Uutta osaamista, uusi pätevyys!

0

Sähkö- ja automaatiotekniikan muuntokoulutus, 75 op, monimuotokoulutus

Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden tuotantolaitteisiin. Hän osaa hyödyntää oppimaansa soveltaessaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa eri käyttökohteisiin, esimerkiksi valaistuksen, liikenteen ja hissien ohjaukseen sekä robotteihin.

Muuntokoulutuksella täydennetään automaatioinsinöörin osaamista sähkötekniikan alueella nimellisjännitteeltään enintään 1 kV vaihtojännitteisiin sähköjärjestelmiin. Koulutus mahdollistaa valmistumisen jälkeen hakea S2-sähköpätevyyttä muiden laissa pätevyyteen määriteltyjen vaatimusten täytyessä.

Koulutuksessa hyödynnetään uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia käytännönläheisessä, paljon omakohtaista tekemistä sisältävässä opiskelussa. Koulutuksen olennaisimpia painopistealueita ovat sähkövoimatekniikka, rakennussähköistys, hajautettu sähköenergiatuotanto, kiinteistöjen älykkäät ohjaukset, sähköalan yrittäjyys sekä sähköalan standardit ja direktiivit.

Muuntokoulutus sisältää vähintään 45 op sähköalan opinnot. Muuntokoulutuksen sisällön määrittely noudattaa pätevyysvaatimuksen osalta seuraavia määräyksiä:

Sijoittuminen työelämään

Sähkö- ja automaatioinsinööri työskentelee tyypillisesti teollisuuden tai kiinteistöalan teknologiayrityksessä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä myöhemmin kokemuksen karttuessa erilaisissa esimiestehtävissä. Työ on lähes aina ryhmätyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa kansainvälisessä työympäristössä. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi tuotantolaitoksissa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä sähkösuunnittelu- ja asennusalan yrityksissä.

Suunnittelutehtävät koostuvat yleensä projekteista, joissa suunnitellaan ja toteutetaan esimerkiksi tuotantolaitteiden ja prosessien sähköistyksiä ja automaattisia ohjausjärjestelmiä. Asuin- ja tuotantorakennuksiin liittyvät sähköistykset ja kiinteistöautomaatio ovat myös tyypillisiä suunnitteluinsinöörin työtehtäviä, samoin työkoneisiin, liikenteen ohjausjärjestelmiin ja sähkön jakeluun liittyvät tehtävät.

Menestyksekäs tehtävien hoitaminen edellyttää tekniikan osaamisen lisäksi aktiivisuutta ja ryhmätyöaitoja, matkustusvalmiutta, monikulttuurisuusosaamista, asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja esiintymistaitoa sekä vähintään hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista osaamista.

Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Muuntokoulutuksessa opiskelijalla on jo osaaminen automaation tai koneautomaation alalta aiemmasta tutkinnostaan. Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, josta suoritettavaksi jää hyväksilukujen jälkeen 75 opintopistettä. Koulutuksen tarkoitus on antaa riittävä sähkötekninen koulutus S2-sähköpätevyyden hakemiseksi.

Opinnot alkavat tammikuussa ja ne on jaettu viiteen moduuliin, joista neljä ensimmäistä sisältävät sähköalan opintoja ja viides opinnäytetyön. Sähköalan opinnot opiskellaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan ensimmäisen vuoden syksyllä sähköalan opintojen rinnalla ja se viimeistellään toisen vuoden tammi- helmikuun aikana.

Opiskelumuodot

Automaatiotekniikan ja koneautomaatiotekniikan insinööreille suunnattu muuntokoulutus suoritetaan monimuoto-opiskeluna, jolloin opiskelija voi suorittaa opinnot oman työnsä ohella. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkon välityksellä tapahtuvaa opiskelua sekä itsenäisesti suoritettavaa omatoimista ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

Opiskelussa on käytössä verkko-oppimisalusta ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen tarjoava monipuolinen etäopiskelualusta. Etäopiskelun tukena käytetään lisäksi oppilaitoksen tarjoamaa virtuaaliympäristöä, jonka avulla suunnitteluohjelmistoja on mahdollisuus käyttää oppilaitoksen ulkopuolelta. Joistakin sähkösuunnitteluohjelmista on tarjolla myös ilmaisia opiskelijaversiota, joita voi hyödyntää oman opiskelun aikana.

Opiskeltava moduulit

 • Sähkötekniikka 1, 15 op
 • Sähkötekniikka 2, 15 op
 • Sähkötekniikka 3, 15 op
 • Sähkötekniikka 4, 15 op
 • Opinnäytetyö, 15 op

Automaatio- ja koneautomaatioinsinöörin tutkinnon perusteella hyväksiluettavat moduulit

 • SA00BV81    Johdatus automaatioon
 • SA00BV82    Automaation sovellukset
 • SA00BW05   Sovellettu mittaustekniikka
 • SA00BW06   Automaatiosuunnittelun menetelmät
 • SA00BW21   Ohjelmointisovellukset 1
 • SA00BW25   Ohjelmointisovellukset 2
 • SA00BW72   Modernit teknologisovellukset
 • SA00BW77   Kunnossapito
 • SA00BW79   Harjoittelu 1
 • SA00BW80   Harjoittelu 2
 • SA00BW78   Opinnäytetyö

Lue lisää ja hae koulutukseen!

Antti Aimo, Sähkö-ja automaatiotekniikka, koulutuspäällikkö

Leave A Reply