Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus mahdollistaa uusien palvelujen käyttöönottoa kotihoidossa

0

Kotihoidossa tarvitaan teknologiaosaamista. Kotihoidon asiakasmäärä lisääntyy koko maassa nopeasti ja kotiin vietävien monipuolisten palvelujen tarve kasvaa (THL, 2018). Covid -19 pandemia on osaltaan vaikuttanut tarpeeseen lisätä asiakasturvallisuutta myös hyödyntäen teknologisia palveluja, kuten tarjoamalla kotihoidon etäpalveluja. Haku koulutukseen on käynnissä.

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on monipuolistaa ja tukea asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluita. Lisäksi uudet teknologiat mahdollistavat yhä paremmin palveluja, joiden avulla asiakas itse voi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja toimintakykynsä säilymisestä.

Kotihoidon digitaalisten palvelujen tasavertainen mahdollistaminen kaikissa maakunnissa edellyttää kotihoidon henkilöstön osaamisen vahvistamista ja kouluttautumista uusien palvelujen käyttöönotossa ja tarjoamisessa valtakunnallisesti. Kotihoidon asiakasmäärän kasvu, asiakkaiden monimuotoistuva hoidon tarve sekä vaikeudet lisätä kotihoidon henkilöstön määrää lisäävät osaltaan teknologisten hoito- ja palveluratkaisujen tarvetta kotihoidossa. (Tepponen ym. 2017.)

Jo tällä hetkellä kotihoidossa ympäri maan käytetään hyväksi teknologiaa sekä julkisessa että yksityisessä palvelujen tarjonnassa. Hyviä kokemuksia teknologian hyödyntämisestä on saavutettu esimerkiksi lääkehoidon toteuttamisessa. Teknologiaa voidaan hyödyntää hoivan lisäksi myös yhä enemmän kuntoutuksessa, arjen elävöittämisessä, asiakkaan voimaantumisen tukemisessa sekä sosiaalisten kontaktien vahvistamisessa. Kotihoidon palvelualueella etsitään koko ajan uusia ja toimivampia ratkaisuja asiakkaiden yhä monipuolisemmaksi palvelemiseksi. Suomessa on vielä toistaiseksi alueellisia eroja teknologisten ratkaisujen hyödyntämisessä, mutta tilanne muuttuu nopeasti. (Elo ym., 2019.)  Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus pyrkii olemaan yksi mahdollisuus valtakunnallisesti yhteisen osaamisen kartuttamiseksi.

Uusi osaaminen kotihoidossa on luonteeltaan monialaista

Uuden palvelu- ja hoivateknologian avulla voidaan vahvistaa kotihoidon ammattilaisen osaamista palvelujen tarjoamiseen ja työn sujuvoittamisen kautta myös työhyvinvoinnin lisääntymiseen sekä uusien asiakkaan hyvinvointia edistävien palvelujen kehittymiseen ja vahvistamiseen. Ammattikorkeakouluissa tarjottavan kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että kotihoidossa sekä yhteistyössä kotihoito-organisaatioiden kanssa työskentelevät ammattilaiset pystyvät toiminaan yhä vaativimmissa asiantuntijatehtävissä. Erikoistumiskoulutuksessa syntyvä uudenlaisen erityisosaamisen mahdollistaa tämän.

Kotihoidon teknologian hyödyntäminen ja kehittäminen edellyttää monitoimijaisissa verkostoissa toimimista. Kotihoidon palvelujen kehittämiseen tarvitaan jatkossa yhä enemmän monialaista osaamista, osaajien välistä vuoropuhelua sekä osaamisen yhteensovittamista. Osaamisessa korostuu asiakkaan asiakasohjaus- ja palveluosaaminen, palvelujen käyttöönotto ja niihin liittyvä ohjaus kotihoidossa. (Ristolainen ym., 2018.) Jatkossa palvelutarpeen arvioinnissa tulee ottaa entistä paremmin huomioon teknologiset ratkaisut palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa (STM, 2020).

