Voiko pehmeitä taitoja oppia digitaalisesti?

0

SOSTRA – Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educators -hanke pilotoi aikuiskouluttajien pehmeiden taitojen digitaalisia osaamismerkkejä kuudella eri kielellä. Hanketta pilotoitiin jakamalla tietoa itsenäisten opiskelumateriaalien käytöstä ja ohjattiin hakemaan osaamisen tunnustamista osaamismerkein. Hämeen ammattikorkeakoulu teki kokeilun suomeksi ja englanniksi. Keskitymme tässä tekstissä suomenkielisen pilotoinnin toteutuksen kuvaamiseen.

SOSTRA-hankkeen  aikana tunnistettiin viisitoista merkityksellisintä pehmeää taitoa: toisten kunnioittaminen, avoin suhtautuminen moninaisuuteen, empaattisuus, kehittymisen motivointi, luovuus, kriittinen ajattelu, intohimo ja itsensä motivoiminen, eettisyys, osallisuus, itsetuntemus, positiivinen asenne, rehellisyys, aktiivinen kuuntelu, sopeutuvuus ja tiedustelun taito. Nämä ovat vuorovaikutustaitoja, jotka ovat keskeisiä myös digitaalisissa ympäristöissä.  Lisäksi hanketoimijat ovat luoneet verkkosivuston, jolta löytyy tietoa hankkeesta, itsearviointityökalu sekä opetusmateriaalit ja podcastit kuudella kielellä kunkin pehmeän taidon osalta.

Osana hanketta pilotoimme pehmeiden taitojen osaamisen tunnustamista osaamismerkkien avulla. Osaamismerkeillä tarkoitetaan osaamisen osoittavaa visuaalista ja digitaalista dokumenttia. Kuka tahansa aikuiskouluttaja sai mahdollisuuden kehittää ja osoittaa osaamistaan kunkin pehmeän taidon osalta maaliskuun puolivälistä toukokuun alkuun saakka. Järjestimme lisäksi Taitotalolle koulutuspäivän, joka muuttuneiden olosuhteiden takia toteutettiin koko päivän webinaarina ZOOM-ympäristössä. Koulutuspäivään osallistui 18 aikuiskouluttajaa ja koulutuspäivän aikana keskityttiin kolmeen pehmeään taitoon: muiden kunnioittamiseen, intohimoon ja itsensä motivoimiseen sekä aktiiviseen kuunteluun. Pyysimme palautetta osaamismerkkejä suorittaneilta Taitotalon osallistujilta pilotoinnin toimivuudesta ja kuulimme heidän näkemyksiään pehmeiden taitojen osaamisen kehittämisestä opiskelijoidensa kanssa.

Osaamismerkit ympyrässä
Hanketta pilotoitiin jakamalla tietoa itsenäisten opiskelumateriaalien käytöstä ja ohjaamalla hakemaan pehmeiden taitojen osaamisen tunnustamista osaamismerkein. Hämeen ammattikorkeakoulu teki kokeilun suomen lisäksi englanniksi. Osaamismerkkejä on yhteensä 15.

Pilotointi alkoi samaan aikaan, kun erityisjärjestelyt COVID-19 viruksen osalta pakottivat opetushenkilöstön muokkaamaan omaa toimintamalliaan. Webinaari koettiin palautteen mukaan tärkeäksi, jotta päästiin osaamismerkkien suorittamisessa alkuun ja saatiin motivaatiota jatkaa merkkien suorittamista.

”Se oli hyvä startti ja oli mukavaa päästä keskustelemaan yhdessä työtovereiden kanssa, varsinkin kun se osui juuri akuutimpaan korona-aikaan. Se innosti myös tekemään näitä merkkejä kaikesta korona kiireestä huolimatta.” -osallistuja

Oman osaamisen kehittäminen kiinnosti kaikkia kyselyyn vastanneita, joista monet olivat aiemmin suorittaneet tai suorittivat samanaikaisesti erilaisia osaamismerkkejä teknisemmissä sisällöissä. Palautteissa mainittiin osaamismerkkien suorittamiseen innostaviksi tekijöiksi vapaan aikataulun ja riittävän pituisen suorittamisajan sekä juuri pehmeät taidot aiheena. Pehmeät taidot nähtiin tarpeellisena lisänä digitaalisiin osaamismerkkeihin ja pilotoinnin ohjaavilta kouluttajilta saatua palautetta suorituksiin arvostettiin suuresti.

