoksia suhteutettuna eri lämpötiloihin.   

Sensoritekniikkaa hyödynnettiin myös kävijälaskureiden muodossa HAMK Visamäen kampuksella syksyllä 2020 sekä PARKKI Business Parkin sisätiloissa keväällä 2021. Yhteistyössä SensMaxin kanssa toteutetussa pilotoinnissa mitattiin jalankulkua liikkumisen suunnan suhteen. Pilotoinnilla selvitettiin kuinka kyseistä mittaustekniikkaa voisi hyödyntää esimerkiksi rajatuissa tapahtumissa, joissa on selvät sisäänkäynnit ja poistumiset. 

Joukkoliikenteen käyttöaste muuttui merkittävästi suuressa osassa maata keväällä 2020 alkaneen koronapandemian vuoksi. Alustalla voi tarkastella Hämeenlinnan alueen linja-autoliikenteen kehitystä pysäkki- ja linjakohtaisesti sekä määrällisesti, jotka perustuvat vuosien 2017–2021 kerättyyn dataan. Datan pohjana toimii Waltti-matkakorttien data sekä Hämeenlinnan kaupungin keräämä tilastointi.   

Yksi mielenkiintoisimmista pilotoinneista Liikenne 4.0 -hankkeessa liittyy konenäön hyödyntämiseen, joka toteutetaan yhdessä tekoälypohjaisia konenäköpalveluja tuottavan MarshallAI:n kanssa Hämeenlinnan Kauppatorilla. 4K-laatuista videokuvaa tuottavan kameran sekä tekoälyn avulla on päästy tutkimaan torin liikkumista, liikkumisen määriä, liikkumismuotoja ja liikkujien käyttäytymistä reaaliajassa. Pilotoinnista saatu data havainnollistetaan graafisesti Häme Mobility Intelligenceen sekä Hämeenlinnan kaupungille ja Kaupunkikeskustayhdistykselle, jotka olivat pilotoinnin suunnittelussa myös mukana.        

Väylien kunto    

Liikkumismäärien ja liikenteen analysoinnin lisäksi alustalta voi tarkastella hankkeen pilotointeihin kuuluneen pyöräväylien kuntokartoitukseen liittyvää dataa. PowerBI -raporttiin sisältyy dataa reittien mittaukseen ja analysointiin erikoistuneen TerrainSensen kehittämän tärinämittauksen avulla tehdyistä mittauksista, jotka kohdentuivat Kanta-Hämeen pyöräväylille. Pyörään kiinnitettävien sensoreiden avulla pystyttiin todentamaan reittien haastavuutta sekä luomaan kokonaiskuvaa pyöräinfran kunnosta ja toimivuudesta. Saadun datan perusteella luotiin kartta, jossa reitistä piirretyt pisteet visualisoituvat vaikeusasteen mukaan eri värillä kartalle. Käyttäjä voi valita karttanäkymän haluamansa reitin, vaikeusasteen tai vaihtoehtoisesti molempien perusteella, jonka jälkeen raportti esittää kuljetun reitin pisteet kartalla, korkeuserot sekä valitun reitin pituuden.    

Kuva väylien kunnon datasta diagrammeina ja kartalla
Häme Mobility Intelligencen visuaalinen havainnollistus Terrainsense-pilotista saadusta teiden kunnon datasta.

 

Kuva tärinämittaus-sensorista ja puhelimesta kiinni pyörän ohjaustangossa
Tärinämittaus-sensori pyörän takarenkaan akselissa valmiina mittausreissulle.

 

Tilastollisten tutkimusten ja kerätyn datan lisäksi Häme Mobility Intelligencesta löytyy linkki Visit Hämeen sivuille, jossa käyttäjä pääsee tutustumaan interaktiiviseen Hämeenlinnan pyöräilyreittejä esittelevään karttaan.  Kartta sisältää 360-asteisia kuvia eri pisteistä ja nähtävyyksistä reitin varrella. 

 

Lue lisää Liikenne 4.0 -hankkeesta täältä.

Lähteet:

Miller, K. (2019).  Data-Driven Decision Making: A Primer for Beginners. https://www.northeastern.edu/graduate/blog/data-driven-decision-making/   

Traficom. (2018). Liikenneviraston tilastoja 1/2018. Henkilöliikennetutkimus 2016. Suomalaisten liikkuminen. https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lti_2018-01_henkiloliikennetutkimus_2016_web.pdf   


Kuva Mikael Saarisesta

Mikael Saarinen 

projektityöntekijä, HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Kuva Saana Salosta

Saana Salo
projektityöntekijä, HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Leave A Reply