Rakennustyömaalla tehtävien töiden opinnollistaminen edellyttää opiskelijakohtaista räätälöintiä.

0

Rakennustyömaalla tehtävien töiden opinnollistaminen edellyttää opiskelijakohtaista räätälöintiä.

YIT Rakennus Oy Hämeenlinnan tuotantopäällikkö Hannu Kuuselan haastattelu 22.2.2017

 

”Työpaikalla tapahtuva oppiminen on hyvä asia. On kuitenkin tärkeää, että opiskelija suorittaa opintonsa loppuun ennen kuin työ vie kokonaan mennessään” sanoo YIT Rakennus Oy:n tuotantopäällikkö Hannu Kuusela.

 

YIT-HAMK-yhteistyö

 YIT ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Yhteistyö on ollut toimivaa, toteaa Kuusela ja jatkaa: minkäänlaista kynnystä ottaa yhteyttä puolin ja toisin ei ole. HAMK:n opiskelijoita on YIT:llä jatkuvasti tekemässä opintoihinsa kuuluvia harjoitteluita. Lisäksi useat opiskelijat tekevät muutoinkin opiskeluaikanaan töitä. Lisäksi YIT:llä ja HAMK:lla on projektiyhteistyötä, kuten esimerkiksi Saarioisten vanha tehdasalue Hämeenlinnassa, joka osin säilytetään ja osin uudistetaan. Projektissa HAMK:n opiskelijat ovat tehneet erilaisia tutkimuksia ja mittauksia, jotka ovat olleet osa heidän opintojaan, kertoo Kuusela. Parhaillaan on viritteillä uusi betonin lujuuden varmistamiseen liittyvä laboratorioyhteistyö HAMK:n kanssa. Vaikka YIT tarjoaakin opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia, haluamme toimia koulun ehdoilla, Kuusela painottaa ja tarkentaa: vaikka käydään töissä, opinnot pitää hoitaa loppuun saakka.

 

Tietoa YIT:stä

 YIT on tunnettu rakennusalan yritys, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Suomessa YIT on suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä suurin ulkomainen asuntorakentaja. YIT:n toiminta-alue kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. YIT:n tavoitteena on olla johtava eurooppalainen hankekehittäjä, rakentaja ja palveluntarjoaja, joka luo arvoa vastuullisesti yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Menestyksen perustana on ennen kaikkea ammattitaitoinen henkilöstö ja osaamisen jatkuva kehittäminen. Vuonna 2016 yritys työllisti noin 5 300 henkilöä. (http://www.yitgroup.com/fi/tietoa-yitsta, luettu 22.2.2017.)

 

YIT konsernin yksiköt ovat erikoistuneet tiettyihin osaamisalueisiin. YIT Rakennus Oy Hämeenlinna keskittyy puhtaasti asuntotuotantoon.  Maantieteellinen toimialue suuntautuu Hämeenlinnasta etelään. Keski-Uusimaa on tällä hetkellä vilkkain toiminta-alue. YIT Rakennus Oy Hämeenlinnan yhtenä erikoispiirteenä on puuelementtituotanto.

 

YIT:n strategian mukaan menestys projekteissa edellyttää yrityskulttuurin vahvuuksien ja osaavan henkilöstön vaalimista (http://www.yitgroup.com/fi/sijoittajat/yit-sijoituskohteena/strategia, luettu 22.2.2017). YIT haluaa olla mukana kehittämässä rakennusalan koulutusta ja varmistamassa, että alalla on tulevaisuudessakin riittävästi ammattitaitoisia osaajia. Tuloksena on kehitetty YIT-opinnot, jotka muodostavat rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijoille suunnatun viiden opintopisteen kokonaisuuden.

