Mitä ammatillisen opettajan pitää osata erityisestä tuesta?

0

Oppijan oikeus- opettajan taito- hankkeessa kysyttiin opintojen loppuvaiheessa olevilta opettajaopiskelijoilta, mitä heidän mielestään ammatillisen opettajan pitäisi osata erityisestä tuesta. Opiskelijoiden kanssa toteutettiin lähipäivä teemalla erityinen tuki ja heille annettiin päivän aloituksessa yllä mainittu kysymys virittäytymistehtäväksi. Kaikilla opiskelijoilla oli jo kokemusta ammatillisissa oppilaitoksissa tai ammattikorkeakoulussa opettamisesta, joko opettajan työssä tai opetusharjoittelussa.

Opiskelijat vastasivat nimettömänä kirjallisesti paperille ja ne kerättiin aineistoksi tähän hankkeeseen. Vastausten mukaan opettajan olisi hyvä tietää mitä erityinen tuki tarkoittaa ja miten kohdata erityistä tukea tarvitsevia sekä tunnistaa tuen tarpeita. Ammatillisissa oppilaitoksissa on hyvin heterogeenisiä opiskelijoita ja tuen tarpeen määrä kasvaa jatkuvasti, siksi opettajan olisi hyvä tietää erityisen tuen perusteista. Opiskelijat pohtivat vastauksissa myös sitä, kuka erityisen tuen tarpeen määrittelee? Vai riittääkö, että opiskelija itse sanoo, että hänellä on esim. lukihäiriö. Opettajan tulee siis tietää, miten erityisen tuen prosessi oppilaitoksessa etenee, mutta myös se, että tukea voi antaa heti, sillä viranhaltijapäätöstä ei tarvitse odottaa tuen antamiseksi. Vastauksista tuli esille myös se, mistä opettaja tietää, mitä erityisen tuen tai ohjauksen palveluita oppilaitoksessa ylipäätään on ja voisiko niistä olla apua juuri hänen opiskelijalleen.

Opiskelijoita mietitytti myös, miten huomioida erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat tavallisessa luokkaopetuksessa ja minkälaisia pedagogisia menetelmiä voisi käyttää. Yhden opiskelijan vastaus: ”Osata suunnitella opetusta erityisen tuen tarpeiden mukaan: tentit, arviointi, tason mukaiset harjoitteet, pienryhmäopetus. Yksinkertaisten arjen tukimenetelmien osaaminen ja miten lähiopetukseen voidaan sisällyttää tukitoimia.” Opettaja tarvitsee eriyttämisen taitoja niin menetelmissä, materiaaleissa kuin tehtävissäkin.

Perustiedot tavallisimmista oppimisvaikeuksista koettiin myös tärkeäksi sekä se, mistä ammatillinen opettaja saa apua ja neuvoja erilaisiin tilanteisiin ja miten ohjata opiskelijaa erilaisten palveluluiden piiriin. Siksi oppilaitoksen ohjaus- ja tukiverkosto olisi hyvä olla kaikkien opettajien tiedossa, sillä moniammatillinen yhteistyö edistää parhaiten opiskelijan opintojen etenemistä ja hyvinvointia. Opettajaopiskelijoita askarrutti myös se, mistä tietää, että tuki on riittävää? Ammatillisen opettajan on siis seurattava osaamisen kehittymistä ja sitä saavuttaako opiskelija annetuilla tukitoimilla osaamisvaatimukset vai tarvitseeko hän lisää tukea.

Tämän pienen aineiston perusteella voidaan päätellä, että kaikki ammatilliset opettajat tarvitsevat jotakin osaamista erityisestä tuesta. Oppijan oikeus-hankkeessa kehitetään erilaisten aineistojen perusteella opettajankoulutusta vastaamaan uusia tarpeita. Hankkeessa tuotetaan myös täydennyskoulutustarjontaa ja kehitetään yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa uutta monimuotoista toimintakulttuuria tukemaan opettajia ja opiskelijoita.

 

Lähde: Kysely opettajaopiskelijoille 13.3.2019

Kirjoittaja: Susanna Löf, lehtori, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu

Blogin kansikuva Toni Vainio

Leave A Reply