Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa opettajankoulutuksen kehittämisen kohteeksi nousevat erityinen tuki ja monialainen ohjaus

0

Opiskelijan oikeus oppimisen tukeen ja erityiseen tukeen on määritelty uudistuvassa lukion ja ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä. Uraohjaus sekä muu ohjaus tulee olemaan entistä suurempi osa jokaisen opettajan toimintaa.  

Oppilas- ja opiskelijahuolto määrittää varhaisen- ja ennaltaehkäisevän tuen kaikkien opiskelijaa ohjaavien tehtäväksi. Osaksi opiskeluhuollon kokonaisuutta määritellään inklusiivisten, alueellisten yhteistyöverkostojen hyödyntäminen opiskelun nivelvaiheissa ja opinnoissa, jolloin uudenlaiset kumppanuudet painottuvat uuden toimintakulttuurin rakentamisessa.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa lukiouudistuksesta ja ammatillisen koulutuksen reformista. Tämä toteutetaan tuottamalla tutkimusperäisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata haasteeseen erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyydestä ja laadusta toisella asteella.

Hanke kokoaa saman tematiikan ääreen opettajankoulutuksen asiantuntijoita ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Yhdeksän korkeakoulun yhteistyöhanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Åbo Akademi.  Oppijan oikeus – opettajan taito hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan vuosina 2018 – 2021.

Kehittämiskohteena on erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen näkökulmat suomen- ja ruotsinkielisessä opettajan-, aineenopettajan- sekä erityisopettajankoulutuksessa. Opetussuunnitelmien yhteiskehittämisen lisäksi hankkeessa tuotetaan yhteistä opintotarjontaa opettajankoulutuksiin. Tavoitteisiin kuuluu myös tukea toisen asteen oppilaitoksia uudenlaisen toimintakulttuurin ja kumppanuuksien rakentamisessa. Opettajien kansainvälistymis- ja työelämäyhteistyön taitojen kehittäminen painottuen tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeisiin on myös yksi kehittämisen kohteista.

Oppijan oikeus – opettajan taito –hanke on jo nyt alkuvaiheessa osoittautunut tavoitteiltaan ja teema-alueiltaan ajankohtaiseksi ja innostavaksi. Toisen asteen koulutuksen meneillään oleva uudistus on merkittävä ja näkyy nyt jo monella tavalla oppimisen arjessa sekä opiskelijoille että opetushenkilöstölle. Opetustyössä asetetaan entistä enemmän vaatimuksia opettajien erityisen tuen ja ohjauksen osaamiselle.

Ammatillisen koulutuksen uudistus vie opiskelijaa entistä enemmän kohti henkilökohtaista opiskelupolkua; valinnan vapaus ja joustavuus lisääntyvät. Toisaalta sen myötä opiskelijoilta myös edellytetään enemmän vastuuta toiminnastaan sekä hyviä oman toiminnan ohjaustaitoja. Tämä haastaa varsinkin niitä opiskelijoita, joilla edellä mainitut taidot eivät ole syystä tai toisesta riittävästi hallinnassa.

Lukiopuolella taas uuteen lainsäädäntöön kirjataan jokaisen opiskelijan oikeus ohjaukseen ja erityiseen tukeen tarvittaessa samoin kuin henkilökohtaisen opetussuunnitelman tekeminen ja sen mukainen eteneminen opinnoissa. Siirtyminen opintopisteisiin kurssien sijaan avaa lukemattomia mahdollisuuksia oppiaineiden väliselle yhteistyölle.

Yhtä kaikki olemme opettajankoulutuksen kontekstissa samankaltaisten haasteiden edessä sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukiokoulutuksen puolella. Miten varmistamme opettajien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien osaamisen niin, että he voivat yhteistyössä tukea ja ohjata entistä yksilöllisemmin opinnoissaan eteneviä opiskelijoita? Oppijan oikeus – opettajan taito hankkeessa teemme juuri tätä työtä analysoimalla ja vertailemalla eri opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia, kehittämällä opettajankoulutusten yhteistä opetustarjontaa ja kehittämällä toisen asteen koulutukseen uutta toimintakulttuuria opettajankoulutuksen keinoin.

Tämä on ensimmäinen kirjoitus Oppijan oikeus –opettajan taito hankkeen blogialustalla. Julkaisemme hankkeen aikana kirjoituksia, videoblogeja ja podcasteja niin hanketoimijoiden toimesta kuin muidenkin teeman ääressä toimivien kanssa yhteistyössä. Kannattaakin laittaa meidät seurantaan.

Lisätietoa hankkeesta
www.hamk.fi/oppijanoikeus
Twitter @Oppijanoikeus
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito

Simo Uusinoka
Projektipäällikkö

Blogin kansikuva Niina Mero

 

Leave A Reply