Etäkuntoutus osana JOPA-hanketta

0

Jopa- hanke on osa kansallista ikäohjelmaa ja toimintamallin tarkoituksena on kehittää joustavan palvelun asumismalleja iäkkäille. Hankkeen tavoitteina on edistää sopivien asumisratkaisujen toteuttamista, kuten välimuotoista tai yhteisöllistä asumista, digitaalisten menetelmien käytön tarkoituksenmukaista lisäämistä, sekä mahdollistaa ikäihmisen asuminen loppuelämänsä ajan tutussa kodissaan niin, että palveluiden lisääminen onnistuu joustavasti palvelutarpeen kasvaessa. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa valtionavustusta kunnille ja kuntayhtymille hankkeen toimintamallin kehittämiseen vuosille 2021–2022. (1)

Etäkuntoutus kuuluu kuntoutusmenetelmiin, joka on aina tavoitteellista ammattilaisen ohjaamaa toimintaa. Etäkuntoutuksessa asiakas ja ammattilainen ovat fyysisesti eri paikoissa, mutta ovat vuorovaikutuksessa keskenään jonkin viestintälaitteen välityksellä. Etäkuntoutusta voidaan toteuttaa videokuvan välityksellä tai puhelimessa. (2)

Projektin tekeminen

Projektiryhmämme jatkoi käynnissä olevaa JOPA-hanketta kahden viikon ajan. Jatkoimme Lammin Pellavakodissa toteutettavaa etäkuntoutuksen havainnointia. Pidimme projektin alussa aloituskeskustelun tilaajan, fysioterapeutin, pellavakodin työntekijöiden sekä ohjaavan opettajan kanssa. Perehdyimme aikaisemman projektiryhmän laatimaan raporttipohjaan, teoriatietoon ja jatkoimme Lammin Pellavakodin etäkuntoutuksen havainnointia kolmena kertana. Havainnointi muotona oli osallistuva havainnointimenetelmä. Osallistuimme Microsoft Teams:n välityksellä Etäkuntoutukseen ja teimme havainnointeja omaan havainnointi kaavakkeeseen, josta siirsimme sen viralliseen havainnointi- taulukkoon. Viimeisenä etäkuntoutuskertana keräsimme välipalautteen, haastattelemalla mukana olleita asiakkaita ja fysioterapeuttia kokemuksistaan etäkuntoutuksesta. Projektin lopuksi huolehdimme projektin raporttipohjan huolellisen viimeistelyn.

Tekemämme havainnot etäkuntoutuksesta

Havainnoimme kolmella eri etäkuntoutus kerralla Microsoft teamsin välityksellä etäkuntoutukseen osallistuvia pellavakodin asiakkaita. Asiakkaat olivat ikäihmisiä, jotka osallistuivat etäyhteyksin järjestettyyn tuolijumppaan, jota ohjasi fysioterapeutti. Tuokio oli aina kestoltaan noin 30 minuuttia. Ohjaus oli monipuolista tuolijumppaa ja liikkeissä oli huomioitu jokaisen asiakkaan toimintakyky.  Havainnoissa meidän tuli kiinnittää huomiota, asiakkaan motivaatioon, toimintaan, ympäristöön ja kuinka teknologia toimi etäkuntoutuksessa. Havainnoimme myös fysioterapeutin toimintaa ja ympäristöä, missä hän toteutti etäkuntoutuksen ohjausta.

Huomasimme, että etäkuntoutusta on hieman vaikeaa havainnoida, sillä usealla asiakkaalla kamera oli liian lähellä, jolloin liikkeet eivät näkyneet kunnolla.   Etäkuntoutuksessa tärkeää on sanallinen kommunikointi, varsinkin näissä tilanteissa, joissa kameran kuva on huono ja liikkeiden tekemistä täytyi muuten havainnoida. Asiakkaiden ympäristöä oli myös suurilta osin vaikea havainnoida huonon kamera sijainnin takia. Huomasimme kuitenkin, että osalta keskittyminen herpaantui helposti ja he alkoivat seuraamaan silmillä mitä ympäristössä tapahtui. Yllätyimme kuinka hyvin asiakkailla toimi teknologia, eikä sen kanssa tullut suurempia ongelmia. Viimeisellä kerralla yhden asiakkaan tabletti ei toiminut, mutta asia ratkaistiin nopeasti ja asiakas liittyi toisen osallistujan seuraan jumppaamaan. Fysioterapeutin ohjaus oli rauhallista ja selkeää. Teknologian kanssa oli kahdella etäkuntoutus kerralla ongelmia, kun hän ei saanut kaikkien asiakkaiden videokuvia näkyviin. Ohjaus tilanteet kuitenkin sujuivat hyvin. Fysioterapeutin liikkeet näkyivät kameraan ja ohjaus oli hyvin sanoitettua ja se kuului hyvin.

