Tietojenkäsittelyn opiskelijoiden ICT-tutkimusprojektin aiheena WSL2 ja Docker Desktop

0

HAMKin tietojenkäsittelyn opinnoissa projektityöskentely on keskeisessä asemassa. Kolmannen vuoden opiskelijat Iiro Vainio ja Joni Komulainen toteuttivat parityönä ICT-tutkimusprojektin, jossa he selvittivät muun muassa, olisivatko WSL2 ja Docker Desktop sopivia opetuskäyttöön.

Mistä projekti sai alkunsa? Mihin opintoihin se sisältyi?

Projekti toteutettiin tietojenkäsittelyn ICT-projektina, joka on osa kolmannen vuoden opintoja.

Mistä projektissa oli kyse?

Projektissa haluttiin selvittää, olisivatko WSL2 ja Docker Desktop sopivia opetuskäyttöön ja voisiko osan HAMKin Linux-opetuksesta siirtää koulun tarjoamilta virtuaalikoneilta oppilaiden omille läppäreille. Suurimmalla osalla on käytössään Windows-läppäri, joten tutkittavaksi otettiin WSL2, joka on Microsoftin kehittämä ja ylläpitämä ratkaisu Linux-sovelluksien ja -komentojen käyttämiseen Windows-laitteilla.

Docker puolestaan mahdollistaa sovellusten sulkemisen omiin pieniin paketteihin, eli kontteihin, joiden sisällä sovelluksia on mahdollista käyttää. Näitä paketteja on helppo ja nopea sekä tehdä että tuhota ja ne kyetään siirtämään helposti laitteelta toiselle. Kontit toimivat jokaisella koneella, jolle Docker on asennettuna. Kontit myös eristävät sovellukset toisistaan ja itse tietokoneesta, jolloin vialliset tai haitalliset sovellukset eivät kykene vaikuttamaan muun koneen toimintaan. Docker Desktop on työkalu Dockerin käyttöön Windows -koneilla.

WSL2:n ja Docker Desktopin yhteistoimintaa tutkittiin suorittamalla Web- ja postipalvelimet -kurssin tehtäviä dokumentoiden samalla ratkaisuja ja ongelmia. Kyseinen kurssi on osa tietojenkäsittelyn toisen vuoden profiloivia opintoja.

Miten projekti eteni?

Aluksi meille selitettiin, mitä meidän tulisi tehdä, jota seurasi WSL2:n ja Docker Desktopin asennus. Näiden jälkeen alkoi varsinainen selvitys, kuinka Dockeria ja WSL2:ta käytetään ja kuinka saisimme Web- ja postipalvelimet -kurssin tehtäviä suoritettua niitä käyttäen.

Projektin aikana yksikään käytettävistä teknologioista ei ollut vielä virallisessa jaossa loppukäyttäjille, vaan käytimme beta-versioita. WSL2 ja Docker Desktop eivät myöskään olleet yleisesti yhdessä käytettäviä ratkaisuja, eikä näin ollen valmiita ja täydellisesti toimivia vastauksia kurssin tehtäviin juurikaan ollut saatavilla. Kokeilemalla eri Dockerille tehtyjä ohjeistuksia Docker ja WSL2 alkoivat selkiytyä ja työskentely alkoi helpottua ja ratkaisuja tehtäviin alettiin löytää myös itse kokeilemalla ja yhdistelemällä eri ohjeistuksia toimiviksi ratkaisuiksi.

Projektin aikana huomattiin, ettei osaa kurssin tehtävistä kyetä tällä hetkellä suorittamaan käyttäen näitä kahta teknologiaa ja tuli myös selväksi, että teknologiat olivat yhä kehitysvaiheessa. WSL2:n ja Docker Desktopin käynnistys tuottivat ongelmia yhdessä vaiheessa projektia ja useamman viikon jälkeen huomattiin, että toisella koneista Docker Desktop ei ollut missään vaiheessa asentunut oikein, joka aiheutti poikkeuksia tuloksiin näiden kahden käytössä olleiden koneiden välillä.

Millaisia tuloksia projekti sai aikaan?

Saatiin selville, että WSL2 ja Docker voivat hyvinkin olla jossain vaiheessa soveltuva ratkaisu Linux-opetukseen oppilaiden omilla koneilla herättäen samalla kysymyksen, tulisiko Docker Desktop korvata asentamalla pelkästään Linux-versio Dockerista suoraan WSL2 -alustalle. Saatiin myös selville, mitkä Web- ja postipalvelimet -kurssin tehtävistä eivät tällä hetkellä ole toteutettavissa, vaan niiden suorittamiseen tarvitaan yhä HAMKin tarjoamia virtuaalikoneita. Näkyvimpänä tuloksena projektista tehtiin dokumentaatio, josta löytyy ohjeistus kurssin tehtävien toteutukseen käyttäen WSL2:n ja Docker Desktopin yhdistelmää Windows-koneella.

Tutkimusprojektin raportti luettavissa alla. Voit lukea sen myös täällä.

Docker_Report-FINAL

Leave A Reply