Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa verkkokoulutus

0

Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke Oppijan oikeus ja opettajan taito mahdollisti pilotoimaan ”Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa” verkkokoulutuksen syksyllä 2020 Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Pilotoinnilla haluttiin tukea ammatillisen koulutuksen opettajan erityisen tuen osaamista ja samalla tarjottiin mahdollisuus saavuttaa perusosaamista jo opettajaopinnoissa.

Opettajaopinnot alkavat toukokuussa ja itse verkkokoulutus alkoi syyskuun 2020 lopussa. Haku verkkokoulutukseen tapahtui toukokuun-syyskuun aikana.

Millaisia opettajaopiskelijoita halusi opiskella erityistä tukea ammatillisessa verkkokoulutuksessa? Maantieteellisesti opeopiskelijat edustivat pääsääntöisesti Uuttamaata, mutta opettajaopiskelijoita oli myös Vaasasta, Lappeenrannasta ja Turusta. Opettajaopiskelijoita oli 30 kaiken kaikkiaan, joista 17 työskenteli verkkokoulutuksen aikana opettajana. Ammatillista koulutusta edusti mm. Business College, Careeria, Hyria, Luksia, Stadin ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti ja aikuiskoulutuskeskus, Työtehoseura, Varia ja perusopetusta Tuusulan kunta. Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista mukana olivat opettajat Arcadasta, Metropoliasta ja Aallon, Helsingin ja Vaasan yliopistoista. Vaikka verkkokoulutuksen näkökulma oli erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa ja sen lainsäädäntö, saimme mukaan osallistujia myös korkeakouluista. Osallistujista 11 oli suorittanut kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot ennen erityisen tuen verkkokoulutusta.

Halu opiskella erityistä tukea

Verkkokoulutuksen hakuvaiheessa kysyimme, mistä nousee halu opiskella ja hankkia tietoa ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta. Opeopiskelijat hahmottivat vastauksissaan erityisen tuen saajia olevan paljon opiskelijaryhmissä ja he ikään kuin ennakoivat omaa erityisen tuen osaamistaan, jotta voivat ohjata erityisen tuen saajaa.

Toinen syy oli oma urasuunnittelu ja sen ohjautuminen mahdollisesti erityisopettajuuteen. Joidenkin opeopiskelijoiden nykyiset työtehtävät suuntautuivat saavutettavuuden ohjaamiseen ja oppimateriaalin tuottamiseen, ja opeopiskelija koki, että erityisen tuen osaaminen tukee saavutettavuutta. Joillakin opettajaopiskelijoilla oli jo olemassa opiskelijoita, joilla on erityisen tuen tarve. Nämä opeopiskelijat halusivat verkkokoulutuksesta lisävahvuutta ammatillisen osaamiseensa. Suurin osa opettajaopiskelijoista ajatteli myös seuraavasti:

Se (erityinen tuki) on mielestäni tärkeä osa opettajan pätevyyttä. Erityisen tuen tarpeita on paljon ja on tärkeää oppia havaitsemaan tarpeet sekä olla pätevä ammatillinen opettaja tukemaan erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita.”

Osa opettajaopiskelijoista työskentelee opettajina korkeakouluissa ja he halusivat tietää mitä erityinen tuki on ammatillisessa koulutuksessa. Verkkokoulutuksen suorittaminen antoi eväitä tarkastella mitä oman koulutuksen järjestäjän erityinen tuki, mitä sen pitäisi olla ja miten sitä voisi mahdollisesti kehittää korkeakouluissa.

Mitä haluat saavuttaa erityisessä tuessa?

Kaikilla opeopiskelijoilla oli halu ymmärtää ja siten ohjata opiskelijaansa oli sitten kyseessä erityinen tuki tai ei. Toisin sanoen opettajaopiskelijat kokivat, että erityisen tuen opettajaosaaminen auttaa kaikki opiskelijoita oppimisessa ja osaamisen hankkimisessa.

Samalla opeopiskelijat haluavat tietää mitä on pedagoginen tuki ja erityiset opetus- ja opiskelijajärjestelyt erityisessä tuessa, jotka kantavat erityisen tuen saajaa kohden valmistumista ja työllistymistä. Eräs opeopiskelija kuvasi seuraavaa:

Toivoisin, että jonain päivänä olisi olemassa sellainen systeemi, jolla oppijoiden tuen tarve seuraisi nuorta läpi heidän opintotaipaleensa aina alakoulusta ammattiopintoihin. (Tämän pitäisi olla ns. positiivinen cv.)”

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa ja oppivelvollisuuden laajentuminen ovat juuri vastaus tähän toiveeseen. Hyvin monella verkkokoulutukseen osallistujalla oli tavoitteena hankkia konkreettisia työvälineitä ja -menetelmiä opiskelijan erityisen tuen tunnistamiseen ja yksilölliseen ja henkilökohtaiseen työskentelyyn. Samalla kaivattiin vahvuus- ja voimavaraperustaisuutta, joka tukee oppijan kasvua ja ammatillista osaamista. Moniammatillisuuden ja jatko-ohjauksen hyödyntäminen tuotiin esille, mikä kertoo vahvasta ammatillisesta ymmärryksestä, jossa opettajat ja opiskelijat tarvitsevat tuekseen muitakin ammattilaisia kuten erityisopettajia, kuraattoreita ja muita erityisen tuen asiantuntijoita.

Lopuksi

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa verkkokoulutus oli erittäin onnistunut pilotointi jo hakuvaiheessa. Opettajaopiskelijoilla oli runsasta kiinnostusta koulutukseen, mikä näkyi ennakkokysymyksinä ja -keskusteluina ennen verkkokoulutuksen alkua. Samoin koulutuksen aikana työstettiin kehittämistehtäviä ja sitä kautta omaa erityisen tuen osaamista. Kiitos Oppijan oikeus ja opettajan taito hankkeelle ja Haaga-Helia Ammatilliselle opettajakorkeakoululle pilotoinnin ja verkkokoulutuksen mahdollisuudesta. Ja superkiitos verkkokoulutukseen opettajaopiskelijoille ja osallistujille, jotka tällä hetkellä valmistuvat ammatillisiksi opettajiksi, AmO:ksi. Te mahdollistitte erityisen tuen koulutuksen!

Lisää aiheesta

 Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017. Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531

Honkanen, E., Kangasaho, M. & Nuutila, L. 2019. Erityisen tuen muodot ja mahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa H. Kotila (toim.) Ammatilliseksi opettajaksi.

Haaga-Helia julkaisu.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001081564 Luettu 1.1.2021

Oppivelvollisuuslaki 1412/2020. Finlex. https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214?search%5Ball%5D=matkakustannusten&searc h%5Bkohdista%5D=koko&search%5Btype%5D=tekstihaku

Opiskelijan oikeus ja opettajan taito -hankesivut. https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/

Maiju Kangasaho, lehtori, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Leena Nuutila, lehtori, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Leave A Reply