Kyselyyn vastanneet kertoivat arvostavansa pehmeitä taitoja ja että taitoja ilmaistiin myös käytettävän päivittäin opetustyössä. Pehmeiden taitojen digitaaliset osaamismerkit koettiin sopivan myös opiskelijoille, mutta kuten muidenkin uusien taitojen kanssa, koettiin, että koko opetustiimin sitoutuminen vaadittaisiin, jotta tästä kokonaisuudesta saataisiin toimiva. Kyselyyn vastanneet aikuiskouluttajat hyödyntäisivätkin pehmeiden taitojen osaamisen kehittämistä opiskelijoidensa kanssa kaikilla aloilla.

”Päivittäisissä kohtaamisissa, kannustamisessa, myötätunnon osoittamisessa, kokonaisuuden näkemisessä, vierellä kulkijana. Kouluttajan rooli on näiden pehmeiden arvojen jokapäiväistä aktiivista käyttämistä. Ajattelen, että niin kuin minä kohtaan opiskelijat ja toimin heidän kanssaan – opetan heille erilaisissa haastavissa työtilanteissa toimimista heidän tulevissa kohtaamissaan asiakkaiden kanssa. Harjoittelemme koulussa palauttaan antamista, kohtaamista, vuorovaikutusta, kuuntelemista, läsnäoloa, uusien ihmisten mukaan ottamista ja aitoa välittämistä. Se on osa opetusta läpi vuoden, kaikissa tilanteissa.” -osallistuja

Pehmeiden taitojen digitaalisten osaamismerkkien pilotointi onnistui vaativasta keväästä huolimatta hyvin ja osaamismerkkejä myönnettiin 48 kpl pilotoinnin aikana. Yksi osallistuja onnistui jopa suorittamaan kaikki 15 pehmeiden taitojen osaamismerkkiä pilotoinnin aikana ja on tällä hetkellä ainut henkilö, joka on suoritukseen yltänyt.

Pehmeät taidot nähdään jokaisen aikuiskouluttajan tärkeänä perustaitona, joita kevään vaativa tilanne on vain korostanut. Taitojen kehittäminen voi helpottaa myös muuta etätyötä, joka onkin tullut monille tutuksi kuluneen kevään aikana.

Myös sinä voit vielä kehittää pehmeiden taitojen osaamistasi, sillä opetusmateriaalit ja podcastit ovat luettavissa ja kuunneltavissa osoitteessa www.sostra.eu vähintään kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Osaamismerkkien suorittaminen on ollut mahdollista toukokuun 2020 alkuun saakka, mutta kouluttajamme voivat kuitenkin erillisen sopimuksen mukaan tarkastaa edelleen pehmeiden taitojen osaamismerkkihakemuksia.

Kirjoittajat: projektikoordinaattori Hanna Lindroos ja lehtori Anne-Maria Korhonen. Kirjoittajat työskentelevät tutkimusyksikkö HAMK Edussa ja ovat mukana SOSTRA-hankkeessa.

Kuvat: Hanna Lindroos (osaamismerkit) ja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu (artikkelikuva)

Mitä? SOSTRA -hanke on Erasmus+ rahoitteinen innovaatiohanke, jonka koordinaattorina toimii Hämeen ammattikorkeakoulu. HAMKin lisäksi hankkeessa on kumppaneita Puolasta, Romaniasta, Espanjasta sekä Italiasta. Hankkeen lisätietoihin ja materiaaleihin voi tutustua www.sostra.eu -sivuilla.
Miksi? Hankkeen tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät pehmeät taidot, luoda verkkopohjainen testi aikuiskouluttajien itsearviointia varten, luoda osaamisperusteinen avoin digitaalinen osaamismerkkeihin perustuva oppimisprosessi pehmeiden taitojen osaamisen kerryttämiseen ja osoittamiseen, sekä tuottaa opettavaisia podcasteja kuudella kielellä puuttuvien taitojen kehittämiseen.
Milloin? 1.10.2018-30.9.2020

Leave A Reply