Toisen asteen toimijat samoissa pöydissä kokemuksineen

0

Oppijan oikeus – opettajan taito –hankkeen Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAU ja TAMK) osahankkeet käynnistyivät alueellisen asiantuntijatyöryhmän kokoamisella. Tavoitteena ryhmän työskentelyssä on tuoda hankkeeseen kentän ääntä, näkemyksiä sekä asiantuntijuutta erityisen tuen, erityisopetuksen ja ohjauksen järjestämisestä sekä kehittämisestä toisella asteella.

Kutsuimme asiantuntijatyöryhmään Pirkanmaan alueen aineenopettajia ja erityisopettajia sekä ammatillisesta koulutuksesta että lukiokoulutuksesta. Asiantuntijatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa 2019 työpajaan Tampereelle.

Työpajassa toisen asteen oppilaitosten edustajat istuivat samoissa pöydissä jakamassa kokemuksiaan ja näkemyksiään erityisen tuen, erityisopetuksen ja ohjauksen tämänhetkisestä tilanteesta, onnistumista sekä mahdollisista haasteista. Peruslähtökohtana työpajan osallistujat näkivät opiskelijoiden oikeuden tuen saamiseen huolimatta oppilaitoksesta tai tuen tarpeesta. Keskustelijat nostivat erityisesti esiin opiskelijoiden yksilölliset tarpeet sekä kodin merkityksen yhteisessä kasvatuskumppanuudessa. Yleisestä hyvinvoinnista oppilaitoksissa on pidettävä huolta, mielen hyvinvointi on tässä keskeisenä asiana.

Tärkeitä tavoitteita opiskelijoiden kannalta ovat esimerkiksi työelämävalmiuksien ja jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen sekä ylipäätään oppimaan oppiminen ja vastuun ottaminen itsestä sekä omista opinnoista. Työpajalaiset pohtivat myös, millaisia opiskelijoihin liittyviä asioita tulee ottaa huomioon, kun pyritään vastaamaan opiskelijoiden tuen tarpeeseen. Opiskelijoiden ennakkotietämys opiskeltavista asioista samoin kuin opiskelijoiden itselleen asettamat tavoitteet on hyvä olla opettajien tiedossa. Kaikkien opettajien on työssään otettava huomioon oppimisympäristöt ja opiskelun monimuotoisuus. Työpajan osallistujia keskustelutti myös digitaalisuuden tuomat haasteet opintojen toteuttamisessa.

Asiantuntijatyöryhmän jäsenet totesivat, että erityisen tuen, erityisopetuksen ja ohjauksen osaaminen kuuluu kaikille opettajille. Nyt ollaan juuri siirtymässä kohti uutta toimintakulttuuria, jossa ohjaus ja tuki ovat jokaisen opettajan asia. Opiskelija, vanhemmat, opettaja ja opiskeluhuoltohenkilöstö kohtaavat toisiansa opiskelijan opiskelun tukemisen myötä. Tällöin kaikilta asianosaisilta edellytetään valmiutta avoimeen keskusteluun ja toistensa kohtaamiseen tasa-arvoisessa ja myönteisessä hengessä.

Työryhmäläiset toivat esiin sitäkin, että moniammatillisuuden merkitys korostuu entisestään, kun opiskelijoiden erityisen tuen ja erityisopetuksen tarpeet ovat yhä kompleksisempia. Haasteena silloin saattavat olla tuen tarpeen tunnistaminen sekä keinojen löytäminen. Miten huomioida erilaiset opiskelijat ja erilaiset tuen tarpeet? Toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuurit ovat murrostilassa ja henkilöstön osaaminen koetuksella.

Lisätietoja Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeesta www.hamk.fi/oppijanoikeus

Kirjoittajat:

Lehtonen Päivi, yliopettaja, TAMK
Mäkihonko Minna, yliopiston lehtori, TAU
Seppälä Minna, lehtori, TAMK

Blogin kansikuva Jukka Salminen

Leave A Reply