Mitä ammatillinen erityinen tuki oikein on?

0

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa koulutuksen tai tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen ja ammattitaidon. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee säännöllistä tai pitkäaikaista erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan valmiuksiin ja tavoitteisiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 64§) Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta osaamisen arviointia voidaan mukauttaa ammatillisessa perustutkinnossa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset valmiudet ja tavoitteet huomioon ottaen välttämätöntä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 64§)

Vaativan erityisen tuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka vaikea sairaus tai vamma, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 64§)

Suunnitelmallinen pedagoginen tuki ja erityiset opetus- ja opiskelujärjestelyt

Erityiseen tukeen sisältyvä suunnitelmallinen pedagoginen tuki, erityiset opetus- ja opiskelujärjestelyt sekä urasuunnitelma kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017). Suunnitelmallinen pedagoginen tuki tarkoittaa opiskelijan valmiuksiin ja tavoitteisiin perustuvia pedagogia ratkaisuja, kuten ohjaus- ja opetusmenetelmiä, saavutettavaa oppimateriaaleja, apuvälineitä, oppimiseen käytettävän ajan variointia, työskentelytapoja, vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, oppimisympäristöön liittyvää tukea ja arviointia, joilla tuetaan opiskelijan oppimista (Eskola & Raudasoja, 2018, s. 13).

Erityiset opetus- ja opiskelujärjestelyt tarkoittavat esimerkiksi yksilöllisiä aika-, tila- ja ohjausjärjestelyjä, jotka voivat sisältää lisättyä yksilö- ja / pienryhmäohjausta sekä ohjaus-, avustaja- ja tulkitsemispalveluja ja lisäksi tuki- ja kuntoutuspalvelujen järjestämistä. Pedagogisen tuen tavoitteena on yhteistyössä opiskelijan lähiverkoston ja kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa edistää monialaisesti opiskelijan kokonaiskuntoutusta, mikäli opiskelija tarvitsee myös kuntoutuspalveluja osana koulutusta. Tällöin opiskelijan kokonaiskuntoutuksen kannalta on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon toimijoiden kanssa. (Eskola & Raudasoja, 2018, s. 13)

Erityisen tuen toteuttaminen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kannalta on tärkeää, että hänen opintonsa ja tukitoimensa suunnittelee tai niiden suunnitteluun tiimissä osallistuu ammatillinen erityisopettaja, jolla on kyseisen tutkinnon substanssiosaamista. Tällöin pedagoginen tuki esim. sopivat työmenetelmät saadaan kohdennettua suoraan opiskelijan ammatillisen osaamisen hankkimiseen aidoissa oppimisympäristöissä. Opiskelija voi tarvita töiden tekemiseen esimerkiksi erilaisia työ- tai apuvälineitä, joiden suunnittelussa tarvitaan ammatillisen erityisopettajan asiantuntemusta. Opiskelijan oppiminen voi olla myös hitaampaa, jolloin töiden tekemiseen tarvitaan enemmän aikaa sekä useampia harjoituskertoja ja tavoitteiden toteutumisen aikataulua voidaan joutua arvioimaan uudelleen opettajan toimesta. Ammatillisen erityisopettajan tulisi olla läsnä myös suunniteltaessa työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista sekä siellä tarvittavaa ohjausta ja erityistä tukea, jotta opiskelija integroituu työyhteisöön parhaalla mahdollisella tavalla. Ammatillinen erityisopettajan tulee tukea myös työpaikalla olevaa henkilöstöä, jotta he osaavat ohjata opiskelijaa oikein.

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi tarvita pedagogista tukea myös yhteisiin tutkinnon osiin, jolloin on tärkeää, että oppilaitoksesta löytyy erityispedagogista osaamista myös esim. kieliin ja matematiikkaan sekä niiden integrointiin osaksi ammatillisia tutkinnon osia. Yhteistyö eri opettajien välillä pitäisi olla saumatonta, jotta opiskelija saa esim. tarvitsemaansa saavutettavaa materiaalia kaikkiin tutkinnon osiin ja kaikki opettajat ovat tietoisia opiskelijan HOKSin tavoitteista. Tärkeintä opiskelijan erityisen tuen toteuttamisessa on se, että hän saa valmiuksiinsa ja tarpeisiinsa nähden yksilöllisesti hänelle räätälöidyn kokonaisuuden, jonka avulla voi valmistua ammattiin.

Lähteet:

Eskola, S. & Raudasoja, A. (2018). Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö erityisen tuen. Teoksessa Hei me HOKSataan! Ammatillisten opettajakorkeakoulujen puheenvuoro erityisen tuen tilasta ja kehittämisestä (toim. Hirvonen, M.). http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-501-2

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673

Anu Raudasoja
koulutuspäällikkö
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Leave A Reply