Vastuullinen matkailu

0

Ihmiset haluavat matkustaa, mutta samalla he ovat entistä ympäristötietoisempia valinnoistaan. Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle jatkossa vieläkin tärkeämpää, koska valveutuneet asiakkaat kysyvät asiasta yhä enemmän. Visit Finland on aloittanut suomalaisten matkailuyritysten vastuullisuuden kehittämisen uudella Sustainable Travel Finland -ohjelmalla. Kanta-Häme on päässyt mukaan ohjelmaan ja ensimmäinen valmennuspäivä yrityksille on 30.1.2020. Tule mukaan!

Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana. Myös matkailualalla halutaan toimia vastuullisesti. Vastuullisella ja kestävällä matkailulla tarkoitetaan matkailua, joka huomioi taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset nyt ja tulevaisuudessa.

Suomi kiinnostaa matkailukohteena entistä enemmän. Ulkomaalaisia yöpyjiä oli Suomessa viime vuonna 6,8 miljoonaa. Matkailijoista yli puolet tulee Euroopan unionin alueelta. Kasvavat matkailijamäärät lisäävät alan tarvetta entisestään kehittää vastuullista matkailua.

Vastuullinen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

 • Suomalaisyrityksillä on monet vastuullisuuteen liittyvät asiat hoidettu, mutta useinkaan niistä ei huomata kertoa tarpeeksi selkeästi. Viestintään kannattaa kuitenkin panostaa. Matkailijatutkimukset osoittavat, että vastuullisesti toimivien yritysten asiakastyytyväisyys ja koettu laatutaso ovat korkeampia, vinkkaa Lakeland -projektikoordinaattori Outi Mertamo Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Visit Finlandin mukaan matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia matkailupalveluissa ovat mm. vesi- ja energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön huomioiminen.

Sustainable Travel Finland -merkin voi suorittaa verkossa

Yrityksille ja matkailualueille suunnattu Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa matalan kynnyksen kehittämispolun vastuulliseen matkailuun. Sustainable Travel Finland merkkiä voi lähteä suorittamaan verkossa. Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen eivät maksa yrityksille tai alueille mitään.

Sustainable Travel Finland merkin tavoitteena on

 • edistää kestävää matkailua Suomessa
 • viestiä helpommin ja yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana
 • helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä ja
 • käynnistää sekä lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kunnan ja muiden julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä. (Visit Finland.)

Kouluttaja Anu Nylund Mood of Finlandista on toiminut valmentajana Sustainable Travel Finland -pilottitoteutuksessa.

 • Valmennuspäivässä on käyty läpi määritelmiä, vastuullisuuden eri osa-alueita ja erityisesti sitä, mitä vastuullisuudella tarkoitetaan yrityksen toiminnassa. Vaikka ohjelma itsessään onkin mahdollista käydä läpi verkossa, ovat pilottikohteiden valmennuspäivät osoittaneet toteen myös kaipuun ja tarpeen kohdata muita yrittäjiä kasvokkain ja oppia uutta yhdessä. Vastuullisuus konkretisoituu esimerkkien avulla ja iltapäivällä tehdäänkin yhdessä jo yrityskohtaisia vastuullisuussuunnitelmia tukevia ryhmätöitä, Anu Nylund kertoo.

Sustainable Travel Finland ohjelma on pilottivaiheessa seitsemässä eri matkailukohteessa eri puolella Suomea. Alueet ovat: Itäisen Lapin alue, Jyväskylän seutu, Porvoo, Pääkaupunkiseutu, Rauma, Utsjoki ja Kainuun Wild Taiga. Itäisen Lapin alue koostuu destinaatioista Pyhä-Luosto, Posio, Ruka-Kuusamo ja Salla, ja pääkaupunkiseudulta on mukana Helsinki, Espoo ja Vantaa. Lisäksi ohjelman yritystasoa ovat pilotoimassa Scandic Hotels, SantaPark Arctic World, Metsähallitus ja NowHere Travel.

