Voisiko yhdessä opettamista harjoitella jo koulutuksessa?

0

Opetusharjoittelu valmistaa opiskelijaa opettajan työn lisäksi laajemmin kouluyhteisössä toimimiseen. Opettajan taito syntyy tehden, kokeillen ja harjoitellen. Opetusharjoittelu luo tähän turvalliset puitteet: opettamisen taito ja kyky tunnistaa erilaisia tuen tarpeita hahmottuu ja vahvistuu ohjaajan, opiskelijan ja vertaistuen välisessä dialogissa.

Opettajaksi kasvaminen on pitkä ja monitasoinen prosessi. Se vaatii substanssiosaamisen ja pedagogisten taitojen lisäksi taitoa tunnistaa erilaisia tuen tarpeita. Lisäksi yhteiskunnan ja koulujärjestelmän muutokset haastavat opettajaksi opiskelevan: kuinka toteuttaa oman pedagogisen ajattelunsa ja arvojensa mukaista opetusta yhä lisääntyvien haasteiden ja usein vähenevien resurssien keskellä.

Opetusharjoittelu on merkittävässä roolissa opettajaksi kasvamisen prosessissa. Se auttaa opiskelijaa ymmärtämään opettajan työn nivoutumisen osaksi laajempaa kokonaisuutta: kouluyhteisöä sekä koko yhteiskuntaa. Opetusharjoittelussa opiskelija saa kehittää omaa pedagogista ajatteluansa sekä mahdollisuuden harjoitella pedagogisia taitoja turvallisesti ohjaajan kanssa. Opiskelija saa tukea myös muilta opiskelijoilta reflektoidessaan kokemuksiaan työskentelystä oppilaiden kanssa. Voidaankin ajatella, että opetusharjoittelu on opettajuuden ajokortti, jossa saavutetaan tietyt perustaidot tulevaisuuden työelämää ajatellen. Turvallisesti, ohjaajan neuvoessa, jalka jarrupolkimella kaiken varalta ja kavereiden jännittäessä ja kannustaessa takapenkillä.

Tulevaisuuden opettajalta odotetaan uudenlaisia valmiuksia toimia yhteisöllisesti erilaisissa kasvatuksellisissa ympäristöissä. Oulun yliopistossa pohdimmekin, kuinka voisimme kehittää opetusharjoittelua niin, että opiskelijalla olisi valmiudet kohdata nämä uudet haasteet. Yhtenä tavoitteena meillä Oulun yliopistossa on kehittää yhteisopettajuutta osana opetusharjoittelua. Sitä voidaan toteuttaa monella tavalla, mutta hienointa olisi, jos erityisopettajaksi opiskeleva voisi harjoitella sitä yhdessä luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi opiskelevan kanssa jo koulutuksessa opetusharjoittelun osana. Näin kaksi asiantuntijaa voisi yhdistää osaamisensa ja ammattitaitonsa oppilaan hyväksi. Koska erilaisten tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä, olisi sen harjoittelu syytä aloittaa jo opettajankoulutuksessa. Yhdessä työskentelyyn kasvaminen vaatii myös harjoittelua. Luottamus syntyy, kun mutkat ja kuopat käydään yhdessä läpi. Jaettu ilokin kaksinkertaistuu.

Hyvä yhteistyö vaatii paljon vuorovaikutustaidoilta. Verkkokurssilla nimeltä Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot (5op) on mahdollisuus harjoitella moniammatillista yhteistyötä. Verkkokurssi on Tuetaan yhdessä! -hankkeessa kehitetty opintojakso. Sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä monialaisesta yhteistyöstä koulun arjessa sekä antaa välineitä ammatillisen vuorovaikutuksen ja onnistuneen yhteistyön kehittämiseen. Kurssia pilotoidaan kuluvan lukuvuoden aikana Oulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Myös Tuetaan yhdessä -hanke, kuten Oppijan oikeus – Opettajan taito -hankekin on yksi OKM:n rahoittamista kärkihankkeista. Oppijan oikeus -hankkeessa Oulun yliopisto on mukana kehittämässä ja tutkimassa erityisopettajakoulutuksen opetussuunnitelmia yhteistyössä korkeakouluverkoston kanssa.

Erityispedagogiikkaa voi opiskella Oulun yliopistossa pää- ja sivuaineena sekä myös avoimessa yliopistossa. https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/60174

Kuva: Marjatta Takala

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa Oulun yliopistosta ovat mukana
erityispedagogiikan professori Marjatta Takala
yliopisto-opettaja Katja Sutela
projektisuunnittelija Kirsi Mäntykivi

Leave A Reply