Oppimista, osaamista ja reflektointia erityisen tuen verkkokoulutuksesta

0

Toteutimme Haaga-Heliassa opettajaopiskelijoille verkkokoulutuksena pilotin ”Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa” Tässä blogissa tarkastelemme millaista oppimista, osaamista ja   reflektointia opettajaopiskelijat saavuttivat koulutusprosessin aikana.

Saavutettua osaamista

Opettajaopiskelijoiden kokemukset ja saavutukset koulutuksen jälkeen ovat olleet hyvin myönteiset ja koulutus on kunniakkaasti vastannut opettajaopiskelijoiden tarpeeseen ja tavoitteisiin. Opettajaopiskelija tai jo opettajana työskentelevä kuvaa, kuinka hän on saanut yhteyden omaan opiskelijaan tämän koulutuksen aikana. Opettaja on paremmin pystynyt huomioimaan opiskelijan tarpeet ja voimavarat ja siten pystynyt yksilöllistämään/henkilökohtaistamaan opiskelijan oppimista ja työskentelytapaa.

Opettajaopiskelija on kokenut saaneensa konkreettisia työkaluja ja käytännön vinkkejä ohjaamisen ja opettamiseen. Samoin erityisen tuen jatkotutkimiseen on valmiina lähteitä, aineistoja ja mm. säädöstuntemusta, jotka avartavat ja laajentavat ohjauksen osaamista.

Verkkokoulutuksen osallistuja ymmärsi laajemmin oman koulutusorganisaation erityisen tuen prosessit ja, sen kuinka organisaation moniammatillinen verkosto toimii erityisessä tuessa. Opettajaopiskelija pohtii koulutuksen jälkeen ymmärtävänsä ottaneen liian suuren osan opiskelijan huolesta ja kuinka siinäkin moniammatillisuus on tukenut opiskelijaa ja opettajaa, taaten siten kaikille vaadittua oikeusturvaa. Suorat lainaukset kuvaavat hyvin opettajaopiskelijoiden reflektointia verkkokoulutuksen ajalta:

“Jokainen opiskelija pitäisi ottaa huomioon yksilönä ja huomioida heidän tarpeensa.”

“Paljon sellaista, joka tuki omaa työskentelyotetta ammatillisena opettajana ja oman ajatuksen vahvistamista.”

Mutta ennen kaikkea opettajaopiskelija on kokenut, saaneensa rohkeutta viedä erityisen tuen asiaa eteenpäin omassa organisaatiossa, oli kyseessä opiskelija asia tai yleisesti erityisen tuen probleema. Opettajaopiskelija kertoo esimerkin, jossa hän yrittää hienovaraisesti ohjata omaa opettajakollegaa ymmärtämään, ettei erityisen tuen asiat ole käytäväkeskusteluja ja että niille on oma aikansa ja paikkansa. Kaikki reflektiot ovat olennaisia ja juuri erityisen tuen perustaa; suunnitelmallisuus, moniammatillisuus, asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys ja rohkeus omassa ammatillisessa työssä.

Osallistujien reflektointia

Verkkokoulutuksen osallistujat kokivat, että digiosaaminen saavutettavuuden näkökulmasta ja kielen kehityksen vahvistaminen toi uutta ja ajantasaista tietoa. Molemmissa aiheissa opettajaopiskelija huomasi, miten pienilläkin asioilla voi parantaa omaan ohjausotetta ja siten tukea oppijan oppimista. Saavutettavuuden kautta tuli myös ahaa-elämyksiä, miten monia erityinen tuki oikeastaan koskettaa. Mielenterveys ja tarkkaavaisuushäiriöt pohditutti ja se on toki aivan ymmärrettävää, koska molemmat ovat laajasti edustettuina, kun kuvataan erityisen tuen tarvetta koulutuksessa ja työelämässä. Opettajaopiskelijat kokivat, että erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa verkkokoulutus tulisi olla säännöllistä, systemaattista ja virallista ammatillisen opettajakoulutuksessa.

“Tämä kurssi voisi kuulua ihan virallisestikin osaksi AmO opintoja.”

Opettajaopiskelijat työstivät kehittämistehtävän, jossa he tarkastelivat erityisen tuen teemaa. Monella, jotka jo toimivat opettajana, kehittämistehtävän tarkastelun kohteena oli oman koulutuksen järjestäjän erityisen tuen suunnitelma ja sen ymmärtäminen oman opettajuuden kautta. Erityisen tuen suunnitelmien tarkastelussa oli näkökulmana myös koulutuksen järjestäjien sisäiset työtehtävät, vastuut ja moniammatillisuus.

Kehittämistehtävissä tutustuttiin tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjaksen ilmiöihin, kielen kehityksen vahvistamiseen, erityisherkkyyteen, eläinavusteiseen ohjaukseen ja kuinka työpaikkaohjaus ja erityinen tuki kohtaavat. Samoin kehittämistehtävissä pohdittiin digiohjausta ja esimerkiksi tutustuttiin nuorten digiverstailuun ja Tiltti-rahapeliriippuvuuteen. Kehittämistehtävien aiheet olivat hyvin ajankohtaisia ei ainoastaan erityisen tuen näkökulmasta, vaan myös yleisesti koskettaen koko suomalaista koulutusalaa ja yhteiskuntaa.

Lopuksi

Opettajaopiskelijat ja opettajaohjaajat kokivat verkkokoulutuksen tavoitteiden ja toiveiden toteutuneen koulutuksessa. Olimme yhdessä ja samassa veneessä turvallisesti yhteisen asian äärellä. Ehkä palaute koulutuksesta kertoo enemmän:

“Ohjaus verkkokoulutuksessa oli lempeää ja sitä sai välittömästi”. Tämän palautteen haluamme    jäävän muistiimme, muistoihin ja kantavan aina erityiseen tukeen asti. Kiitokset osallistujille ja kaikille toimijoille, jotka mahdollistivat erityisen tuen verkkokoulutuksen!

Lisää aiheesta

 Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017. Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531

Honkanen, E., Kangasaho, M. & Nuutila, L. 2019. Erityisen tuen muodot ja mahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa H. Kotila (toim.) Ammatilliseksi opettajaksi.

Haaga-Helia julkaisu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001081564 Luettu 1.1.2021

Opiskelijan oikeus ja opettajan taito -hankesivut. https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/

Maiju Kangasaho, lehtori, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Leena Nuutila, lehtori, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Leave A Reply