Yhtenäisyyttä opiskelijoiden ja opettajien prosesseihin

0

HAMK sähkö- ja automaatiotekniikan pilotissa on luotu kokonaisvaltainen prosessimallikuvaus opinnollistamisen toteuttamiseen koulutuksessa. Sen pääkohdat keskittyvät opiskelijoille tiedottamiseen ennen opintoja, opintojen käynnistämisen merkitykseen ja opiskelijoiden yhteistyöhön sekä opettajien kiinteään yhteistyöhön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan pilotissa opiskelijoiden tietoisuus opinnollistamisen mahdollisuudesta on tärkeä lähtökohta. Ennen opintojen alkua opiskelijalla on mahdollisuus vertailla omaa työelämässä karttumaansa osaamista koulutuksen opetussuunnitelmaan. Opintojen alkuun sijoitetussa henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa omaa osaamista suhteessa opetussuunnitelmaan arvioidaan opettajan kanssa ja konkretisoidaan opinnollistamisen suunnitelmiin. Oman osaamisen arviointi vahvistaa itsearviointitaitoja ja vaikuttaa motivoivasti opintoihin. Opinnollistaminen toteutuu niin yksilöllisin kuin yhteisöllisin tavoin. Yhteistyölle pohjautuvassa opinnollistamisen mallissa opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää tiimitaitojaan, lisätä itsenäistä vastuunottoa ja reflektointitaitojaan vertais- ja itsearviointiin perustuvissa toteutuksissa. Lisäksi siinä avautuu uusia näkökulmia käsiteltävään aiheeseen opiskelijoiden erilaisten työympäristöjen ja -tehtävien kautta.

Opettajien yhteistyö laajojen opintomoduulien suunnittelussa on välttämätön rakenteellinen elementti opinnollistamisen todelliseen toteutumiseen. Opettajien osaaminen ja vahvuudet voidaan yhdistää suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kehittää yhteisarviointitapoja. Käytännön toteutukset vahvistavat yhteistä ajattelua ja toimintaa sekä edistävät hyvien käytäntöjen jakamista opettajien keskuudessa. Kokemukset ovat olleet hyviä ja opinnollistamiseen liittyvät käytännöt ovat laajentuneet sähkö- ja automaatiotekniikan opettajien keskuudessa.

Leave A Reply