Kokemuksia uudesta robotiikan peruskurssista

0

Tausta ja tavoitteet

Robotiikan perusteet -opintojakso kehitettiin vuoden 2020 aikana osana Robo oppii (ESR) -hanketta. Tämä tehtiin hankkeen kolmen toteuttajatahon, Riihimäen kaupungin, Hyrian ja HAMKin, välisenä yhteistyönä. Robo oppii -hankkeessa on tavoitteena suunnitella ja pilotoida 30 op koulutuskokonaisuus hyvinvointiteknologian ja digitalisaation osa-alueelta, jossa erityisesti robotiikka on vahvasti mukana. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja alueen elinkeinoelämän robotiikkaosaamista, kuten myös joustavia opintopolkuja hankkeeseen osallistuvien koulutusorganisaatioiden välillä. 

Robotiikan perusteet -opintojakso suunniteltiin ja kehitettiin yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa, jotta robotiikasta kiinnostuneet opiskelijat saisivat perustiedot robotiikasta. Tavoitteena oli, että opintojakson opiskeltuaan opiskelijalla olisi perustietämys siitä, mikä tekee robotista robotin ja millaista robotiikkaa on eri aloilla. Myös perusteet robotiikan käsitteistöstä sekä rakenteellisista osista nähtiin tärkeäksi osata. Opintojakson avulla haluttiin myös tehdä näkyväksi robotiikan käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja periaatteita.

 Robotiikan perusteet -kurssin bannerikuva

Kehittämistyössä huomioitiin vahvasti monialaisuus. Yhteissuunnittelussa oli mukana eri alojen opettajia sekä HAMKista että Hyriasta. Riihimäen lukiolta oli mukana robotiikkaan erikoistuneita opettajia. Tämä toi sen edun, että sisältösuunnittelussa syntyi keskustelua, mikä kaikki on oleellista sisällyttää 3 opintopisteen / 5 opintoviikon laajuiseen peruskurssiin ja millä tasolla. Tätä keskustelua käytiin erityisesti ohjelmointiosaamisen osalta. 

Ensimmäinen toteutus pilotoitiin HAMKissa 

Robotiikan perusteet -opintojakso testattiin ensimmäisenä HAMKissa. Se toteutettiin vapaasti valittavana opintona syksyllä 2020. Mukaan oli ilmoittautunut 28 opiskelijaa monelta eri alalta, useammalta kampukselta ja eri vaiheista opintoja. Osallistujista 75 % oli miehiä ja 25 % naisia. 

Aloitusseminaari pidettiin kasvokkain opiskelijoiden aktivoimiseksi ja innostamiseksi. Samalla vetäjät Piiku Pakkanen, Francois Christophe ja Marjo Vaalgamaa saivat mahdollisuuden selvittää, millaisia ajatuksia ja odotuksia opiskelijoilla oli robotiikasta. Aloituksen jälkeen loput opinnosta tehtiin verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso sisälsi oppimateriaaleja kirjallisena ja videoina viidestä eri teemasta, jotka oli koottu Moodle-kirjoiksi. Useimmat osiot sisälsivät välitestejä perehtymisen osoittamiseksi. Opiskelijat pitivät myös oppimispäiväkirjaa oman osaamisen kehittymisestä suhteessa opintojaksolla käsiteltäviin asioihin. Opintojakson päätteeksi pidettiin päätösseminaari verkossa. Päätösseminaarissa opiskelijat esittelivät ideoitaan uudenlaisista roboteista valitsemaansa käyttöympäristöön, mikä oli ollut opintojakson laajin, soveltava ja oppeja kokoava tehtävä. Tällä oppimistehtävällä syvennettiin yhteiskehitetty Robotiikan perusteet 3 op -kurssi HAMKin ammattikorkeakoulutasoiseksi Robotiikan perusteet 5 op –opintojaksoksi. 

Kuvassa kurssin vetäjät Piiku Pakkanen, Francois Christophe ja Marjo Vaalgamaa
Kuvassa kurssin vetäjät Piiku Pakkanen, Francois Christophe ja Marjo Vaalgamaa

Opiskelijoilta saatu palaute 

Opiskelijoilta kerättiin palautetta monella tavalla, sillä se oli jatkokehityksen kannalta erittäin tärkeää. Palaute oli pääosin myönteistä. Erityistä kiitosta sai aloitusseminaari, joka oli koettu innostavaksi ja sen koettiin tuoneen jo mukanaan paljon uutta tietoa opiskeltavasta aihealueesta. Toteutustapa kaikkiaan koettiin mielekkääksi ja oppimisympäristö selkeäksi. Oppimispäiväkirjoissa opiskelijat kuvasivat päässeensä sekä itselleen asettamiin sekä opintojakson tavoitteisiin. 

Kehittämisehdotuksia tuli enimmäkseen sisällöistä. Erityisesti tekniikan alan opiskelijat olisivat toivoneet syvällisempää käsittelyä teknisissä asioissa kuten ohjelmoinnissa. Tekniikan alan opiskelijat kokivat etiikan osion uudeksi ja vaikeaksi, mutta samalla sen koettiin avaavan silmiä, että myös eettisiä näkökulmia tulisi tarkastella. 

Muiden alojen opiskelijat kokivat hyväksi sen, että opintojakson pystyi opiskelemaan ilman ennakkotietoja robotiikasta tai tekniikasta yleisesti. Monialaiset esimerkit koettiin avartavina ja sen koettiin tekevän opintojaksosta erityisen mielenkiintoisen. 

Miten kehittäminen jatkuu? 

Opintojakso Robotiikan perusteet (5 op) toteutetaan uudelleen HAMKissa alkuvuodesta 2021. Tavoitteena on vastata palautteeseen uudenlaisina sisältöinä, mm. Opetusvideoina etiikasta ja ohjelmoinnista, aiempaa sisältöä täydentäen. Lisäksi opintojakso pilotoidaan keväällä myös Hyriassa, josta saadaan niin ikään lisää palautetta. Syksyllä 2021 opintojakso aiotaan pilotoida myös Riihimäen lukiossa.  

HAMKissa siirrytään tämän perusteita käsittelevän opintojakson jälkeen kohti alakohtaisten opintojen kehittämistä, kuten Palvelurobotiikka sotessa (5 op) sekä Robotics module (15 op). Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. 

Piiku Pakkanen

Piiku Pakkanen toimii HAMKissa hoitotyön koulutuksessa lehtorina ja Robo oppii -hankkeessa hyvinvointialan asiantuntijana.

Marjo Vaalgamaa
Marjo Vaalgamaa toimii HAMKissa liiketalouden koulutuksessa opinto-ohjaajana. Hän on toiminut Robo oppii -hankkeessa projektipäällikkönä.

Leave A Reply