Hyvinvoiva hevonen markkinointiviestinnän keulakuvana

0

 Markkinointiviestinnässä hevosen hyvinvointi toimii kriittisenä myyntiargumenttina, koska se on noussut keskeiseksi aiheeksi niin hevosalan ammattilaisten kuin harrastajienkin piireissä. 

 Eläinten hyvinvointi on kasvava kiinnostuksen kohde ja vaikuttaa kuluttajien sekä muiden sidosryhmien päätöksiin. Tulevaisuudessa hyvinvoiva harrastuskaveri on monen kuluttajan vaatimus, mutta siitä huolimatta monikaan talliyrittäjä ei tuo riittävästi esiin sitä, miten heillä hevosia kohdellaan ja mistä hevosten hyvinvointi muodostuu. 

Hevosten hyvinvointi ja sen korostaminen ei ole vain eettinen valinta, vaan se voi tuoda lisää asiakasuskollisuutta, sitoutumista ja vaikuttaa positiivisesti asiakkaan ostopäätöksiin sekä koko yrityskuvaan. 

Tässä blogitekstissä pohdimme, miten hyvinvointia voidaan tuoda esiin, kuinka se vaikuttaa ostopäätöksiin ja huomioidaan yrityksen markkinoinnissa. Asian tiimoilta haastattelimme hevosmatkailupalveluita tarjoavan Laenlammen tilan yrittäjää Suvi Männikköä.  

 

Hevosen hyvinvointi ja sen merkitys kuluttajien valinnoissa 

Hevosen hyvinvointi on moniulotteinen asia ja oikeastaan sille ei ole tarkkaa määritelmää. Hyvinvointia voidaan tarkastella mm. arvioimalla hevosen terveydentilaa ja yksilöllisiä tunnekokemuksia sekä mahdollisuutta toteuttaa lajityypillistä elämää. Lisäksi hevosen hyvinvointi on riippuvainen sitä hoitavien henkilöiden osaamisesta ja sitoutumisesta.  

Laenlammen tilalla monipuolinen osaaminen ja eläimen yksilöllinen tunteminen koetaankin hevosen hyvinvoinnin kannalta oleellisena seikkana ja tämä näkyy yrityksen toiminnassa. Yrittäjä juttelee ruokinnoista, kengityksestä, varustehuollosta ja eläinten arjesta asiantuntevasti. 

Lapin Ammattikorkeakoulussa tutkittiin osana Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -hanketta matkailijoiden arvomaailmaa ja sen vaikutusta heidän kulutuspäätöksiinsä. Matkailijoista 83 % näki eläimissä syvempiä arvoja ja olivat huolissaan eläinten kohtelusta nyky-yhteiskunnassa. Matkailijat kokivat eläinten hyvinvoinnin ja asiallisen kohtelun tärkeäksi asiaksi, jolla oli vaikutusta heidän ostopäätöksiinsä. Myös Suvi on huomannut, kuinka tärkeää asiakkaille hevosen hyvinvointi on ja suomalaisille tyypilliseen tapaan se tulee esiin negatiivisen palautteen kautta.  

Matkailijoista 50 % halusi tutustua eläinten hyvinvointiin ja sen toteutumiseen matkailuyritysten markkinointikanavien kautta, joka tulisi huomioida yrityksen markkinointiviestinnässä (Lapin AMK, 2018.). Laenlammen tilalta todetaankin, että eläinten hyvinvointia ei voi tuoda koskaan liikaa esiin. Heillä markkinointivalttina on ammattimainen ja monipuolinen osaaminen hevosen kanssa sekä työskentely hevosten hyvinvointi edellä. 

Matkailualalta saatuja tuloksia hyvinvoinnin merkityksestä puoltaa vuosina 2017 ja 2023 toteutetut kyselytutkimukset, joiden avulla tarkasteltiin kuluttajien ajatuksia hevosten hyvinvoinnista Suomessa. Vastausten perusteella voidaan todeta, että hevosten hyvinvointi on suurimmalle osalle selvästi tärkeää, joten sen kehittämiseen ja esille tuomiseen tulisikin kiinnittää riittävästi huomiota. Hyvinvoiva hevonen on tämän päivän kuluttajalle sydämen asia, jota kannattaisi hyödyntää enemmän yrityksen markkinointiviestinnässä. (Lähde 2: Väntsi, H, 2018) & (Lähde 3: Thuneberg, T, (2023) 

 

 

Kuva 1. (omista kuvista, 2023) 

Markkinointiviestinä ja sen toteuttaminen 

Markkinointiviestintä on yrityksestä ulospäin suuntautuvaa viestintää ja sillä pyritään lisäämään brändin tunnettavuutta sekä palveluiden ja tuotteiden myyntiä. Se voi sisältää esimerkiksi mainoksia, sosiaalisen median kampanjoita ja suoraa markkinointia. Markkinointiviestintä on kulmakivi yrityksen menestykselle. Mitä hyötyä on maailman parhaista tuotteista tai palveluista, jos kukaan ei tiedä niistä?  