 Mitä ajatuksia projekti meissä herätti?

Jo valmiiksi aloitettuun projektiin oli aika haastavaa ja jännittävää hypätä mukaan. Edellinen ryhmä oli tehnyt valtavan työn projektin parissa ja aluksi tuntui, että ei oikein tiennyt mistä aloittaa ja mitä projektista edes enää puuttui. Koska edellinen ryhmä oli etsinyt jo kaiken faktatiedon aiheista ja kirjoittanut niistä kattavasti, meille ei enää jäänyt niistä paljon kerrottavaa tai lisättävää.

Yleensä projektin aloittaminen alkaa näyttöön perustuvan ja tieteellisen tiedon etsimisestä, mutta nyt kun se oli jo valmiiksi etsitty, tuotti tämä hieman stressiä aloituksen suhteen. Kuitenkin alkuun päästiin hyvin, kun annettiin tarpeeksi tietoa opettajien puolesta. Ensimmäisellä viikolla projektin jatkoa auttoi myös se, että saimme heti osallistua etäkuntoutus kertaan ja havainnointi tuotti tekemistä ja ylös kirjaamista. Koska havainnointi aihealueet olivat myös jo meille valmiiksi suunniteltuja, sekin tuotti hieman päänvaivaa, sillä sekään ei työllistänyt meitä kauhean paljoa.

Toisella viikolla pääsimme jo kumminkin hyvin projektiin sisään ja työtäkin oli jo ihan riittävästi. Ensimmäisen viikon stressi työtehtävistä ja epätietoisuudesta jäivät taakse. Keskeneräiseen projektiin hyppääminen oli aluksi todella haastavaa, mutta perehdyttyämme aiheeseen ja jo tehtyihin aineistoihin, pääsi projektiin kumminkin sisälle hyvin. Myöskin suurena apuna toimi opettajilta saatu tarkka ja selkeä ohjeistus ja avunsaanti aina kun sitä tarvitsi.

Havainnointi kokemus oli opettavainen. Etäkuntoutuksesta opimme, että siitä on hyötyä joillekin asiakkaille. Asiakkaan tulisi kuitenkin osata itse käyttää tablettia/konetta tai puhelinta itse, jolloin se ei veisi esimerkiksi hoitajien resursseja tai täytyisi löytyä muu helpompi käyttöinen vaihtoehto ikä ihmisille. Etäkuntoutus myös mahdollistaa kuntoutusta kotiin, tilanteissa, jolloin asiakas on estynyt tulemaan paikan päälle. Vallitsevan pandemian aikana etäkuntoutus on mahdollistanut kuntoutuksen, kun hoitopaikoissa on ollut rajoitteita ryhmätoiminnalle. Etäkuntoutus vaatii asiakkaalta motivaatiota ja sitoutumista. Etäkuntoutusta havainnoidessa opimme, että samanlainen arviointi ja ohjeistus ei täysin toteudu kuin paikan päällä ohjatussa kuntoutuksessa. Etäyhteydellä fysioterapeutti ei voinut aina olla vakuuttunut, että ohjaus meni täysin perille tai että asiakkaat tekivät liikkeitä oikein. Tähän vaikutti asiakkaiden kameran asettelu ja se, että kuulivatko/näkivätkö asiakkaat kaiken ohjauksen varmasti.

Lähteet

  1. Sosiaali- ja terveysministeriö. (2021). Uutinen. Jopa-hankkeen valtionavustuksista on tehty päätöksiä. Noudettu osoitteesta https://stm.fi/-/jopa-hankkeen-valtionavustuksista-on-tehty-paatokset
  2. Terveyskylä. (2019). Hyvä tietää etäkuntoutuksesta. Noudettu osoitteesta https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/oma-kuntoutuminen/et%C3%A4kuntoutus-opas-kuntoutujalle/hyv%C3%A4-tiet%C3%A4%C3%A4-et%C3%A4kuntoutuksesta

Kirjoittaneet sairaanhoitajaopiskelijat: Vilma Grönberg, Laura Immonen ja Seija Skyttä

Leave A Reply