Leikki-ikäisen lapsen ylipaino ja ylipainoa ehkäisevät terveelliset elämäntavat – Opas vanhemmille

0

Opiskelemme terveydenhoitajiksi viimeistä vuotta ja valmistumme keväällä 2022. Opinnäytetyömme aihe on leikki-ikäisen lapsen ylipaino ja ylipainoa ehkäisevät terveelliset elämäntavat. Päädyimme opinnäytetyön aiheeseen sen ajankohtaisuuden, mielenkiinnon ja tulevaisuuden työhaaveiden vuoksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas Akaan kaupungin yhteistoiminta-alueelle ja sen tavoitteena oli tuottaa tietoa terveellisistä elämäntavoista sekä ylipainosta leikki-ikäisten lasten vanhemmille. Opinnäytetyön tavoite oli lisätä tietoa leikki-ikäisten lasten ylipainosta ja sen ehkäisystä. Opinnäytetyön menetelmäksi valikoitui toiminnallinen opinnäytetyö, jonka teoreettinen viitekehys kirjoitettiin ajankohtaisiin suosituksiin, tutkimuksiin, katsauksiin ja kirjallisuuteen perustuen. Valittu menetelmä tuki opinnäytetyön pohjalta tuotetun oppaan saavutettavuutta.

Lapsen normaalia kasvua ja kehitystä tuetaan edistämällä fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista terveyttä ja lapsen normaalipainoisuus tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016b, s. 20; UKK-instituutti, 2020b). Leikki-ikäisten lasten ylipaino ja lihavuus on kansanterveydellinen ongelma (Jääskeläinen ym., 2020, s. 5), jonka vuoksi koemme, että neuvolassa annettava ohjaus terveellisistä elämäntavoista on tärkeää. Ohjauksen avulla voidaan ehkäistä ylipainoa sekä välttyä sen mahdollisilta haittavaikutuksilta. THL:n (2021f; 2021g) mukaan lapsuuden hyvinvoinnilla on vahva yhteys terveyteen ja hyvinvointiin koko perheessä, jonka vuoksi lapsiperheiden palveluihin ja tukeen tulisi investoida. Kunnan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä terveyden edistäminen.

Terveydenhoitajan tulee antaa tutkittuun tietoon perustuvia ohjeita koskien ravitsemusta, liikuntaa, ruutuaikaa ja lepoa. Terveydenhoitajan tehtävä on tukea perhettä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Perheelle kerrotaan, että muutoksen ei tarvitse tapahtua hetkessä, vaan se vaatii pitkäjänteisyyttä. (Neuvokas perhe -tiimi, 2020b) Mielestämme terveydenhoitaja voi käyttää tuottamaamme opasta keskustelun tukena vastaanotolla ja opasta voi käydä läpi yhdessä perheen kanssa aiheista, joihin perhe erityisesti kaipaa tukea. Terveydenhoitaja voi ohjata perheitä tutustumaan oppaan sisältöön tarkemmin kotona, jonka pohjalta perhe voi tehdä tarvittavia muutoksia arjessa. Oppaassa käsitellyt aiheet ovat lapsen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta merkitseviä ja ne vaikuttavat lapsen terveyteen aikuisikään saakka. Toivomme oppaan herättävän vanhempia tekemään muutoksia arjen valinnoissa terveellisempään suuntaan, jolla he voivat konkreettisesti tukea lapsen terveyttä ja hyvinvointia. Mielestämme kaikkien lasten tulisi saada kasvaa turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä, mikä tukee lapsen terveellistä ravitsemusta, liikunnallisuutta, unen laatua sekä maltillista ruutuajan käyttöä digitalisaation kehittyessä.

Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuutena mielenkiintoinen sekä omat tavoitteemme huomioiden sopivan haasteellinen. Olemme tyytyväisiä saamaamme ohjaukseen sekä yhteistyöhön opinnäytetyön tilaajan kanssa. Saamamme palautteen mukaan opinnäytetyö sekä opas ovat erittäin onnistuneita. Kehotamme kaikkia rohkeasti tarttumaan aiheeseen, joka sinua itseä kiinnostaa. 😊

 

Oppaan luovutus tilaajalle loppuseminaarissa.

 

Opinnäytetyö:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112221158

 

Blogikirjoituksessa käytetyt lähteet:

Jääskeläinen, S., Mäki, P., Mölläri, K. & Mäntymaa, P. (2020). Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2019 : Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö oli ylipainoinen tai lihava [tilastoraportti]. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020090768695

Neuvokas perhe -tiimi. (10.8.2020b). Vanhempien kysymyksiä lastenlääkärille liittyen oman lapsen ylipainoon. Neuvokas perhe. Haettu 20.3.2021 osoitteesta https://neuvokasperhe.fi/artikkeli/lastenlaakarin-vastauksia-lasten-ylipainosta/

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2016b). Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-410-8

UKK-instituutti. (19.11.2020b). Lasten ja nuorten painonhallinta: kannustavia liikuntakokemuksia ylipainoiselle lapselle. Haettu 26.4.2021 osoitteesta https://ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-painonhallinta/lasten-ja-nuorten-painonhallinta/

THL. (8.3.2021f). Hyvinvointijohtaminen kunnassa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Haettu 28.4.2021 osoitteesta https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa

THL. (7.4.2021g). Sote-palvelut. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Haettu 28.4.2021 osoitteesta https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut

Kirjoittajina terveydenhoitajaopiskelijat Janna Lamminmäki ja Jenna Saarinen

Leave A Reply