Toteemin kolme pilottia

0

 

Mitä on työelämäyhteistyö – osaamiskyselyllä osaamisprofiili – uusia yhteistyöyrityksiä

 

Vuosi sitten käynnistyneessä OKM-rahoitteisessa Toteemi-hankkeessa (www.amktoteemi.fi) pidettiin 29.8.2018 projektitoimijoiden työkokous, jossa arvioitiin mennyttä lukuvuotta ja suunniteltiin tulevaa. Työelämäyhteistyön moninaiset muodot ovat tuttuja kaikille mukana oleville koulutuspiloteille, mutta tavoitteena on edelleen hakea uusia ratkaisuja työelämään kiinnittymiseen ja yhteiskehittelyyn.
Jokaisessa pilotissa koulutuksen omat tarpeet otettiin suunnittelun pohjaksi ja omista tavoitteista käsin tarkennettiin HAMKin hankesuunnitelman tavoitteita. Kaikkien pilottien kohderyhmänä ovat aikuiset työssä käyvät opiskelijat, jolloin vaihtoehdot yritysyhteistyölle ovat moninaiset.

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa opiskelijatiimi selvittää tutkimuksellisesti mitä työelämäyhteistyö voisi olla opettajan, opiskelijan ja työelämän/yrityksen kannalta. Aineiston keruumenetelmänä on haastattelu. Tulokset tutkimuksesta saadaan loppuvuodesta ja tutkimukselliseen työn osallistuminen tuo opiskelijoille viiden opintopisteen suorituksen.

Puutarhatalouden tutkinnossa tavoitteena on mahdollistaa laajempi opinnollistaminen aikuisopiskelijoille. Tavoitteena on löytää malli, joka olisi mahdollisimman joustava opettajan ja opiskelijan käyttöön. Tavoitteeseen edettiin niin, että purettiin syventävissä opinnoissa olevat moduulit osaamiskysymyksiksi, joihin opiskelijat vastasivat. He saivat näkyviin niin itselle kuin opettajien käyttöön oman osaamisprofiilinsa opinnollistamisen suunnitelmien lähtökohdaksi. Osaamiskyselyn kehittäminen jatkuu, ja näkökulmina ovat paitsi opiskelijat ja opettajat niin myös työelämän mahdollisuus hyödyntää saatuja tietoja.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnossa haluttiin lisätä yhteistyöyritysten määrää alueella. Tavoitteena oli monipuolistaa opiskelijoiden mahdollisuuksia erilaisiin työelämäprojekteihin ja lisätä kiinnittymismahdollisuuksia yrityksiin jo opintojen aikana. Alueella olevat yritykset kartoitettiin yhteisessä opettajakokouksessa. Kokouksessa myös sovittiin opettajien jalkautumisesta niihin yrityksiin, joiden kanssa ei ole vielä vakiintuneita suhteita. Tämän lukuvuoden tavoitteena on alumnitoiminnan päivittäminen.

Leave A Reply