”Meillä TKI-tukea tuotetaan neljän eri yksikön voimin, mikä on aika ainutlaatuista”

0

Hämeen ammattikorkeakouluun perustettiin TKI-tuen tiimi vuonna 2017. Tiimi kokoaa yhteen HAMKin kirjasto- ja tietopalvelut, hankepalvelut, tietohallinnon ja strategisen viestinnän. Tiimin tavoitteena on edistää tutkimus-, innovaatio- ja kehitystyötä tarjoamalla tukea HAMKin henkilöstölle. Lue lisää siitä, millaista tiimimme työ käytännössä on.

Tiimimme toimii yhden luukun periaatteella. Kun hamkilainen tunnistaa ongelman tai tuen tarpeen, esimerkiksi julkaisemiseen tai tutkimusaineistoon liittyen, hän ottaa yhteyttä koko TKI-tuen tiimiin. Tiimin sisällä kysymykset ohjataan asian asiantuntijoille ja usein niitä ratkotaan myös yhdessä tiimiläisten kesken.

“Eniten tiimiltä taidetaan kysyä tietosuoja-asioista, kuten siitä miten tietosuojailmoitus tehdään ja miten informoidaan tutkittavia, mutta muistakin asioista yhteydenottoja tulee”, kertoo palveluasiantuntija ja tiimin vetäjä Anna Mikkonen.

“Julkaisutiedonkeruusta ja avoimesta julkaisemisesta kysytään usein, mutta myös kysymykset rinnakkaistallentamisesta, lisensoinnista ja julkaisukustannuksista ovat lisääntymässä. Annan näihin asioihin ohjeistusta ja tarvittaessa ohjaan eteenpäin. Tarvittaessa on saatavissa myös tukea sopivan julkaisupaikan valintaan”, informaatikko Katja Laitila jatkaa.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan liittyvät tuen tarpeet ovat harvoin yksiselitteisiä. Jos TKI-hankkeessa kysytään esimerkiksi asukkaiden mielipidettä alueen kehittämiseen, aineistonhallinnan lisäksi tulee ottaa huomioon mm. tietosuojaan, julkaisemiseen ja viestintään liittyvät asiat. Tarvitaanko tutkimukselle eettistä ennakkoarviointia? Miten aineisto kerätään etänä? Kuka omistaa aineiston? Mitkä seikat pitää huomioida, jos aineisto avataan? Miten aineistosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta viestitään? Missä julkaisuissa hankkeen tuloksista kerrotaan ja mitä julkaisujen tekijyydestä on sovittu?

Kysymykset vaativat usein laajaa ja tapauskohtaista tarkastelua. TKI-toimintaan liittyvien lakisäädösten sekä valtakunnallisten ja kansainvälisten linjausten tunteminen on myös tarpeellista.

“Teemme ikään kuin moninkertaista käännöstoimintaa. Ensin tulkitaan TKI-toimintaan liittyviä lakeja ja niiden muutoksia, ja muodostetaan niistä HAMKin ohjeet. Sen jälkeen vielä tulkitaan ohjeet niin, että HAMKin työntekijät pystyisivät muodostamaan ohjeista käytänteitä työhönsä” informaatikko Nina Hynnä summaa.

Millaisia asioita tiimissä edistetään?

Alun perin tiimin tarkoitus oli viedä eteenpäin avoimuuden viestiä HAMKissa. Nykyään avoimuuden edistäminen ei ole vain tavoite, vaan se ohjaa kaikkea tiimimme tekemistä.

Avoimuus pureutuu juuri niihin seikkoihin, jotka yhtäältä lisäävät tutkimuksen vaikuttavuutta ja osallisuutta koko yhteiskunnassa. Toisaalta usein avoimuus vaatii tutkimustoimijoilta uudenlaista ajattelua sekä lisäämään suunnitelmallisuutta ja yksityiskohtaisempaa kokonaisuuden hahmottamista jo heti TKI-työn alkumetreillä.

Tiimi onkin tuonut osaltaan systemaattisuutta HAMKin hankkeiden ohjeistuksiin esimerkiksi tuottamalla alkavien ja päättyvien hankkeiden ohjeet. Osallistumme myös hankkeiden aloituskokouksiin, mikä tuo esiin aiempaa vahvemmin mm. aineistonhallintaan, sopimuksiin ja viestintään liittyviä hankeasioita. Lisäksi toteutamme HAMKin henkilöstölle koulutuksia ja työpajoja, josta yhtenä hyvänä esimerkkinä on tänä syksynä yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa järjestetty julkaisukoulutus. Tiimimme on ollut myös uudistamassa HAMKin opinnäyteopasta.

Lisäksi tiimimme jäsenet edistävät tutkimus-, kehitys- ja innovaatioasioita erilaisissa kansallisissa työryhmissä. Näissä pohditaan esimerkiksi datapalveluihin ja avoimeen tieteeseen liittyviä asioita.

“Työryhmissä olemme luomassa kansallisia linjauksia ja TKI-työtä tukevia malleja yhdessä muiden tiede- ja tutkimusorganisaatioiden ja korkeakoulujen kanssa. Samalla vahvistamme omia verkostojamme ja tuomme ammattikorkeakoulujen ääntä esiin” Hynnä, Laitila ja Mikkonen sanovat.

Yhdessä tekemistä

Tällä hetkellä TKI-tuen tiimiin kuuluu toistakymmentä HAMKin työntekijää. Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa edistämme tietyn aihepiirin kuten julkaisemisen tai tutkimusetiikan asioita pienemmissä ryhmissä. Samalla opimme toisiltamme ja kartutamme näin toinen toistemme osaamista.

“Monialaisessa tiimissä oppii jatkuvasti uutta ja samalla tuntuu siltä, että pystyy auttamaan muita paremmin. Kansallisissa TKI-verkostoissa huomaa, että monissa organisaatiossa TKI-tukipalvelut painottuvat kirjastoille. Meillä TKI-tukea tuotetaan neljän eri yksikön voimin, mikä on aika ainutlaatuista”, Mikkonen, Laitila ja Hynnä toteavat.

“Perusta on nyt luotu. Seuraavaksi ohjeistukset pitää saada luontevaksi osaksi hamkilaisten työtä. Tavallaan tavoitteena on tehdä tiimistä tarpeeton. Toisaalta mitä laajemmin esimerkiksi avoimuus huomioidaan TKI-työssä, sitä enemmän syntyy TKI-tuen tarvetta. Myös neuvontaa varmasti tarvitaan avoimen tieteen kysymysten muokkaantuessa ja teknologian ja digitalisaation kehittyessä”, tiimiläiset pohtivat HAMKin TKI-tuen tulevaisuudesta.

Esitetään lopuksi vielä ehkä se tärkein kysymys. Miksi TKI-tuen tiimi on olemassa?

“Jotta HAMKin toiminta olisi yhä luotettavampaa ja läpinäkyvämpää. Viemme osaltamme eteenpäin HAMKin strategiaa. Ei me tehdä tätä siksi, että saataisiin aineistonhallintasuunnitelmat tehtyä. Teemme tätä edistääksemme yleisesti hyödyllisiä asioita kuten avoimuutta.”

Kirjoittajat: Inka Stormi ja muut HAMKin TKI-tuen tiimiläiset
Kuva:  kristamonique Pixabaystä 

Leave A Reply