Projektina toiminnallisen pakohuonepelin rakentaminen

0

Projektissamme aiheena oli rakentaa ikääntyneen hoitotyöhön soveltuva toiminnallinen pakohuonepeli. Projektissa pyritään avaamaan pakopelin avulla ikääntyneiden hoitotyötä ja lisäämään tietoisuutta muistisairauksista. Toteutimme projektin 22.8.–13.10.2023 välisenä aikana.

Valitsimme pakohuonepelin aiheeksi muistisairaudet sekä niihin liittyvät fyysiset ja psyykkiset muutokset. Halusimme valita ikääntyneiden hoitotyön laajasta kokonaisuudesta yhden osa-alueen, johon tässä pelissä lähdetään perehtymään tarkemmin. Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden syventää omaa osaamistaan muistisairauksien parissa. Lisäksi pelissämme käsitellään muistisairaan lääkehoitoa ja siinä hyödynnettävää geroteknologiaa. Pakohuonepeliin osallistutaan ryhmänä, jossa vihjeitä etsimällä ja loogisella päättelykyvyllä edetään rastilta toiselle.

Pakohuonepeli

Tavoitteenamme on, että pakohuonepeliä pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa osana ikääntyneiden hoitotyön opetusta ja että sitä voitaisiin myös hyödyntää osana hoitohenkilökunnan koulutusmateriaalia.

Pelissä käytettävää pistekirjotusmallia voisi jatkossa hyödyntää muissakin hoitotyön opinnoissa kuten taitopajapäivissä. Pistekirjoituksella ratkaistava sana motivoi opiskelijoita käymään jokaisen rastin läpi sekä haastaa heidän päättelykykyään sanan ratkaisun yhteydessä. Ratkaistava sana toimii konkreettisena merkkinä siitä, että peli on saatu päätökseen.

Opetuksessa pakohuonepeli on toimiva ratkaisu, koska se lisää mielenkiintoa ja toiminnallisuutta opetuksessa sekä opiskelijoiden aktiivisuutta. Pakohuonepelissä pelaajat joutuvat ajattelemaan luovasti ja harjoittelemaan ongelmanratkaisutaitoja.

Ryhmässä kehittyvät työskentely- ja vuorovaikutustaidot, joita tarvitaan myös työelämässä. Lisäksi pakohuonepeli antaa opiskelijoille mahdollisuuden itseohjautuvuuteen rasteja suorittaessa. Pakohuonepelin rastien tunnollinen ja oikeaoppinen suoritus ovat lopulta jokaisen ryhmän omalla vastuulla, mikä antaa tilaisuuden itsensä johtamisen taitojen harjoitteluun. Pelin tarkoituksena on lisäksi auttaa opiskelijaa oppimaan vapaamuotoisemmassa sekä toiminnallisessa ympäristössä.

Pakohuonepelissämme keskeisinä teemoina toimivat muistisairaudet keskittyen ikääntyneiden hoitotyöhön. Rastien tarkoituksina on tutustua Pystyvä-kodista löytyviin hyvinvointiteknologioihin sekä -robotiikkaan, joita pystytään hyödyntämään muun muassa muistisairaiden ikääntyneiden hoidossa sekä helpottaessa kotona pärjäämistä. Rastien tehtävät ovat toiminnallisia, ja niissä haastetaan osallistujien päättelykykyä.

Ryhmätyöskentely

Projektiryhmään kuului Ulrika Ahlbom, Julia Sillanpää, Lauri Myllykylä, Janika Virtanen, Pauliina Lahtinen ja Peppi Lamminen. Aloitimme ryhmätyöskentelyn jakamalla sihteerin, viestintävastaavan sekä puheenjohtajan roolit. Puheenjohtajana toimi Julia Sillanpää, viestintävastaavana Ulrika Ahlbom, sekä sihteerinä Janika Virtanen. Tarvittaessa täydensimme toinen toisiamme rooleissamme.

Työstimme projektia itsenäisesti sekä ryhmänä etäyhteydellä Teamsin välityksellä ja kasvokkain Forssan kampuksella. Sovimme tapaamisillamme aina, mitä tulee jokaisella olla tehtynä seuraavaan tapaamiseen mennessä. Tapasimme yhdessä ryhmän kanssa vähintään kerran viikossa. Tämän lisäksi jokainen ryhmän jäsen perehtyi omatoimisesti teoriamateriaaleihin sekä kehitti omaa osaamista ja ymmärrystään projektityöskentelystä. Projektityöskentely vaati lisäksi ryhmäläisten syvempää perehtymistä muistisairauksiin, niiden lääkehoitoon sekä geroteknologiaan. Meille ryhmänä oli tärkeää olla oman projektimme sekä valitsemamme aiheen asiantuntijoita.

Ryhmätyöskentelymme oli sujuvaa ja kaikilla oli yhteinen päämäärä projektissamme. Ryhmässä oli rento tunnelma ja jokainen sai tuoda äänensä esiin. Projektia tehdessämme tutustuimme myös toisiimme paremmin.


Kirjoittajat:

Janika Virtanen, Peppi Lamminen, Ulrika Ahlbom, Julia Sillanpää, Lauri Myllykylä ja Pauliina Lahtinen

Leave A Reply