 

YIT-opinnot

 YIT-opinnot toteutetaan Suomessa yhteistyössä viiden eri ammattikorkeakoulun sekä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Myös Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoita on osallistunut YIT-opintoihin. Opintoihin haetaan ja YIT valitsee opiskelijat yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opinnot lukeutuvat osaksi mukaan valittavien opiskelijoiden tutkintoa. Opintojen toteutuksesta vastaavat YIT:n kouluttajat. Opinnot sisältävät myös työmaavierailuja ja harjoitustöitä. Opintojen teemoina ovat muun muassa laatuun ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Opintoihin valituille tarjotaan kesätyöpaikka. Kesätöiden aikana tehdään myös oppimistehtäviä. Osaaminen arvioidaan kolmikantaisesti: yritys, oppilaitos, opiskelijat.  YIT opinnoissa on saavutettu hyviä oppimistuloksia. YIT –opinnoista kerrotaan tarkemmin YouTube –palvelussa julkaistulla videolla:

https://www.youtube.com/watch?v=3BvkAArgTm0

 

Opinnollistaminen

 Opiskelun aikana tehtävän työn opinnollistaminen on Kuuselan mielestä ajatuksena hyvä. Opintojen sisältö kuitenkin riippuu aina työmaan vaiheesta. Käytännön mahdollisuudet on huomioitava. Lähiesimiesten innostuminen asiasta on olennaista: opinnollistaminen ei saa kohtuuttomasti työllistää työnjohtoa. Opiskelijan on tehtävä töitä, jotka joka tapauksessa sillä hetkellä tehdään. Opinnollistamisen onnistuminen edellyttää siis opiskelijakohtaista räätälöintiä ja henkilökohtaista ohjausta. Opiskelijalle annetaan oppimistehtäviä ja oppimistavoitteita, joiden haastavuus määräytyy opiskelijan mukaan. Opiskelijat ovat yleensä innokkaita tarttumaan töihin, mutta esimiehen täytyy pystyä myös luottamaan työn laatuun.

 

Osaamisen osoittaminen työmaalla käytännön töiden yhteydessä on Kuuselan mukaan mahdollista. Osaamisen näyttö voi olla esimerkiksi työsuunnitelma, aikataulutus, urakoitsijayhteyksien hoitaminen ja niin edelleen. Suunnitteluosaamisen ja johtamisosaamisen näyttäminen samassa työkohteessa voi kuitenkin olla toisaalta opintojen etenemisaikataulun ja toisaalta työmaan etenemisaikataulun vuoksi hankalaa. Työmaalla tapahtuva osaamisen osoittaminen on tyypillisesti melko laaja-alainen kokonaisuus, joka kokoaa yhteen useita teoreettisia opintoja.

 

Yhteistyön tulevaisuus

 YIT:llä on hyvät kokemukset HAMK:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja halukkuutta sen lisäämiseksikin on. Kummankin osapuolen on kuitenkin Kuuselan mukaan keskityttävä omaan perustehtäväänsä, yhteistyön hyvät puolet kannattaa toki hyödyntää. Koulutus sisältää paljon asiasisältöä, ja moni asia jää opintojen aikana luonnollisestikin pintaraapaisuksi – käytännön elämään jää syvennettävää.  YIT:n kokemusten mukaan HAMK:sta valmistuvilla on erinomaiset valmiudet etsiä tietoa. Tästä olemme erityisen tyytyväisiä, Kuusela korostaa. Rakentamisen sektorillakin muutos kiihtyy koko ajan. Jatkuvan muutoksen hyväksyviä ja siihen valmiudet omaavia tarvitaan: yrittäjämäistä toimintatapaa ja itsensä johtamisen taitoa arvostetaan.

 

Vaikka ammatillisen osaamisen taso HAMK:sta valmistuvilla on hyvä, Kuusela näkee myös kehittämisen tarpeita. Yhteistyötä jo opintojen alkuvaiheessa olisi hyvä lisätä. Erityisesti Kuusela puhuu ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluopintoihin jatkaneista opiskelijoista.  Mahdollisesti toisen asteen ammatillisten opintojen tunnustamista osana AMK–opintoja voitaisiin tehostaa.  Huomiota tulisi erityisesti kiinnittää viestinnän ja äidinkielen osaamiseen. YIT:n toiminnassa erilaiset asiakaspinnat ovat olennaisen tärkeitä. Tekstin tuottaminen ja eri kanavissa tapahtuva suullinen ja kirjallinen viestintä ovat taitoja, joiden osaamistasossa on nykyisellään vielä varaa parantaa.

Leave A Reply