Tekoäly ihmisen apuna opinto- ja uraohjauksessa

0

Opinto ja -uraohjaustarpeiden lisääntyessä ja resurssien pienentyessä herää kysymys, mistä löytää lisää aikaa kasvokkaiseen ohjaukseen. Voisiko lisäapua saada teknologian hyödyntämisestä, vaikka teknologia ei voikaan korvata kasvokkaisia kohtaamisia? Ohjaustyötä tarkastelevassa hankkeessa on selvitetty tekoälysovelluksen käyttämistä opinto- ja uraohjauksen tukena. Koekäyttäjinä on ollut 170 opiskelijaa. Tulokset vaikuttavat lupaavilta, mutta myös kehitystyötä tarvitaan vielä.

Opinto- ja uraohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Älykäs ohjaus -hankkeessa on selvitetty, voisiko tekoälyn avulla tehostaa ja tuottaa laadukkaampaa opinto ja -uraohjausta. Ensimmäiseksi hankkeessa määriteltiin sekä eettisesti että tietoturvallisesti toimiva sovellusratkaisu, jota voitaisiin kokeilla toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen toimintaympäristössä. Vaatimusmäärittelyn jälkeen suoritettiin kilpailutus, jonka perusteella valikoituivat sovelluksen kehittämiseen mukaan tulevat teknologiayritykset.

Kilpailutuksen perusteella teknologiakumppaneiksi valikoituivat Tuudo Oy, TCD Consulting and Research Oy ja Kwork Innovations Oy. Yrityksistä kaksi ensimmäistä toimivat rajapinta-asiantuntijoina ja Kwork Innovations tekoälysovelluksen kehittäjänä. Tekoälysovelluksen kehittäminen aloitettiin loppuvuodesta 2020 ja työtä on jatkettu aktiivisesti käyttäjäpalautteiden ja kokeilujen myötä Scrum -toimintatapaa hyödyntäen.

Käyttäjät mukaan kehitystyöhön

Tekoälysovelluksen kehittämistyössä on pyritty jatkuvasti ottamaan huomioon käyttäjien tarpeet. Syksyllä 2020 järjestettiin ohjaustyötä tekeville workshopeja ja varsinaisille loppukäyttäjille hackathon, jossa opiskelijat pääsivät ideoimaan itselleen tarpeellisia ominaisuuksia tekoälysovellukseen.
Hackathonin perusteella nousi yhdeksi keskeiseksi halutuksi ominaisuudeksi sovelluksen pelilliset ominaisuudet. Hackathonin voittajan IBSTA joukkueen Matkaaja -sovellukseen voi tutustua videossa. Hackathonin pohjalta järjestettiin vielä keväällä 2021 Design Jam, jonka tehtävänannossa korostui pelillisyys. Yksi Design Jamissa esiteltyistä tekoälyn sovellusratkaisuista oli Team Helkan Study Buddy, jonka esittelyn voi katsoa videosta. Sekä hackathonin että Design Jamin ideoita otetaan huomioon sovelluksen kehittämisessä.

Tekoälysovellusta on jo testattu käytännössä kevään 2021 aikana. Koekäyttäjinä on ollut 170 opiskelijaa toiselta ja korkeakouluasteelta. Koekäyttäjiltä on kerätty jatkuvaa palautetta kyselyjen muodossa. Kerätyn palautteen pohjalta kehittämistyötä on jatkettu. Palaute on ollut osin hyvinkin positiivista, mutta tekoälyn tekemät suositukset esimerkiksi työpaikkojen suhteen eivät ole osuneet kaikkien kohdalla sopiviksi. Saadun palautteen pohjalta tehdään vielä kehitystyötä, jonka tavoitteena on ”opettaa” tekoälyä täsmällisempään viestintään. Jatkokehityksenä on myös käyttäjän itsensä mahdollisuus vaikuttaa sovelluksen toimintaan, jolloin palvelusta tulisi yksilöllisempää.

Jatkosuunnitelmat

Hankkeen aikana on hyödynnetty datalähteinä opintohallintajärjestelmiä. Toisella asteella Wilmaa ja ammattikorkeakouluissa Peppiä. Tekoälysovellus on hakenut järjestelmistä tietoa opiskelijoiden opintojen etenemisestä ja urasuuntautumisesta. Näiden tietojen pohjalta on lähetetty viestejä opintojen etenemisestä ja mahdollisista työssäoppimispaikoista sekä esityksiä soveltuvista työpaikoista.

Hankkeelle on jo tehty alustavia jatkosuunnitelmia. Tavoitteena on saada lisää integrointeja muihinkin tietojärjestelmiin opiskelijahallintojärjestelmien lisäksi. Näistä tärkeimpänä on Koskipalvelu, jonka kautta saataisiin keskitettyä tietoa opiskelijoiden ja myös opintojen ohjaajien käyttöön. Lisäksi pyrittäisiin hyödyntämään oppilaitosten LMS (learning management system) -järjestelmiä, joiden oppimisanalytiikka antaisi mahdollisuuden tuoda ohjaukseen lisäarvoa.

Kirjoittaja: Niilo Korhonen
Kuva: StartupStockPhotos Pixabaystä 

Älykästä opinto- ja uraohjausta

Älykäs ohjaus (ESR 09/2019–08/2021) -hankkeen tavoite on tuottaa laadukkaampaa ja helppokäyttöistä opinto- ja uraohjausta. Tähän tavoitteeseen pyritään hyödyntämällä tekoälysovellusta opintojen ja urasuunnittelun tukena. Tarkoituksena on helpottaa opiskelijan tiedonsaantia ja kontaktien ottamista oikeisiin henkilöihin. Tekoälyä hyödyntäen voitaisiin myös siirtää rutiininomaisia tehtäviä pois ohjaushenkilöstöltä ja siten lisätä konkreettisiin tapaamisiin käytettävää aikaresurssia.

Älykäs ohjaus -hankkeen koordinaattorina toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Hankeverkostossa ovat mukana toisen asteen oppilaitokset Etelä-Savon ammattiopisto Esedu ja ammattiopisto SAMIedu. HAMK on hankkeessa mukana asiantuntijaorganisaationa. Projektivastaavana ja digitaalisuusasiantuntijana toimii HAMK Edu-tutkimusyksiköstä Niilo Korhonen ja ohjauksen asiantuntijana Soili Rinne.

Leave A Reply