Hyvä viestintä on yksinkertaista ja selkeää. Viestit pitää suunnitella niin, että ne vetoavat kohderyhmään parhaalla mahdollisella tavalla, säilyttäen kuitenkin johdonmukaisuuden yrityksen brändin kanssa. (Osaavayrittäjä.fi, (2021) Laenlammen tilan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa toistuvat kauniit kuvat hyvinvoivista eläimistä ja visuaalisuus on suuressa roolissa yrityksen markkinoinnissa. Suvi muistuttaa, että myös ongelmista ja niiden ratkaisuista on tärkeää puhua ääneen, sillä se ylläpitää luottamusta ja uskottavuutta. 

Yksi hyvä keino kuvata hevosen hyvinvointia yrityksen markkinointiviestinnässä on tarinallistaminen, jonka avulla voidaan tuoda näkyväksi vaikkapa yrityksen arvoja ja osaamista. Laenlammen tila julkaisee sisältöä esimerkiksi TikTokissa ja videoista tulee hyvin ilmi, miten hevosia kohdellaan sekä miten tilalla eletään ja työskennellään. Videoiden perusteella asiakas saa jo valmiiksi hyvän kuvan yrityksestä ja heidän toiminnastaan, kun voidaan todentaa, että hevoset voivat hyvin ja toiminta on vastuullista. 

Hevospalveluita tarjoavia yrityksiä on paljon ja siksi on tärkeää, että yritys pystyy haalimaan mielikuvatekijöistä lisäarvoa omaan markkinointiin ja näin erottua paremmin kilpailevista yrityksistä. Lisäksi viestinnällä pystytään vaikuttamaan myös muihin sidosryhmiin; halutaanko yrityksen kanssa tehdä yhteistyötä tai herättääkö avoin työpaikka kiinnostusta? Onnistunut viestintä kasvattaa aineetonta pääomaa, joka saattaa olla yrityksen arvokkainta omaisuutta. 

Kuva 2. kuva vaelluksesta (laenlammentila, n.d.) 

 

Welfare Quality – lisäarvoa yrityskuvaan? 

Viime vuosina tuotantoeläinten hyvinvoinnin mittaamiseen on enenevissä määrin käytetty kansainvälistä Welfare Quality -protokollaa, johon pohjautuu myös keväällä 2023 lanseerattu eläinten hyvinvoinnista kertova ELVI-merkki. Lisääntynyt kiinnostunut eläinten hyvinvointia ja tuotannon eettisyyttä kohtaa on tuonut eläintuotannon puolelle virallisia sertifikaatteja, joiden avulla eläinten hyvinvointi voidaan luotettavasti todentaa. 

Vuonna 2022 käynnistyi Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hanke, jonka tavoitteena on kehittää hevostallien ja hevosyritysten auditointiin soveltuva mittaristo. Welfare Quality -järjestelmään pohjautuvan protokollan avulla voidaan tarkastella hevosten hyvinvointia ja pyrkiä lisäämään sitä, vaikka asiat eivät olisikaan huonosti. 

Hevosten hyvinvointia mittaavan järjestelmän luominen mahdollistaa sen, että hevosalan yritykset voivat erottautua markkinoilla entistä enemmän hevosten hyvinvoinnilla. Kuten jo aiemmin todettiin, hevosten hyvinvointi ei ole yksiselitteinen asia. Welfare Quality -järjestelmän hienous piileekin siinä, että hyvinvointia arvioitaessa huomioidaan erityisesti itse eläimestä mitattavia tekijöitä.  

Tieteellisesti luotettavaksi todistetun järjestelmän avulla mitattua hyvinvointia voidaan pitää todellisena, sekä sen myötä saatua sertifikaattia vakuuttavana keinona viestiä tulevaisuudessa hevosten hyvinvoinnista myös suurelle yleisölle.  

 Kirjoittanut: Heli Väntsi, Riia Hyvönen & Marianne Maaniitty

Lähteet: 

Lähde1: Lapin AMK. (2018). Eläinten hyvinvointi suuren yleisön silmin, s. 12-13, Issuu.com.  Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa by Lapin AMK – Issuu 

Lähde2: Väntsi, H. (2018). Mielikuvamarkkinointia hevosalalle. Theseus.fi. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143452/vantsi_heli.pdf?sequence=1&isAllowed=y    

Lähde 3: Thuneberg, T. (2023). Hevosen hyvinvointi suuren yleisön silmin. Hevostenhyvinvointi.fi. https://hevostenhyvinvointi.fi/hevosen-hyvinvointi-suuren-yleison-silmin/ 

Lähde 4: Markkinointiviestintä. (2021). Osaavayrittäjä.fi.
https://www.osaavayrittaja.fi/markkinointi/markkinointiviestint%C3%A4 

Lähde 5: Hevosen hyvinvointi. (n.d.). elaintieto.fi. 

https://www.elaintieto.fi/hevonen/hevosen-hyvinvointi/ 

Lähde 6: Laenlammen ratsastustallin nettisivut. (2023.). Laenlammen.fi. 

https://laenlammen.fi 

 

 

 

 

Leave A Reply