Osaava opettajankouluttaja jalkautuu työelämään

0

OPEKE-hankkeen A3 kehittämisosiossa (Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen) on hankkeen alusta lähtien tiiviisti työskennelty opettajankouluttajan osaamiseen liittyvien kysymysten parissa. Keväällä päättyneet moduulityöskentely ja ajatushautomot, josta aiemmassa blogipostauksessa kerrottiin, ovat saaneet nyt jatkoa, kun joukko opekorkeiden opettajankouluttajia on jalkautunut koulutuksen järjestäjien pariin kehittämään työelämälähtöistä ja ajantasaista osaamistaan.

Hankkeen A3 kehittämisosiossa on luvattu tuottaa malli opettajankouluttajan osaamisen kehittämiseen ja ennakointiin. Lisäksi on luvattu kehittää opettajankouluttajan osaamista siten, että se on työelämälähtöistä ja ajantasaista.

Hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi olemme tähän mennessä hankkeen aikana jo soveltaneet käytäntöön benchmarkingia, oman osaamisen itsearviointia, mentorointia, työparityöskentelyä, moduulityöskentelyä ja ajatushautomoita.

Syyskuussa alkanut työelämäjakson toteuttaminen kehittää opettajankouluttajan osaamista ja tuottaa tietoa työelämäjakson soveltuvuudesta opettajankouluttajan osaamisen kehittämisessä.

Opettajankouluttajan työelämäjaksoja on toteutettu erilaisissa oppilaitosorganisaatioissa ja toimintaympäristöissä, joilla on ollut selkeä ja perusteltu kytkös kehittymiseen ammatillisena opettajankouluttajana. Sisällöllisesti työelämäjaksot on suunniteltu ja ohjeistettu siten, että liittyy:

  • keskusteluja ja vuorovaikusta johdon, vastuuhenkilöiden ja opetus- ja ohjaushenkilöiden kanssa,
  • perehtymistä koulutuksen järjestäjäorganisaation vuosikelloon, toimintaa ohjaaviin taloudelliseen ja toiminnallisiin reunaehtoihin, laatuasioihin, strategiaan ja opiskelijaprosesseihin
  • Opetuksen, ohjaamisen ja oppimisen seuraamista eri ympäristöissä ja konteksteissa
  • Opettajan tai ohjaajan työn ja toiminnan varjostusta erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä
  • Asiantuntijatyötä, tiimiopetusta tai muuta soveltuvaa toimintaa.

Työelämäjaksojen päätteeksi opettajankouluttaja tekee jakson arvioinnin, jossa hän arvioi:

  1. miten hyvin työelämäjakso tuotti työelämälähtöistä ja ajantasaista osaamista,
  2. kuinka hyvin suunniteltu malli toimi osaamisen kehittämisessä ja miten sitä voisi parantaa, sekä
  3. ilmenikö jakson aikana työelämästä nousevia kehittämistarpeita, kenties signaaleja opekorkeiden toiminnan kehittämiseksi, uusiksi palvelutuotteiksi tai yhteistyöksi

Olemme aokkiverkostossa erityisen kiinnostuneita siitä, tuottiko työelämäjakso välitöntä hyötyä opettajankoulutusten toteutustapoihin tai sisältöihin, ja miten aivan konkretian tasolla nämä hyödyt näkyvät. Meitä kiinnostaa myös, kokevatko opettajankouluttajat saaneensa uutta potkua työhönsä työelämäjaksoista, kokevatko he voimaantuneensa ja motivaationsa parantuneen. Työelämäjaksoa koskevat kehittämisajatukset ovat tietenkin tervetulleita. Ja kuten kaikki palvelun- tai ratkaisuntuottajat missä tahansa toiminnassa, meitä luonnollisesti kiinnostaa asiakkaidemme tarpeet. Toivomme saavamme työelämäjaksoista myös tähän uusia ajatuksia ja näkökulmia.

Tähän mennessä työelämäjaksoista saatu palaute tukee sitä näkemystä, että opettajankouluttajan työelämäjakso on paitsi osaamista kehittävä myös uutta virtaa työhön antava antoisa kokemus.

Ja jottei varsinainen eli tärkein asia unohtuisi, opettajankouluttajat palvelevat yhteiskuntaa. Opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen monien toimijoiden on oikeus odottaa korkeatasoista palvelua, joka vastaa kentällä toimivien ammattilaisten arjen tarpeisiin. Opettajankouluttajan tulee tietää mistä puhuu.

Tarkempaa arviointitietoa työelämäjaksoista kerätään syksyn mittaan ja kerromme tuloksista loppuvuoden aikana tulevissa blogipostauksissa.

Ari Langén, A3 -kehittämisosion koordinaattori, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Leave A Reply