 • Viestintä on pilottikokeilun valmennuspäivien ohjelmassa ollut vahvasti mukana ja yhteinen pohdinta on johtanut hyviin, konkreettisiin ja uusiin ideoihin, joita yritykset ovat vieneet mukanaan omaan tekemiseen. Esimerkkeinä saunayrityksen jälkilöyly- konsepti ja luontomatkailuyrittäjän ruokahävikkiratkaisu uudella tavalla toteutettuna. Valmennuspäivä sisältää aina myös pienen ulkoiluhetken, jonka aikana ne parhaat ideat ovatkin ehkä syntyneet! Ja mikä parasta, valmennuspäivissä on kyllä naurettu enemmän kuin synkistelty!, kouluttaja Anu Nylund kertoo.

Kanta-Hämeessä starttaillaan vastuullisuutta

Pilottivaiheen jälkeen Visit Finland on avannut ohjelman myös muille alueille ja yrityksille ympäri Suomen. Myös Kanta-Hämeen maakunta on päässyt mukaan ohjelmaan. Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnista muodostuva alue on osa Visit Filandin Lakeland suuraluetta. Alueen matkailukehittämistä tehdään tällä hetkellä pääosin Hämeen ammattikorkeakoulun matkailuun ja yritysten kansainvälistämiseen liittyvillä hankkeilla, joiden rahoitus tulee pääosin Euroopan unionista ja alueen kunnilta.

 • Aivan mahtavaa, että pääsimme mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, koska ohjelma tukee niin hyvin vastuullisen matkailun kehittämistä alueellamme. Olemme varautuneet, että mukana olo vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Ensimmäinen koulutuspäivä pidetään 30.1.2020. Nyt kannattaa lähteä mukaan vastuullisen matkailun kehittämiseen omassa yritystoiminnassa!, Outi Mertamo innostaa.

Sustainable Travel Finland kehittämispolku jakautuu seitsemään osa-alueeseen:

Askel 1. Sitoutuminen

 • Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä
 • Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin
 • Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen

 • Tutustuminen Sustainable Travel Finland -e-oppaaseen
 • Osallistuminen Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen
 • Nykytilan kartoitus online-itsearvioinnin kautta. Itsearvioiti kartuttaa myös destinaatiolle alueellista dataa yritysverkoston nykytilasta ja kehitystarpeista.

Askel 3. Kehittämissuunnitelman laatiminen

 • Toimenpiteiden aloittaminen, kestävän matkailun suunnitelman laatiminen ja ulottaminen koskemaan kaikkia kestävyyden osa-alueita

Askel 4. Vastuullisuusviestintä

 • Kestävän matkailun toimenpiteistä viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi

 • Yrityksiltä vaaditaan kestävää matkailua tukeva sertifikaatti. Destinaation yritysverkoston yrityksistä 51%:lla (mukaan lukien liikevaihdoltaan suurimmat yritykset) tulee olla jokin ohjelmaan hyväksyttävistä sertifikaateista.

Askel 6. Todentaminen ja mitattavuus

 • Todennetaan, että kestävän matkailun toimenpiteitä on tehty yli vuoden ajan
 • Yritys sitoutuu valtakunnallisiin kestävän matkailun mittareihin, jotka otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Askel 7. Sopimus Sustainable Travel Finland -merkin käytöstä

 • Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland –merkin käyttöön ja voimassaoloon

Merkin suorittaminen aloitetaan verkossa. Visit Finlandin sivuilta löytyy kattava työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Kehittäminen ei tapahdu hetkessä, vaan prosessi kestää noin vuoden.

 • Kanta-Hämeessä yritysten verkkokoulutuksen lisäksi on suunniteltu valmennuspäiviä. Kun yritys on saavuttanut ohjelman asettamat kriteerit, saa se käyttöönsä Sustainable Travel Finland -merkin, jota yritys voi hyödyntää markkinoinnissaan. Kannattaa siis ehdottomasti tulla mukaan!, innostaa Lakeland -projektikoordinaattori Outi Mertamo Hämeen ammattikorkeakoulusta.

 

Kirjoittaja: Kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, HAMK Smart

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Ympäristö ja Terveys lehdessä (7/2019, sivut 76-79).

Lue lisää hankkeesta: Western Lakeland Kanta-Häme, www.hamk.fi/lakeland

Western Lakeland Kanta-Häme hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Kanta-Hämeen kunnat ja Hämeen ammattikorkeakoulu (www.hamk.fi/lakeland).

Lähteet:

Business Finland. Vastuullisuus. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestava-matkailu-lyhyesti/

Business Finland. Sustainable Travel Finland. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/

 

 

Leave A Reply