Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa yrityksiä ennakoimaan tulevaa

0

Tulevaisuuden ennakoinnilla on keskeinen rooli yritysten strategisessa suunnittelussa ja tuotekehityksessä. Seitsemässä suomalaisessa kiertotalouden pk-yrityksessä toteutettu laadullinen tapaustutkimus paljastaa kiertotalousalan pk-yrityksillä olevan aktiivista ennakointitoimintaa ja käytäntöjä ennakointitietojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tässä blogikirjoituksessa valotetaan näitä ennakointitoimintoja ja -käytäntöjä.

Tulevaisuuden ennakointi yrityksissä voi tarkoittaa esimerkiksi muutoksiin valmistautumista sekä liiketoimintaympäristön riskien tunnistamista. Ennakointitoimintojen keskeisimmät vaikutukset liittyvät yleensä tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan johtamiseen ja ne tukevat yrityksen strategiaa.  Pk-yritysten suunnittelun aikajänne on tyypillisesti suuria yrityksiä lyhyempi, ja keskittyy lyhyemmän tähtäimen tutkimus- ja kehitystavoitteisiin tai tiettyyn tarpeeseen.

Tutkimme seitsemän suomalaisen kiertotalousalan pk-yrityksen ennakointikäytänteitä sekä niitä tekijöitä, joiden avulla yritykset ennakoivat oman organisaationsa, toimintaympäristönsä ja tuotteidensa markkinoiden tulevaisuutta.

Keräsimme aineiston haastattelemalla yritysten avainhenkilöitä syksyllä 2019. Haastattelukysymyksillä haimme tietoa siitä, miten yritykset valmistautuvat muutoksiin toimintaympäristössään ja millaisia muutoksia he odottavat. Haastattelukysymykset rakennettiin käyttämällä PESTEL-analyysiä, joka käsittelee muutoksia kuudella alueella: politiikka, talous, sosiaaliset tekijät, teknologia, ympäristö ja lainsäädäntö. Seuraavaksi kuvaamme keskeisimpiä löydöksiämme.

Yritysten on keskeistä ennakoida poliittista päätöksentekoa

Odotetut muutokset ympäristöasioita koskevassa politiikassa ja lainsäädännössä ovat ratkaisevia tekijöitä kiertotalousalan yrityksille. Haastatellut yritykset seuraavatkin poliittista päätöksentekoa tarkasti johtotasolla.

Ennakointia helpottaa haastateltavien mukaan myös edunvalvontajärjestöjen tarjoama arvokas tieto poliittisen päätöksenteon ilmapiiristä. Samalla edunvalvontajärjestöt vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon edustamalla teollisuuden näkökulmaa.

Kilpailun kanssa tultava toimeen

Merkittävin taloudellinen kiertotalousalan toimintaympäristöön vaikuttava tekijä oli haastateltavien mukaan kilpailu.  Kilpailu johtaa usein hintojen laskuun ja tuo uusia kilpailijoita markkinoille. Kiertotalouden liiketoiminta on kuitenkin verkottunutta siten, että kilpailijat saattavat tehdä myös yhteistyötä keskenään.

Haastateltavat totesivat myös teknologian kehityksen heijastuvan yrityksen ennakointitoimiin. Esimerkiksi materiaalien kierrätysteknologiat ovat kehittyneet ripeästi.  Haastatellut yritykset kertoivatkin investoivansa runsaasti resursseja kehittääkseen materiaalien kierrätystä ja vähentääkseen energiapolttoa.

Kuluttajien odotusten ymmärtäminen tärkeää

Lisäksi haastatteluaineisto osoittaa, että yritysten on hyvin olennaista ymmärtää asiakkaidensa odotuksia, joita tällä hetkellä dominoivat kuluttajatrendit ja vihreä ajattelu myös B2B (business to business) puolella. Asiakkaat odottavat kiertotalouden yritysten vastaavaan kasvaviin ympäristövaatimuksiin. Esimerkiksi yrityksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kohdistuvat kuluttajien odotukset lisäävätkin painetta kehittää yritysten logistiikkaa ja jätteen keräystä.

Samoin kuluttajat odottavat haastatelluilta yrityksiltä yhä enemmän ja yhä laadukkaampia ​​digitaalisia palveluita ja online-työkaluja. Lisäksi haastateltavat yritysedustajat huomauttivat kasvokkaisten ja online-asiakaspalvelutilanteiden tarjoavan yrityksen palvelujen kehittämiseen arvokasta tietoa.

Tiedolla johtaminen ja vuorovaikutus parantavat pk-yritysten ennakointivalmiuksia

Tutkimuksemme seitsemässä suomalaisessa kiertotalouden pk-yrityksessä paljastaa, että yritykset selvästi ymmärtävät systemaattisen tiedonkeruun merkityksen toimintaympäristöstään. Toinen keskeinen huomio oli, että haastateltavat korostivat vuorovaikutuksen merkitystä asiakkaiden kanssa.

Tulostemme perusteella voidaan todeta, että muuttuvan lainsäädännön aiheuttamat vaatimukset, kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset ja kasvava ympäristötietoisuus vaikuttavat vahvasti pk-yritysten tulevaisuuden näkymiin tuoden samalla sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia että useita haasteita.

Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet sisältävät uusien ja innovatiivisten teknologisten ratkaisuiden etsintää, käyttäjälähtöisiä innovaatioita sekä uusia palveluinnovaatioita toteutettavaksi digitaalisessa ympäristössä. Näiden kartoittamista voidaan helpottaa ennakointitoimilla. Käytännössä tulevaisuuden ennakoinnin toimenpiteet yrityksessä tarkoittavat systemaattista tiedonkeruuta esimerkiksi PESTEL-analyysiä hyödyntäen.

Blogikirjoitus on suomenkielinen tiivistelmä TIMReview’n julkaisemasta artikkelista ja tehty TULEVA-hankkeen yhteydessä. Voit lukea artikkelin kokonaisuudessaan täältä (englanniksi).

Kirjoittajat: Anne-Mari Järvenpää, Iivari Kunttu, Mikko Mäntyneva (HAMK Smart)
Kuva:  Free-Photos Pixabaystä 

Leave A Reply