Kotihoidon työturvallisuus ja teknologia

0

Valitsimme projektimme aiheeksi kotihoidon työturvallisuuden ja perehdyimme lisäksi erityisesti kotihoidossa käytettävän teknologian, kuten Evondos-lääkeautomaatin, Menumat-ateriapalvelun sekä erilaisten eksoskeletonien hyötyihin ja turvallisuuskysymyksiin. Projektimme tarkoituksena oli lisäksi suunnitella ja toteuttaa infograafi, jossa kuvataan kotihoidon turvallisuuteen liittyviä tekijöitä sekä yleisellä tasolla että kotihoidossa hyödynnettävään teknologiaan liittyen informatiivisessa ja tiiviissä muodossa. Perehdyimme projektimme edetessä siihen, millainen on hyvä infograafi sekä infograafin saavutettavuuteen liittyviin kysymyksiin.

Suomessa ikääntyneiden määrä on jyrkässä kasvussa (Tilastokeskus 2020) ja sen vuoksi on tärkeää tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään, jotta voidaan vähentää terveydenhuollon kuormittumista. Myös hoitokustannuksia voidaan hillitä tukemalla ikääntyneen kotona asumista erilaista teknologiaa hyödyntäen. Projektissamme tutustuimmekin erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin, joiden avulla voidaan edistää kotona asumista pidempään sekä vähentää kotihoidon työntekijöiden kuormitusta.

Ikääntyneiden määrän kehitys Suomessa (Tilastokeskus, 2020)

Projektimme yhteydessä pääsimme myös itse tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia kotihoitoon suunniteltuja apuvälineitä ja teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan paitsi tukea kotona asumista, myös vähentää kotihoidon työntekijöiden fyysistä kuormitusta. Kotona asumista tukevista laitteista tutustuimme Forssan kampuksella sijaitsevassa Pystyvä-kodissa Menumat-ateriapalveluun, Evondos-lääkeautomaattiin, Raizer-nostotuoliin ja erilaisiin eksoskeletoneihin. Laitteisiin ja apuvälineisiin tutustumisen myötä oli helpompaa pohtia ja avata projektiraportissamme sitä, millaisia hyötyjä teknologiasta voisi kotihoitoon olla ja millaisiin käyttötarkoituksiin erilaiset ratkaisut soveltuisivat.

Forssan Pystyvä-kodin Evondos-lääkeautomaatti ja Auxivo-eksoskeleton

Evondos-lääkeautomaatilla voidaan vähentää kotihoidon asiakaskäyntejä ja parantaa lääkitysturvallisuutta, kun laite muistuttaa asiakasta lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan ja annostelee lääkkeet valmiiksi. Menumat-ateriapalvelulla puolestaan voidaan vaikuttaa kotihoidon työntekijöiden turvallisuuteen helpottamalla työntekijöiden kiirettä, mikä puolestaan minimoi työssä tapahtuvia virheitä. Raizer-nostotuoli ja eksoskeletonit ovat myös erittäin hyödyllisiä, koska niiden avulla voidaan vähentää työntekijöiden fyysistä kuormittumista erityisesti, kun kotihoidossa työskennellään usein yksin. Tuoli ja eksoskeletonit eivät ole vielä laajasti kotihoidossa käytössä, mutta niiden käyttö varmasti edistäisi kotihoidon työntekijöiden työturvallisuutta.

Menumat-ateriapalvelun jääkaappi sisältöineen

Projektityöskentelymme eteni sujuvasti ja pysyimme hyvän tiimityön ansiosta aikataulussa. Lisäksi koemme, että teknologiaan perehtyminen auttoi meitä perehtymään projektimme aihepiiriin pelkkää teoreettista perehtymistä syvällisemmin. Seminaarissa 3.5. pääsimme esittelemään työmme tuloksia ja toteuttamamme infograafin, mistä jäi positiivinen fiilis. Seminaaripäivän aikana koimme, että saimme myös lisää varmuutta esiintymiseen ja saimme hyviä kommentteja työstämme jatkoa ajatellen.


Kirjoittajat

Elina Eskola, Amanda Lempinen, Mira Rastas, Anna Viitamäki, Hanna Välimaa ja Oona Väärälä

Lähteet

Tilastokeskus. (2020). 70 vuotta täyttäneitä 874 000. Haettu 7.5.2024 osoitteesta: https://www.stat.fi/til/vaerak/2019/vaerak_2019_2020-03-24_tie_001_fi.html

Leave A Reply