Opiskelija-assistentti tukena ja mahdollistajana

0

Keväällä 2021 pandemia ajan olosuhteissa havahduttiin siihen, että yhteisöllisyyttä opiskelijoiden keskuudessa halutaan vahvistaa entisestään ja yksinäisyyttä ehkäistä. Tästä syntyi nopealla aikataululla yksiköllemme uusi termi opiskelija-assistentti ja tarve kahdelle hyvinvointialan yksikön opiskelijalle, joita kaivattiin apuun opiskelija-assistenttitoiminnan toteuttamiseksi.

Opiskelija-assistentti hyvinvointialan yksikössä

Huhtikuun 2021 lopulla aloitimme Hamkilla opiskelija-assistentin tehtävissä. Anniina on vuoden loppuun mennessä valmistuva sosionomiopiskelija ja Marja valmistuu terveydenhoitajaksi tänä keväänä. Toiminnan järjestämiseksi meille annettiin melko vapaat kädet. Toimintaa toteutimme ja suunnittelimme yhdessä työparina. Työ oli osa-aikaista ja aikaa työlle varattiin 7,25h viikossa, mikä piti sisällään toiminnan suunnittelun, toteuttamisen sekä mahdolliset palaverit.

”Vain saman kokenut voi ymmärtää” sanotaan. Siksi olemme nyt tässä, opiskelijoina tukena opiskelijoille. Samastuminen vertaiseen on helpompaa. Vertaistuen voima syntyy tasavertaisuudesta ja samojen kokemusten jakamisesta. Jokainen haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Opiskelija-assistentteina organisoimamme toiminta tarjoaa mahdollisuuden yhdessä tekemiseen, kokemiseen ja pohdintaan. Toimintaa kehitetään opiskelijalähtöisesti. Vahvuus toiminnassamme oli lisäksi se, että pystyimme reagoimaan nopeastikin esille tuleviin tarpeisiin ja toiveisiin.

Koulutusten välisen yhteistyön mahdollisuus on merkityksellistä. Toiminnan kautta terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- sekä sosionomiopiskelijat voivat saada uusia näkökulmia opintoihinsa toisiltaan. Tulevaisuuden työelämässä tulemme olemaan kuitenkin jonkinlaisessa yhteistyössä.

Toiminta

Päätimme luoda Instagram tilin, jolla pystyimme vaivattomasti jakamaan tietoa toiminnastamme ja erilaisista tapahtumista. Lisäksi Instagram-tili toimi pääasiallisena opiskelijoiden yhteydenotto kanavana. Tilin nimeksi valikoitui Hengähdyshetki, joka mielestämme kuvastaa hyvin toimintamme tarkoitusta. Haluamme tarjota tukea ja virkistystä koulutehtävien sekä arjen askareiden suorittamisen lomassa.

Heti alusta pitäen pähkäilyn aiheena oli, millaista toimintaa tarjoaisimme opiskelijoille. Selvää oli, että halusimme tarjota toimintaa matalalla kynnyksellä, jotta mahdollisimman moni ottaisi osaa. Olemme pohtineet omasta opiskelija näkökulmasta, millaiseen toimintaan me itse osallistuisimme, jos joku muu tätä järjestäisi.

Päädyimme luomaan kyselyn, jossa kartoitimme sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden toiveita toiminnan sisällön suhteen ja haluavatko he osallistua tulemalla paikanpäälle vai osallistua mieluummin etänä järjestettävään toimintaan.  Kyselyn lähetimme kaikille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sähköpostitse. Kyselyyn vastanneita oli lähes 50 ja heistä suurin osa (63%) halusi mieluummin osallistua kasvotusten tapahtuvaan toimintaan. Vastaajat saivat omin sanoin kertoa, millaisia aktiviteetteja meidän toivottiin järjestävän. Esiin nousi toistuvasti ulkoiluun liittyvät asiat kuten yhdessä lenkkeily, piknik, kahvittelu terassilla sekä pihapelit. Myös virtuaalitapaamisia toivottiin järjestettävän. Kyselyn yhteydessä saimme myös mainostettua Instagram tiliämme.

Tänä lyhyenä toiminta-aikana ehdimme järjestää vappu skabaa, terassitreffit, lenkkeilyä, tehtävätreffejä, hyvinvointi vinkkejä ja ylipäätään markkinoida tiliä ja pitää yhteyttä opiskelijoihin.

Kokonaisuudessaan opiskelija-assistentti idea on vaikuttanut lupaavalta ja tarve toiminnalle on selkeä, vaikka työ opiskelija-assistenttina olikin melko lyhyt. Olemme toiveikkaita, että toiminta voisi jatkua syksyllä 2021 ja sitä voitaisi edelleen yhdessä kehittää. Mahtavaa olisi aloittaa jälleen toiminta heti koulujen alkaessa syksyllä, jotta opiskelijat tavoitettaisiin paremmin. Opiskelija-assistenttien vierailu eri vuosiluokilla saattaisi auttaa saavutettavuuteen, kun näkisi konkreettisesti keitä nämä ihmiset ovat puolin ja toisin.

Mieluisa kokemus

Tämän tyyppisestä toiminnasta olisi varmasti ollut apua myös itsellemme koko opintojen ajan. Nyt on hyvä tunne siitä, että voimme mahdollistaa sen toisille. Pidämme kovasti suunnittelusta ja organisoinnista, joten opiskelija-assistenttina toimiminen on ollut todella mieluista. Osa-aikainen opiskelija-assistentin tehtävä on ollut meille mukavaa vaihtelua, helppoa yhdistää opiskeluihin ja vapaa-aikaan. Tähän on kovasti vaikuttanut monipuolinen ja aktiivinen kommunikointi työparin kanssa.

Tekstin kirjoittajina Hyvinvointiosaamisen yksikön ensimmäiset opiskelija-assistentit Marja ja Anniina

Leave A Reply