Koulutettavien asiantuntijoiden tulee jatkossa hallita sekä kotihoidon tarkasti määritelty lainsäädäntö, että teknologian käyttöön liittyvä lainsäädäntö, jota tulee seurata mm. Kanta-palvelujen, sote-uudistuksen ja EU:n tietosuoja-asetuksen uudistusten vuoksi. Tarjottavassa erikoistumiskoulutuksessa kotihoidon asiantuntijalla on mahdollisuus perehtyä palveluissa käytettäviin ja hyödynnettäviin teknologisiin ratkaisuihin, sovelluksiin, tietojärjestelmiin, niiden analysointiin, arviointiin ja hankintoihin. Koulutuksessa saavutetaan se teknologisen osaamisen tietoperusta ja soveltamisosaaminen, joka on edellytyksenä eettisen, turvallisen ja tehokkaan teknologian hyödyntämiselle kotihoidossa.

Onnistunut teknologian käyttökokemus perustuu sekä asiakkaan että hänen läheistensä huolelliseen ja yhteistyössä toteutettuun perehtymiseen käyttöön otettavaan palveluun sekä riittävään ammattilaisten antamaan tukeen palvelua käytettäessä. Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksessa asiantuntija perehtyy myös palvelumuotoiluun ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin kotihoidon palvelujen kehittämisessä. Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksen suorittanut asiantuntija on avainhenkilö kehitettäessä uusia palveluratkaisuja yhteistyössä kehittämisverkoston muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kotihoito on jatkossakin houkutteleva ja vetovoimainen työpaikka sotealan osaajille

Kotihoidossa työskentelee vahvoja asiantuntijoita ja työskenteleminen on erittäin vaativaa itsenäistä asiantuntijatyötä sekä päivittäistä päätöksentekoa. Asiakkaiden määrän ja moninaisuuden kasvaessa tarvitaan uusia ratkaisuja työn organisoimiseksi sekä henkilöstön työssäjaksamisen tukemiseksi. Kotihoidon palvelujen säilyttäminen korkealaatuisina ja kotihoidon työn säilyttäminen henkilöstölle houkuttelevana vaihtoehtona edellyttää palvelujen kehittämistä kokonaisuutena.  Hyödyntämällä teknologiaa kotihoidossa, voidaan lisätä työn mielekkyyttä ja organisoida toimintaa uudella tavalla kuormituksen vähentämiseksi.

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksen hakuaika on käynnissä ja se on alkamassa useassa ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2022. Lue lisää täältä.

Lähteet:

Elo, S., Törmänen, M. & Ketola, I. (2019). Tulevaisuuden teknologiaorientoitunut kotihoito.

STM (2020). Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030. Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Sosiaali,- ja terveysmisteriön julkaisuja 2020, 31.

Ristolainen, H., Tiilikainen, E. & Rissanen, S. (2018). Kotona asuvien ikäihmisten palveluohjauksen vaikuttavuus. Gerontologia 32, 4.

Tepponen, M., Viitikko, T., Lehmus, R., Heikkilä, H., Nurmiainen, S., Nummela, T., Suhola, T., Länsivuori, K., Lehtonen, M., Kaljunen, L., Kapulainen, K., Kanerva, J., Immonen, M., Koivuniemi, J., Mitikka, M., Vidén, M., Klemola, K., Villikka, M., Majoinen, V., Vaittinen, P., (2017). Uudistuva palvelukokonaisuus – kuntouttava kotihoito ja asiakaslähtöinen kotona asumisen tuki: Kuntouttavat toimintamallit iäkkäiden palveluissa (TEAS) -hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.

Teksti on kirjoitettu yhteistyössä Kotihoidon teknologian erikoistumisopintoja tarjoavien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Päivi Sanerma
KT, Tutkijayliopettaja (tenure track)
HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Suvi Penttilä-Sirkka
Hoitotyön lehtori, sh/th, YAMK
OAMK

Lea Saarni
TtT, ft, Hyvinvointiteknologian yliopettaja
TAMK

Sanna Soini
TtM, Hoitotyön lehtori
Laurea AMK

Mervi Vähätalo
FT, TtM, SH
SAMK

Leave A Reply