Yritysyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä askel kerrallaan

0

Innostu työssä! -työhyvinvointihankkeessa oli mukana 124 henkilöä ja 15 kantahämäläistä yritystä eri toimialoilta. Parin vuoden toteutukseen osallistui yrityksiä elintarvikealalta, logistiikasta, sosiaali- ja terveysalalta, palvelusektorilta, teollisuudesta, IT-alalta sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Hämeen ammattikorkeakoulun asiantuntijat auttoivat yritysten johtoa ja henkilökuntaa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeen lopputuloksena voidaan todeta, että innostusta oli ilmassa, mutta työhyvinvointiin liittyvät asiat vaativat jatkuvaa päivitystä.

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet asiat. Joillekin työhyvinvointi merkitsee hyviä työkavereita, joiden kanssa tylsäkin työ tuntuu kivalta. Toisille työhyvinvointiin liittyy paljon käytännön asioita, joiden pitää sujua jouhevasti. Monesti työpaikan kehitettävät asiat liittyivät yrityksen johtamiseen, eri prosessien kehittämiseen, viestintään ja palautteen antamiseen.

Innostu työssä -hankkeessa keskityttiin mukana olevien yritysten 1) vuorovaikutuksellisuuden ja keskinäisen luottamuksen kehittämiseen, 2) organisaation ja henkilöiden kehittymiseen ja uuden oppimiseen sekä 3) pullonkaulatilanteiden poistamiseen. Jokaisen Innostu työssä -hankkeessa mukana olleen yrityksen kehittymispolku oli erilainen, koska yrityksen henkilökunta ja johto itse määrittelivät oman tarpeensa ja innostuksensa.

Hyvät asiat esiin ja pullonkauloille kyytiä!

Jokaisen hankkeeseen mukaan tulleen yrityksen kanssa käytiin alkukartoituspalaveri, jossa pohdittiin yrityksen työhyvinvoinnin tilaa. Ensin lähdettiin liikkeelle siitä, mitkä asiat ovat hyvin. Yleisesti voidaan todeta, että mukana olleiden yritysten työntekijöille tuottavat iloa muun muassa kivat työkaverit, sujuva arki, oman yrityksen hyvät tuotteet ja palvelut, mahdollisuus uuden oppimiseen ja joustavat työajat. Työn merkityksellisyys on olennainen tekijä työhyvinvoinnin taustalla. Yrityksissä kannattaa nostaa hyvin toimivat asiat esiin ja antaa paljon enemmän positiivista palautetta tekijöille.

Hankkeen alkutapaamisissa kysyttiin myös mahdollisista pullonkauloista ja halukkuudesta kehittää toimintaa, koska kehittämistyö vaatii aina ajallista panostamista sekä sitoutumista. Henkilöstön kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä on aloitteellinen ja suoriutuu tehtävistään hyvin. Samalla työntekijöiden innostus tuo yrityksille menestystä ja euroja kassaan.

Innostu työssä! -hankkeessa tehtiin useissa mukana olleissa yrityksissä henkilökohtaiset haastattelut työntekijöille. Monen yrityksen kohdalla haastatteluissa tuli esille kehittämistarpeita mm. työpaikan arkeen ja toimintatapoihin liittyvissä asioissa. Kehitettävät asiat liittyivät yrityksen johtamiseen, tiimityöhön, eri prosessien kehittämiseen, viestintään, perehdytykseen, palautteen antamiseen, eri henkilöiden vastuisiin ja työpaikan ilmapiiriin.

Johtamisen vaikeus nousi useasti haastatteluissa esiin. Selkeät tavoitteen määrittelyt, palaverikäytännöt, henkilöiden roolit ja vastuut ovat asioita, joiden hyväksi voidaan helposti sopia parempia käytäntöjä. Asioiden kirjaaminen ja käytänteistä yhdessä sopiminen luo työhyvinvointia työntekijöille ja työyhteisö toimii paremmin, kun sählääminen vähenee. Joissakin hankkeessa mukana olleissa yrityksissä johtamiseen toivottiin enemmän avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Usein arjen kiireessä on vaikea löytää aikaa kanssakäymiselle ja kohtaamisille. Johtajan pitäisikin pysähtyä silloin tällöin keskustelemaan kahden kesken työntekijän kanssa. Rauhallinen ja avoin keskusteluhetki voi monelle työntekijälle olla oiva hetki tuoda omia ajatuksia esille. Työntekijän kuunteleminen, palaute ja kannustaminen lisäävät motivaatiota.

Viestintä tuntui olevan pullonkaulana useassa yrityksessä. Työntekijät kokivat, että viestintää on liian vähän eivätkä he tiedä, mitä talossa tapahtuu. Joissakin yrityksissä koettiin, että kaikki eivät ole samalla ”viivalla” tiedotuksen suhteen. Viestinnän avoimuus ja samanaikaisuus koettiin tärkeäksi. Yrityksissä viestintävälineinä on käytössä muun muassa infotauluja, sähköpostiviestittelyä ja WhatsApp-ryhmiä.

Selkeät palaverikäytännöt koettiin tavoittelemisen arvoisiksi. Jotkut esimiehet pohtivat, että palaverit ovat turhia, jos ei ole varsinaista tiedotettavaa. Työntekijät taas toivovat yhteisöllistä rupattelua. Vaikkapa säännöllinen viikko- tai kuukausipalaveri tuo mahdollisuuden tavata kasvokkain kollegoita.

Videot kertovat hyödyistä

Innostu työssä! -hankkeen lopuksi tehtiin kolme yritysvideota, jossa yritykset antavat palautetta hankkeesta. Yritysedustajat ovat Biotus Oy:stä, LeikkiSet Oy:stä ja Arctic Milk Oy:stä. Kaikki yritykset kiittelevät hanketta siitä, että ulkopuolinen asiantuntija tuli auttamaan heitä ja toi erilaista näkemystä yritykseen. Lisäksi yrityksen kanssa sovitut valmennuspäivät toivat ryhtiä kehittämiseen, koska usein arjen rumba vie kaiken ajan. Ulkopuolinen sparraus sai hankkeessa mukana olleet yritykset järjestämään ajan yhteiselle työpaikan henkilökunnan keskustelulle ja kehittämistoimenpiteille. Tapaamisissa sovittiin selkeät konkreettiset askeleet ja vastuut kehittämiselle. Kaikkea ei saa heti kuntoon, vaan kehittäminen pitää tehdä askel kerrallaan.

KIrsi Sippola

Kirsi Sippola, kehittämispäälikkö, HAMK Smart

Innostu työssä -hanke oli Euroopan Sosiaalirahaston, Ely-keskuksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun rahoittama hanke, joka päättyi 31.1.2020. Hankkeen avulla kantahämäläiset yritykset ovat kehittäneet toimintaansa pienin askelin kohti innostusta. Kiitos kaikille mukana olleille yrityksille ja henkilöille hyvästä yhteistyöstä!

Voit tutustua hankkeen tuottamiin materiaaleihin ja julkaisuihin osoitteessa www.hamk.fi/innostu

Leave A Reply