Projektiharjoittelu Kanta-Hämeen muistiyhdistyksen kanssa

0

Moi! Olemme pieni poppoo sairaanhoitajaopiskelijoita Hämeen ammattikorkeakoulusta. Osana opintojamme toteutamme projektiharjoittelun, jonka me päätimme tehdä yhteistyössä Kanta-Hämeen muistiyhdistyksen kanssa.

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys on perustettu vuonna 1993. Kanta-Hämeen muistiyhdistys toimii muistisairaiden, muistioireisten ja heidän omaistensa etujärjestönä. Heidän tarkoituksenaan on edistää kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Heidän toimintaansa ohjaavat seuraavat arvot: luottamuksellisuus, ihmisläheisyys, yhdenvertaisuus, yhteistyö, asiantuntijuus ja yleishyödyllisyys. (Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry, n.d.)

Oman elämäni sävelet – musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena on kolmivuotinen hanke, joka aloitettiin vuonna 2021. Sen tavoitteena on levittää tietoisuutta musiikin vaikutuksesta ikääntyneiden ja muistisairaiden hyvinvointiin. Hanketta hallinnoi Kanta-Hämeen muistiyhdistys ja hankkeen rahoittaa STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. (Musiikki ja muisti, n.d.) Hankkeen on määrä päättyä tänä syksynä (2024).

Musiikilla on todettu olevan vaikutuksia aivoihin ja sillä pyritään jarruttamaan mm. Muistisairauksien etenemistä. Musiikki vaikuttaa meihin kaikkiin eri tavoin: se voi saada aikaan mielihyvää ja vahvistaa erilaisia tunteita myös negatiivisia. Musiikkia pidetään monipuolisen aivojen virikkeenä, koska se aktivoi monia aivon alueita. Kun ihminen kuuntelee musiikkia, osallistuu siihen myös aivojen syvien osien lisäksi aivokuoren alueet, otsalohko, ohimolohko sekä päälohko, että pikkuaivot. (Särkämö, 2021).

Projektin tavoite

Projektin päätavoitteena oli hankkeen materiaalipankin järjestäminen siten, että lopputuloksena olisi kohderyhmälle visuaalisesti houkuttelevampi, selkeämpi sekä helppokäyttöisempi internetsivusto. Sivun pohja tulee Muistiliitolta, ja me projektiryhmänä järjestämme materiaalin paperilla siten, että tilaaja pystyy vaivattomasti siirtämään materiaalin uusille sivuilleen. Mahdollisesti vanhentunut materiaali poistetaan. Materiaalipankkia voitaisiin myös laajentaa, mikäli aikaa sille olisi löytynyt. Mikäli materiaalia lisättäisiin, tulisi kiinnittää erityistä huomiota käyttöoikeuksiin sekä lähdemateriaalin luotettavuuteen.

Projektiryhmällämme oli myös tavoitteena harjoitella projektityöskentelyä: sitä, miten aihe saadaan selkeästi rajattua, realistista rajaamista ja aikataulun luomista sekä sovitussa aikataulussa pysymistä. Lisäksi pyrimme pitämään yllä sujuvaa viestintää tilaajan kanssa.

Kokemukset projektista

Projektityöskentely oli kaikille projektiryhmämme jäsenille uusi kokemus. Hallittavan tiedon määrä yllätti alkuun laajuudellaan ja projektin käynnistymisvaiheessa oli havaittavissa lievää kaaoksen tuntua. Ajallisesti projektin kesto on ollut kovin lyhyt laajan projektin toteuttamiseen ottaen myös huomioon samanaikaiset kurssit sekä henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat. Toki myös kokemattomuus projektityöskentelyn suhteen aiheutti pientä kaaosta. Lisäksi yhteisten työtapojen löytäminen, työmäärän jakaminen sekä projektin rajaaminen tuottivat erityisesti alussa päänvaivaa. Tämä ehkä osaltaan hidasti projektin aloittamisvaihetta. Lisäksi projektiryhmämme jäsenten toisistaan eroavat aikataulut henkilökohtaisine velvollisuuksineen aiheuttivat ehkä merkittävimmän haasteen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Mielestämme yhteistyö ja viestintä tilaajan kanssa toimi hyvin ja suunnitellusti. Koimme, että haastavista aikatauluista huolimatta tilaajan kanssa oli sujuvaa sopia asioista. Eri toimijoiden välisen yhteistyön onnistuminen oli projektin kannalta erityisen tärkeää.

Projektiharjoittelu antoi meille kaikille paljon tietoja ja taitoja tulevaisuutta ajatellen, jos joku meistä haluaisi projekteja työelämässä toteuttaa. Harjoittelun aikana saimme harjoitella myös kommunikointiin liittyviä taitoja: koska ryhmämme muodostui ennestään tuntemattomista ihmisistä, ei yhteistyön onnistumisesta ollut takeita. Homma alkoi kuitenkin alun paniikin jälkeen rullamaan ja saimme muodostettua omasta mielestämme selkeän ja tavoitettavissa olevan pakkauksen materiaaleista.

Kiitämme mahdollisuudesta tutustua hankkeeseen ja toteuttaa tietopankkia!


Kirjoittajat

Sanna Eklund & muu tiimi

Lähteet

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry. (n.d.). ”Muistiyhdistys.” https://muistiaina.fi/muistiyhdistys/

Särkämö, T., Laitinen, S., Numminen, A., Tervaniemi, M., Kurki, M. ja Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpää Säätiön julkaisusarja A:10. https://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2015/01/Muistaakseni_laulan-tutkimusraportti.pdf

Leave A Reply