Vivago-teknologian vaikutukset omaisyhteistyössä

0

Teknologia kehittyy jatkuvasti ja uutta teknologiaa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös terveydenhuollossa. Toteutimme sairaanhoitajaopintojen osana projektiharjoittelun syksyllä 2022, jossa selvitimme Vivago-teknologian merkitystä omaisyhteistyöhön Lammin Pellavakodissa. Lammin Pellavakoti on Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön ylläpitämä hoivakoti, joka tarjoaa asiakkailleen esimerkiksi tehostettua palveluasumista. Pellavakodissa on yhteensä 42 asuntoa. (1.)

Projektin tausta

Projektimme tavoitteena oli saada tietoa siitä, millainen on Vivago-teknologian merkitys osana omaisyhteistyötä. Projektin toimeksiantajana toimi HAMK Smartin tutkimusyksiköstä Päivi Sanerma. Lisää tietoa osahankkeesta, jossa HAMK Smart on mukana https://www.hamk.fi/projektit/pysyva-koti-muuttuvat-palvelut/

Hanke kuuluu osaksi Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille (JOPA) – hanketta, joka on valtion avustama hanke, joka on osa kansallista ikäohjelmaa. (2).  Lisää tietoa JOPA-hankkeesta: https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/jopa-hankkeen-valtionavustuksista-on-tehty-paatokset

Kuva: kauppa.vivago.com

Vivago-teknologia

Vivago on rannekello, joka seuraa unen, aktiivisuuden sekä vuorokausirytmin trendiä reaaliaikaisesti ja antaa hälytyksen voinnin muutoksista. Reaaliaikainen tieto mahdollistaa nopean puuttumisen hyvinvoinnin muutoksiin.  Rannekellosta löytyy kaikki hoitajakutsujärjestelmän ominaisuudet ja automaattihälytys, joka hälyttää kellon käyttäjälle apua tilanteissa, joissa käyttäjä ei itse pysty sitä tekemään. Kellossa on myös poistumisvalvonta, joka ilmoittaa käyttäjän poistuneen kantoalueen ulkopuolelle. (3.)

Tietojen keräykseen Vivago käyttää omia suojattuja algoritmejaan. Kellon mittaustulokset saa nähtäviksi esimerkiksi omahoitajan tai omaisen puhelimeen mobiilisovelluksen avulla. Mobiilisovelluksessa voi nähdä reaaliaikaista tietoa käyttäjän terveydestä sekä hyvinvoinnista ja erilaisia hyvinvointiraportteja. (4.)

Haastatteluiden toteutus

Haastateltavina oli kolme Pellavakodin asukkaan omaista. Haastattelut toteutettiin etäyhteyksin. Lisäksi osallistuimme kahteen omahoitaja -omaiskeskusteluun kuuntelijan roolissa. Omahoitaja- omaiskeskusteluista saimme pohjatietoa asukkaasta, esimerkiksi tietoa aktiivisuudesta.

Haastattelumme oli puolistrukturoitu, joka tarkoittaa, että meillä oli aina samassa muodossa esitettävät, ennalta laaditut kysymykset, joihin omainen sai vastata omin sanoin.  Haastattelun teemoina olivat Vivago-teknologian käyttökokemukset ja Vivagon kautta saatavan tiedon merkitys haastateltavalle.

Tarvittaessa esitimme haastateltavalle lisäkysymyksiä tapauskohtaisesti, jotta aineiston saaminen ei jäisi niukaksi. Haastattelujen pohjalta teimme selvityksen, että millaisena omaiset kokivat Vivago -järjestelmän omaisensa arjessa.

Yhteenveto haastatteluista

Saatujen tulosten mukaan haastateltavat kokivat sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia Vivagon hyödyistä omaisyhteistyössä. Eräs haastateltava koki yhteydenpidon lisääntyneen hoitajien kanssa, mutta toinen ei ollut kokenut vastaavaa. Tulokset riippuivat paljon siitä, kuinka aktiivinen asukas oli ja mikä hänen terveydentilansa oli; aktiivisella asukkaalla Vivago koettiin hyödyllisenä.

Haastateltavat toivat esille myönteisenä asiana, että Vivago on lisännyt omaisen tietoisuutta asiakkaan terveydestä ja hyvinvoinnista, esimerkiksi unesta ja aktiivisuudesta. Eräs haastateltava koki Vivagon lisänneen turvallisuuden tunnetta hänelle itselleen, sillä Vivagosta tuli hälytys, kun asukas poistuu kantoalueelta.

Tutkimuksemme toteutettiin pienelle määrälle haastateltavia. Jatkossa olisi perusteltua tehdä tutkimusta suuremmalle määrälle, jotta lisätietoa aiheesta saataisiin.

Kiitos mielenkiinnosta!


Lähteet:

  1. Hämeenlinnan kaupunki. (n.d.) Lammin Pellavakoti. Haettu 25.8.2022 osoitteesta https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/asuminen/palveluasuminen-ja-vanhainkodit/lammin-pellavakoti/
  2. Valtioneuvosto. (5.7.2021). JOPA-hankkeen valtionavustuksista on tehty päätökset. https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/jopa-hankkeen-valtionavustuksista-on-tehty-paatokset
  3. Vivago. Ratkaisut koko hoivaketjuun — vaikuttavasti ja mittavasti. Haettu 25.8.2022 osoitteesta https://www.vivago.fi/ratkaisut/
  4. Vivago. Vivago DOMI älyturvapuhelin. Haettu 25.8.2022 osoitteesta https://www.vivago.fi/tuote/vivago-domi-alyturvapuhelin/

Kirjoittajat:

Iida Pohjolainen, Suvi Rautiainen, Janika Saarinen & Hanna Vehmas. Ohjaava opettaja Janette Kiikeri.

Leave A Reply