Vivago -teknologiajärjestelmä ikääntyneiden hoitosuunnitelmien tueksi

0

Uusi säädös vanhuspalvelulaissa velvoittaa hyvinvointialueita käyttämään RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa huhtikuusta 2023 alkaen. Miten tämä tulee näkymään hoitotyön arjessa ja iäkkäiden hoitosuunnitelmissa?

Teknologian kehittyessä erilaiset mahdollisuudet arvioida ikääntyneen hyvinvointia ja toimintakykyä paranevat. Näillä ratkaisuilla voidaan tukea omatoimisuutta ja mahdollistaa pidempi turvallinen kotona asuminen. Yksi esimerkki terveysteknologian ratkaisuista on Vivago-hälytysjärjestelmä, joka on käytössä Lammin Pellavakodin hoiva- ja asumispalvelukokonaisuudessa.

Projektimme tutkimus on osa Pysyvä koti – muuttuvat palvelut hanketta, joka kuulu osaksi Joustavan palvelun asumismallia iäkkäille (JOPA) -hanketta. Tämän projektin pääasiallisena tavoitteena oli selvittää miten Lammin Pellavakodin yksiköissä Vivago-data ja RAI-arvioinnit yhdistyvät. Projektissa perehdyttiin erityisesti RAI-järjestelmään, ja kuinka sitä hyödynnettiin ikääntyneen asukkaan toimintakyvyn muuttuessa. Lisäksi tutustuttiin Vivago teknologiaan ja sen luomaan dataan apuna RAI-arvioinneissa.  Tilaajana toimi HAMK Smartin tutkijayliopettaja Päivi Sanerma ja projektin toteuttivat HAMKin viisi 2. vuoden sairaanhoitajaopiskelijaa.

Tutkimusta varten haastateltiin neljää hoitajaa ja perehdyttiin kolmen asukkaan Vivago-dataan ja RAI-arviointeihin. Yhteenvetona kerätystä aineistosta tehtiin seuraavat johtopäätökset:

  • Vivago-datan yhdistäminen osaksi RAI-arviointi prosessia ei ole vielä vakiintunut
  • lisäkoulutusta kaivattiin itse RAI-arviointiprosessiin ja teknologian, kuten Vivago-järjestelmän, hyödyntämiseen osana hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaa
  • hyvinvointiteknologia nähdään osana tulevaisuuden hoitotyötä.

Vivago-järjestelmää kyllä käytetään säännöllisesti asukkaiden hyvinvoinnin seurannassa. Sen sijaan integrointi osaksi RAI-arviointia ja hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaa vaatii aikaa, perehdytystä ja hyötyjen syvempää ymmärtämistä.

Projektimme oli pilottiluontoinen ja otos oli pieni. Tulevaisuudessa tutkimus tulisi kohdentaa isommalla otannalla iäkkäille, joilla on vielä vaihtoehtoja tarjolla erilaisten asumispalveluiden ja tukien muodossa. Näin ollen kartoitettaisiin paremmin asumisen välimuotomalleja sekä ikääntyneiden turvallista kotona asumista pidempään hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen.

 

Blogitekstin kirjoittajat: Anni Innala, Senja Pike, Tiina Pirttimäki, Marion Toivakka ja Miia Väyrynen.  Ohjaavana opettajana toimi Janette Kiikeri.

Leave A Reply