Partio-osaamisen tunnustaminen osana korkeakouluopintoja

0

Kuva Pixabay

Hämeen ammattikorkeakoulun opintoihin voi sisällyttää partiossa hankittua osaamista. HAMK ja Suomen Partiolaiset ovat yhdessä jäsentäneet, mikä osaaminen soveltuu osaksi korkeakouluopintoja. Partiokoulutuksissa voi hankkia osaamista mm. johtamisesta, kouluttamisesta, ohjaamisesta sekä turvallisuuden ja laadun kehittämisestä. Laajimmillaan osaaminen voi tuottaa 15 opintopistettä ammattikorkeakoulututkintoon.

HAMKin ja Suomen Partiolaisten välinen puitesopimus solmittiin 2016. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja mallintaa sellaisia toimintatapoja, joilla partiossa hankittuja tietoa, taitoa ja osaamista voidaan tuoda näkyväksi sekä tunnistaa ja tunnustaa virallisessa koulutusjärjestelmässä ja työelämässä. Osaamisen tulkinnassa on käytetty apuna partiokoulutusten osaamistavoitteita ja Kansallista tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä (NQF 2017). Viitekehystä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.3.2017.

Yhteistyö käynnistettiin moniammatillisella tulkintafoorumilla, jossa nostettiin keskusteluun osaamisen kehittämiseen liittyviä näkökulmia. Tulkintafoorumiin osallistui opiskelijakunnan, opettajien, opintojen ohjaajien ja koulutuksen tukipalveluiden sekä Partion henkilöstöä. Tulkintafoorumeita järjestettiin puolentoista kuukauden välein ja tapaamisten välillä edistettiin sovittuja tehtäviä. HAMKin toimijat perehtyivät Partion koulutusten rakenteeseen, tavoitteisiin ja sisältöihin sekä jäsensivät NQF-tasojen 4-7 osaamista keskeisiin työelämässä vaadittaviin metataitoihin. Jäsentely tarjosi relevantin vertailumahdollisuuden Partion koulutuksiin ja ammattikorkeakoulututkinnon yleisiin kompetensseihin. Tuloksena saatiin ohjeistus ammattikorkeakoulun tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöihin. Lisäksi metsätalousinsinöörikoulutuksen ja Partion yhteistyönä kehitettiin metsäosaajan osaamismerkki (HAMKa 2019).

Ohjeistus käsiteltiin ja hyväksyttiin koulutuspäälliköiden ja opintojen ohjaajien kokouksissa. Tämän jälkeen ohjeistuksesta tiedotettiin opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä lisättiin ammattikorkeakoulun Opiskelijalle ohjeita –verkkosivulle (HAMKb 2019).

Mallinnuksesta on tulossa yksityiskohtaisempi artikkeli myöhemmin keväällä 2019 ja sen toivotaan edistävän joustavampaa ja jäsentyneempää rakennetta informaalin osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta formaaliin koulutukseen. HAMKin ja Suomen Partiolaisten yhteistyö kuvaa parhaimmillaan jatkuvan oppimisen soveltamista.

Lähteet

HAMKa 2019. Metsäosaajan osaamismerkki. Haettu 28.2.2019 osoitteesta https://static.partio-ohjelma.fi/content/uploads/2018/11/mets%C3%A4osaaja_merkkiohjeet_A5.pdf

HAMKb 2019. Opiskelijalle ohjeita. Haettu 28.2.2019 osoitteesta
https://www.hamk.fi/opiskelijan-ohjeet/valinnaiset-opinnot/

NQF 2017. Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä. 120/2017. Haettu 28.2.2019 osoitteesta www.finlex.fi /fi/laki/alkup/2017/20170120

Lisätietoja leena.nikander@hamk.fi ja pirjo.kuisma@hamk.fi

Kehittämisessä mukana Toteemi – työstä oppimassa, työhön

 

Leave A Reply