UKK – Liiketalouden kehittäminen, tradenomi (YAMK)

0

HAMKissa voit opiskella liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi, YAMK). Tämä Liiketoiminnan kehittämisen koulutus on luonteeltaan työelämälähtöistä ja tähtää yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Kokonaan verkossa käytävät YAMK-opinnot pystyt suorittamaan myös töiden ohella. Kokosimme tähän blogitekstiin usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen Liiketalouden kehittämisen koulutukseen ja YAMK-opiskeluun.

Kenelle koulutus on tarkoitettu/Kuka voi hakea?

Voit hakea, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä oman alan työkokemusta (ks. seuraava kysymys). Liiketoiminnan kehittäminen -koulutuksen osalta soveltuviksi tutkinnoiksi lasketaan:

  • tradenomi (AMK)
  • Bachelor of Business Administration (UAS)
  • restonomi (AMK)
  • kauppatieteiden maisteri
  • ekonomi

tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu 60 op korkeakoulutasoisia liiketalouden, kauppa- tai taloustieteiden opintoja tai vastaavat ulkomailla suoritetut tutkinnot. Korkeakouluopintojen laajuus vähintään 210 op.

Millainen työkokemus huomioidaan ja miten se lasketaan?

Jotta voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, sinulla pitää olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kaksi vuotta työkokemusta. Työkokemusta voit laskea mukaan kevään 2023 yhteishaussa 31.7.2023 asti.

Työkokemuksen pitää olla hankittu alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkintosi on. Tässä tapauksessa siis yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonalan työkokemusta, tai jos pohjalla on restonomi (AMK) -tutkinto, siinä tapauksessa matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta. Alat ovat hyvin laajoja ja monenlaiset tehtävät käyvät. Toisin sanoen huomioidaan kaikki työkokemus, jossa tradenomi tai restonomi on koulutustaan vastaavissa tehtävissä.

Työkokemuksesta tulee olla työnantajan antama todistus. Osa-aikaisesta työstä pitää olla työtodistus, jossa näkyy työtunnit. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on dokumentti, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu. Lisäksi pitää olla selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.

Huom! Poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Hakemiseen tarvittavat kaksi työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/ tai alalta, jolta ammattikorkeakoulututkinto on. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja on voinut suorittaa noin vuoteen 2000 asti.

Työkokemuksen laskeminen

  • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käyttämääsi tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Älä pyöristä työkokemusta ylöspäin.

Miten koulutukseen pääsevät valitaan?

Koulutukseen ei ole pääsykoetta, vaan hakijat tekevät ennakkotehtävän. Ennakkotehtävä koostuu tutkimussuunnitelmasta ja motivaatiokirjeestä, joiden pitää olla hyväksytysti suoritettu, jotta hakija voi tulla valituksi koulutukseen.

Tutkimussuunnitelmassa kuvataan opintojen aikana tehtävä opinnäytetyö. Se voi olla luonteeltaan tutkimuksellinen työ tai kehittämistehtävä. Tutkimussuunnitelmasta voi saada 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu. Motivaatiokirje pitää suorittaa hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Motivaatiokirje palautetaan yhdessä ennakkotehtävän kanssa.

Tarkemmat ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen ja palauttamiseen julkaistaan HAMKin verkkosivuilla hakuajan alkaessa 15.3.2023. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.
Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee täyttää hakuajan puitteissa eli 15.3-30.3.2023 yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutustu hakuohjeisiin ja aikatauluihin tarkemmin täällä.

Mistä opinnot koostuvat? Millaista osaamista minulle kertyy?

Liiketoiminnan kehittämisen opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskelu kestää 1,5–2,5 vuotta. Opintojesi kokonaisuus muodostuu neljästä 15 opintopisteen moduulista ja opinnäytetyöstä, jonka laajuus on 30 opintopistettä.

Koulutus vahvistaa liiketoiminnan osaamistasi – saat edellytykset kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen asiantuntijaksi. Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen keskeisiä teemoja ovat strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen, digitaalisuus muutosvoimana, muuttuva työympäristö, asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen, kilpailukyvyn johtaminen sekä työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot.

Koulutus tuottaa monipuolista asiantuntijaosaamista organisaation suunnittelu- ja johtotehtäviin, erilaisten kehittämisprojektien toteuttamiseen sekä yrittäjyyteen.

Sisältyykö opintoihin lähipäivä vai opiskellaanko kokonaan verkossa? Pystynkö suorittamaan tämän koulutuksen, vaikka olen töissä?

Opintojen suunnittelu huomioi työelämän lähtökohdat ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana. Opinnot alkavat verkossa pidettävillä aloituspäivillä to-pe 24.-25.8.2023 klo 9.00-16.00. Opiskelet tutkinnon kokonaan verkossa.

Opiskelijoista muodostetut tiimit (4-5 hlö) kokoontuvat säännöllisissä tiimipalavereissa vähintään kerran viikossa. Opiskelijatiimit kokoontuvat yhteiseen verkkolähipäivään keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa ohjaajan johdolla.

Millaisia opinnot ovat? Onko opiskelu itsenäistä vai työskennelläänkö ryhmissä?

Opinnot sisältävät verkko-opetusta, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Toteutustapana on ketterän korkeakouluoppimisen malli, jossa opitaan tiimeissä ja hyödynnetään opiskelijoiden omaa työyhteisöä oppimisympäristönä. Opiskelijalla on vastuu ja omistajuus omasta oppimisesta. Opettajat ohjaavat tiimejä ja opiskelijoita kannustamalla tiedon jakamiseen ja uuden tiedon luomiseen sekä oman oppimisen reflektointiin.

Miksi minun kannattaisi hakea opiskelemaan Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkintoa?

Tradenomi YAMK-tutkinnon suoritettuasi saat pätevyyden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä. Liiketoiminnan kehittämisen koulutus on työelämälähtöistä ja tähtää yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen vuonna 2019 julkaiseman tutkimuksen perusteella YAMK-tutkinnon suorittaminen näkyy usein positiivisesti myös palkkapussissa. Viisi vuotta YAMK-koulutuksen aloittamisen jälkeen osallistujien palkkatulot ovat noin 2 900 euroa korkeammat kuin vertailuryhmän tulot.

Lisätietoja koulutuksesta:
Sari Hanka
Koulutuspäällikkö
Liiketalous
Puh. +358 50 372 3544
sari.hanka@hamk.fi

Leave A Reply