Tulevaisuuden sotekeskus: tutkimusta, osaamista ja yhteispeliä

0

Sosiaalineuvos Juha Luomala piti sosiaalialan AMK-verkostopäivillä niin mielenkiintoisen puheenvuoron, että haluamme nostaa sieltä muutaman keskeisen teeman blogimme puolelle. Tulevaisuuden sotekeskus tuo hänen mukaansa mukanaan uusia tarpeita, joihin kuuluu keskeisesti tekijöiden osaaminen, joka on niin substanssiosaamista, kuin vuorovaikutusosaamistakin. Myös tutkimukselle ja kehittämistoiminnalle on paikkansa uuden mallin arjessa. Kuinka koulutuksen tulisi reagoida näihin muutoksiin?

Tutkimuksen tärkeys

Sosiaalialalla tutkimuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, koska se nähdään kehittävänä voimana varsinkin isojen uudistusten taustalla, joita uudenlainen sotemalli tuo runsaasti tullessaan. Luomala nostaa esille: ”Tulevaisuuden sotekeskukseen tutkimus- ja kehittämistoimintaa halutaan perustyöhön enemmän mukaan.” Työelämän yhteistyö koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa korostuu siis entisestään. Tutkimusta ei pidetä varsinkaan sosiaalialalla irrallisena kokonaisuutenaan, vaan se tulisi integroida lähemmin kiinni käytännön työhön. Laajemmalla mittakaavalla puhutaan koko tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, jota tulisi saada kiinnitettyä tiukemmin arkeen mukaan. Koulutuksen kannalta voimme miettiä, että sosiaalialan koulutuksen tutkimuksia ja opiskelijoiden tutkivaa ja analysoivaa työtä toivottaisiin ruohonjuuritasolle lisää. Tutkimustulosten jakaminen avoimesti hyödyttäisi sotekeskuksen arkea ja tutkiva työ puolestaan valmentaisi opiskelijoita ajankohtaisten teemojen parissa.

Palveluohjauksen rooli

Luomalan mukaan asiakkaan oikea-aikainen ja nopea palveluun pääsy ovat avainasemassa sosiaalityön kehittämisessä eteenpäin. Tässä tehtävässä palveluohjauksen rooli tulee olemaan erittäin tärkeä.

”Asiakkaalle pitäisi pystyä takaamaan sellainen palvelu, että yhdellä yhteydenotolla päästään oikeaan palveluun”, Luomala tiivistää.

Jotta tämä onnistuisi, vaatii hänen mukaansa palvelutarpeen arviointi ammattilaiselta erityistä osaamista ja ammattitaitoa. Ammattitaitoinen asiakaspalvelija osaa ohjata asiakkaan juuri tämän tarvitseman palvelun pariin nopeasti ja tarkasti. Riittävän osaamisen takaamista edistää muun muassa Luomalan esittelemä SOTEKO hanke, joka osallistaa koulutuslaitoksia uuden palvelumallin rakentamisessa. Tällä pyritään takaamaan se, että koulutuksista valmistuu tarpeeksi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on jo työelämästäkin karttunutta kokemusta palveluohjaukseen ja osaamisensa tueksi. Työelämän ja koulutuksen yhteistyö esimerkiksi harjoittelujen kautta on siis äärimmäisen tärkeässä roolissa, jotta varmistetaan, että koulutukset tuottavat työelämän tarpeita vastaavia ja osaavia ammattilaisia.

Sotekeskus ja moniammatillinen yhteistyö

Riittävän substanssiosaamisen lisäksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, jota korosti Luomalan lisäksi myös yksikön johtajamme Anna Olkinuora. Tätä tarvitaan runsaasti erityisesti tulevaisuuden sotekonseptissa, joka rakentuu isommista sosiaali- ja terveyskeskuksista. Luomalan mukaan uuden mallin on oltava tasapuolisesti molempien toimijoiden, sekä terveysalan, että sosiaalialan toimintamalli. Tavoitteena on, että ”tulevaisuuden sotekeskus on myös sosiaalityön kotipesä”, kuvailee Luomala. Hän korostaa, että sotekeskus ei siis tule olemaan vain terveyskeskus, johon on lisätty yksi sosiaalityöntekijä. Näiden tahojen moniammatillinen yhteistyö yhteisessä ”kotipesässä” käytännön tasolla tarkoittaa palveluohjauksen tapauksessa esimerkiksi sitä, että terveydenhuollon puoli osaa havaita asiakkaalla sosiaalihuollon tarpeen ja päinvastoin. Tällä mahdollistetaan hoitotakuun toteutuminen ja edistetään yhden yhteydenoton tavoitetta tulevaisuuden sotekeskuksessa. Työntekijöiltä tämä tiivis moniammatillinen yhteistyö vaatii uudenlaista orientaatiota ja uusia toimintatapoja, joita tulisi harjoitella jo koulutuksen tasolla. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi opinnoissa korostuvat terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden yhteiset opinnot, kurssit ja projektit, jotka antavat opiskelijoille heti käytännön kokemusta toisen alan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Yhteistyön tarve ei rajoitu myöskään sotekeskuksen sisälle, vaan tiivis vuorovaikutus ja tekeminen koulutuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa on välttämätöntä uuden mallin toimivuuden kannalta.

Teksti perustuu sosiaalineuvos Juha Luomalan puheenvuoroon sosiaalialan AMK-verkostopäivillä 14.4. 2021.

Leave A Reply