Mitä onnistunut opinnollistaminen edellyttää ammattikorkeakouluilta?

0

Hankkeen aikana olemme pyrkineet kirkastamaan opinnollistamisen edellytyksiä ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Seuraavat kahdeksan edellytystä on luotu tekniikan ja liikenteen opettajien kanssa, mutta näyttävät toimivat myös muilla aloilla. Niiden ääreen voi pysähtyä arvioimaan miten opinnollistamista voisi vielä vahvistaa.

1. Positiivinen vuorovaikutus

Ammattikorkeakoulut toimivat sillanrakentajina opiskelijoiden potentiaalien sekä yritysten kehittämistarpeiden välillä.

Positiivisella vuorovaikutuksella edistetään eri toimijoiden kykyä ja rohkeutta synnyttää uusia innovatiivisia toimintatapoja työn opinnollistamiseen.

2. Aito osaamisperustaisuus

Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman pitää olla aidosti osaamisperustainen ja toiminta sen mukaista.

Tekniikan ja liikenteen koulutusalalla opetussuunnitelma rakentuu insinöörityön laajoista osaamiskokonaisuuksista eikä perinteisistä oppiaineista. Yksittäisistä oppimistehtävistä ja niiden arvioinnista on siirrytty projekteihin ja prosesseihin.

Opiskelijaa ohjataan suoritusorientaatiosta oppimisorientaatioon sekä omien opinnollistamisen mahdollisuuksien tunnistamiseen.

3.Joustavuus

Opinnollistamisen avaimena ovat joustavat ajattelu- ja toimintatavat.

Osaamistavoitteita käytetään joustavasti projekteissa tapahtuvan osaamisen tunnistamisessa, eivätkä ne ole liian tiukasti sidottuja tietyn oppimismoduulin tai kurssin toteutukseen.

Joustavuus tarkoittaa sitä, että projektien oppimis-mahdollisuudet hyödynnetään kokonaisvaltaisesti.

4. Hyötyjen tunnistaminen

Ammattikorkeakoulussa tunnistetaan opinnollistamisen hyödyt niin yritysten kuin ammattikorkeakoulun näkökulmasta.

Positiivinen tiedonvaihto edistää ja vahvistaa toimintaa.

5. Ammattikorkeakoulu on itse aloitteellinen

Ammattikorkeakoulu rakentaa insinöörityön ympäristöjä luomalla aloitteellisesti työelämäprojekteja yritysten kanssa.

Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä oman osaamisensa arviointiin ja tunnistamiseen.

Tavoitteena on luoda ympäristö, jossa opiskelija on vastuullinen ja itsenäinen toimija. Projektityön haasteellisuus luo motivaatiota opiskelijoille.

6. Ammattikorkeakoulun sisäinen yhteistyö

Ammattikorkeakoulun sisäinen yhteistyö ja tiedonvaihto työelämäprojekteista ja työn opinnollistamisesta toimii hyvin: eri alojen opettajat opinnollistavat työtä yhteistyössä.

Tätä kautta syntyy uusia mahdollisuuksia moniammatillisiin projekteihin ja insinööriosaamisen innovatiiviseen hyödyntämiseen eri alojen yritysten kehittämisprojekteissa.

7. Yksilöllinen ohjaus

Ammattikorkeakoulu kannustaa opiskelijoitaan omien tavoitteiden tunnistamiseen sekä tarjoaa aktiivisesti opinnollistamisen mahdollisuuksia erilaisissa insinöörityön ympäristöissä.

Opiskelijan ohjauksen ympäristöt, tilanteet ja menetelmät muotoutuvat yksilöllisesti opinnollistettavan prosessin mukaan.

Prosessin räätälöintiä tehdään yhdessä opiskelijan, yhteistyötahojen sekä prosessia ylläpitävien toimijoiden kanssa.

8. Digitaalisuuden hyödyntäminen

Ammattikorkeakoulu osaa hyödyntää digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja tehokkaasti opinnollistamisessa.

Digitaalisuuden avulla tuodaan tunnistettavaa osaamista näkyväksi sekä laajennetaan oppimisen resursseja insinöörityön ympäristöissä. Digitaalisuus lisää yhteisöllisyyttä toimijoiden välillä sekä tukee ja kannustaa uudenlaisiin osaamisen arvioinnin toimintatapoihin.

Leave A Reply