Opetushenkilöstön tehtäväkuvat muutoksessa ammatillisissa oppilaitoksissa

0

Oppijan oikeus – opettajan taito- hankkeen puitteissa tehtiin lyhyt kartoitus viiden Varsinais-Suomen ammatillisen oppilaitoksen koulutusjohtajalle/ pedagogiselle johtajalle opettajien tehtäväkuvan muutoksista. Kaikkien johtajien mukaan opettajan tehtäväkuva on muuttunut ja laajentunut painottuen yhä enemmän ohjauksellisiin elementteihin. Monen ammatillisen opettajan tehtäväkuvaan sisältyy myös tuen antamista tai erityisiä tukitoimia.

Varsinais-Suomessa toteutetussa kartoituksessa kysyttiin myös opinto-ohjaajan ja erityisopettajan tehtäväkuvista, joissa todettiin niin ikään muutoksia tapahtuneen. Muutosten sisältöjä ei tässä avattu tarkemmin, sillä Oppijan oikeus -hankkeessa toteutetaan tämän kevään aikana kyselyjä tehtäväkuvien muutoksista. Kyselyjen jälkeen tullaan syksyllä tekemään teemahaastatteluja, jotta aineisto saadaan mahdollisimman kattavaksi. Aineistojen perusteella kehitetään opettajankoulutusta sekä opinto-ohjaaja- ja erityisopettajakoulutusta. Aineisto auttaa niin ikään kehittämään ohjauksen ja erityisen tuen opintotarjontaa sekä auttaa toisen asteen oppilaitoksia muodostamaan uutta toimintakulttuuria.

Toimintakulttuuria voidaan kuvata oppilaitoksessa esimerkiksi ohjaussuunnitelmalla, johon sisältyy kuvaus erityisestä tuesta. Varsinais-Suomen oppilaitosjohdolle tehdyn kartoituksen mukaan nämä suunnitelmat on jo tehty, mutta ovatko ne uuden lainsäädännön ja toimintakulttuurin mukaisia, on sitten toinen näkökulma. Yleensä tällaisissa suunnitelmissa on osa pysyvää, mutta osa muuttuvaa materiaalia. Ainakin niissä pitäisi kuvata, miten ohjaus ja erityinen tuki on organisoitu ja minkälaisia palveluja tuotetaan sekä miten ne ovat opiskelijan saatavilla.

Oppijan oikeus -hankkeessa on mahdollista tehdä kokeiluja, joka voi pitää sisällään paitsi täydennyskoulutusta, myös uuden toimintakulttuurin luomista ja suunnitelmien laatimisen valmennusta. Hanke käynnistyi viime vuoden lokakuussa ja jatkuu aina syyskuulle 2021.

Lähde: Kartoitus Varsinais-Suomen oppilaitosfoorumin kokouksessa 27.2.2019

Kirjoittaja: Susanna Löf, lehtori, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu

Blogin kansikuva Toni Vainio

Leave A Reply