Data voisi ohjata yritysten toimintaa nykyistä enemmän 

0

Liiketoimintaprosesseista, asiakkaista, kilpailijoista ja muista lähteistä kerätyn datan hyödyntäminen voi tuottaa yrityksille merkittävää kilpailuetua. Erityisen tärkeää datan hyödyntämisestä tekee se, että pk-yritysten resurssit ovat usein melko rajallisia.

Yleisesti ottaen vaikuttaa kuitenkin siltä, että datan hyödyntämisessä on merkittävästi parantamisen varaa. Haasteita monille pk-yrityksille aiheuttaa data-analytiikan asiantuntijoiden puute, sopivien ratkaisujen valinta, käytettävissä olevan datan ymmärtäminen sekä datan laatu.

Yrityksissä dataa on olemassa joka tapauksessa – sitä tuottavat laitteet, ihmiset ja liiketoimintajärjestelmät. Se voi olla peräisin yrityksen sisäisistä prosesseista tai tulla yrityksen ulkopuolelta, kuten asiakkailta. Myös avoimen datan merkitys kasvaa koko ajan.

Dataa voidaan käyttää päätöksenteossa monin tavoin. Analytiikan avulla voidaan lisätä ymmärrystä siitä, miksi jotain tapahtui tai mitä tapahtuu seuraavaksi. Edistyneemmät analyysimenetelmät auttavat antamaan suosituksia ja ehkäisemään ei-haluttujen tapahtumien esiintymistä sekä mahdollistavat oppimista ja operatiivisia toimenpiteitä.

Olemme viime vuosina tutkineet ja kehittäneet datan hyödyntämistä Kanta-Hämeen kiertotalousalan pk -yrityksissä. Datan hyödyntäminen on välttämätöntä paitsi kiertotalousalan pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä, myös vähähiilisyyden ja negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimisessa. Näitä teemoja painotetaan mm. valtioneuvoston tammikuussa 2021 julkaisemassa ehdotuksessa kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi, jossa kiertotalous nähdään Suomelle merkittävänä mahdollisuutena sekä talouden että työllisyyden kannalta.

Selvityksemme tulokset antavat suuntaa myös alueen muiden alojen pk -yritysten tilanteesta. Havaintojemme mukaan yritysten eniten hyödyntämä data on peräisin nimenomaan yritysten sisäisistä järjestelmistä. Arvostus ulkoista tietoa, kuten tieto kilpailijoista, materiaalivirroista ja tulevista hankkeista, näyttäisi kuitenkin olevan lisääntymässä.

Deskriptiivinen eli kuvaileva analytiikka osoittautui olevan eniten käytössä yrityksissä liiketoiminnan nykytilan analyysissa. Sitä käytetään esimerkiksi tuotannon ja investointien suunnitteluun, prosessien kehittämiseen ja kilpailutilanteen analysointiin. Harvinaisempaa on, että yritykset hyödyntävät edellisen lisäksi myös prediktiivistä eli ennakoivaa analytiikkaa, joka mahdollistaa ennustamisen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien tutkimisen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi varaston koon määrittämistä suhteessa markkinoilla tapahtuvaan hintavaihteluun. Ennakoivaa analytiikkaa hyödyntävät yritykset ovat ymmärtäneet dataan perustuvan päätöksenteon merkityksen strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa.

Omasta liiketoimintaympäristöstä voi siis kerätä dataa, jonka avulla voi kehittää liiketoimintaa, päätöksentekoa ja tuote- ja palvelukehitystä. Datan keräämiseen, tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen pk-yritykset kuitenkin kaipaavat tukea.

Aiemmin kirjoitus on julkaistu Forssan Lehdessä 26.7., Hämeen Sanomissa 21.6. & Aamupostissa 5.6.

Anne-Mari Järvenpää

Anne-Mari Järvenpää
Tutkimuspäällikkö, HAMK Smart -tutkimusyksikkö


Jari Jussila
Tutkijayliopettaja, HAMK Design Factoryn johtaja

Leave A Reply