Holistinen ohjaus -osaamismerkin pilotointikokemuksia

1

Hämeen ammattikorkeakoulun työryhmä suunnitteli ja toteutti Osaamismatkalla-hankkeessa pilotoidun osaamismerkin, jonka keskeiseksi osaamistavoitteeksi asetettiin: ”Osaamismerkin suorittanut osaa toteuttaa ammattieettisesti holistista ohjausta ja tukea ohjattavan osaamisidentiteetin rakentumista.”

Suunnittelutyön alussa työryhmämme määritteli hankesuunnitelman mukaisesti osaamismerkin osaamistavoitteet sekä laati ohjeet merkin suorittajille. Hämeen ammattikorkeakoulun prosessissa sisäinen osaamismerkkiohjausryhmämme hyväksyy osaamismerkit antamiensa ehdotusten, palautteen ja arvioinnin jälkeen. Kun ohjausryhmä hyväksyi merkin sisällön, laati työryhmämme merkille visuaalisen ulkoasun ja veimme osaamismerkin myöntöjärjestelmään, jotta merkki saatiin hakijoille saataville. Osaamismerkin myöntöjärjestelmänä Hämeen ammattikorkeakoulussa toimii Open Badge Factory.

Hämeen ammattikorkeakoulun työryhmän kaikki jäsenet perehtyivät kaikkiin osaamismerkkihakemuksiin, vertailivat yhdessä huomioitaan sekä laativat henkilökohtaisen palautteen jokaiselle merkkihakemuksen palauttajalle.  Osaa hakijoita pyydettiin täydentämään hakemustaan, yksilöiden mitä tai millaista tietoa hänen osaamisestaan erityisesti toivotaan ja tarvitaan osaamismerkin myöntämiseksi.

Hyväksytysti osaamismerkin suorittaneet hakijat saivat sähköpostiinsa ilmoituksen merkin myöntämisestä sekä ohjeet merkin vastaanottamisesta ja linkin digitaaliseen osaamismerkkiin. Hämeen ammattikorkeakoulun myöntämät osaamismerkit suorittaja saa näkyville Open Badge Passportin (osaamispassi) avulla. Merkkihakemuksia saimme pilotoinnin aikana yhteensä 13 ja osaamismerkki myönnettiin yhteensä kuudelle hakijalle.

Havaintoja osaamisen osoittamisesta

Osaamismerkkiprosessin aikana havaitsimme, että oman osaamisen tunnistaminen ja sen esille tuominen ei ole helppoa, edes ohjausalan ammattilaisille. Osaamismerkin hakijoiden tuli osoittaa merkille laadittujen osaamistavoitteiden mukaisesti omaa osaamistaan.  Oman osaamisen osoittaminen vaatii tietoista ajattelutyötä, oman osaamisen sanallistamista ja konkretisointia, se edellyttää myös itsetuntemusta ja oman osaamisen sekä toiminnan reflektointia.

Holistinen ohjaus -osaamismerkin osaamistavoitteet ovat:

  • Ohjaaja tietää, tunnistaa ja osaa sanoittaa omaa ohjaustoimintaansa ohjaavia arvoja ja asenteita, sekä osaa hyödyntää holistisen ohjauksen ulottuvuuksia. Hän toimii ohjaustyössään ammattieettisesti, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta edistäen.
  • Ohjaaja osaa hyödyntää alueensa monialaisen uraohjauksen toimijaverkoston asiantuntemusta ohjauksessa asiakkaansa tarpeiden mukaan.
  • Ohjaaja osaa tukea ohjattavan osaamisidentiteetin rakentumista jatkuvan oppimisen ja kestävän tulevaisuuden periaatteiden suuntaisesti.

Osaamismerkin hakijoiden ohjeeksi annoimme valita yksi ohjausprosessi tai useampi ohjaustilanne, jossa osaamismerkin suorittajan osaaminen tulee esille, osaamismerkin osaamistavoitteiden mukaisesti sekä tuottamaan valitusta prosessista tai ohjaustilanteista kuvaus. Kuvauksen dokumentoinnin osalta merkin hakijoita ohjeistettiin hyödyntämään tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, huomioiden ohjattavan anonymiteetti. Lisäksi heitä pyydettiin pohtimaan kehittämistavoitteitaan, vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan valitun ohjausprosessin/ohjaustilanteiden dokumentoinnin perusteella, suhteessa osaamismerkin osaamistavoitteisiin.

Osaamismerkin hakijat kokivat osaamisen osoittamistavan mahdollistaneen luovat, yksilölliset ratkaisut. Monet osaamismerkin hakijat kiinnittivät palautteiden perusteella huomiota myös siihen, että heidän olisi ollut mahdollista dokumentoida osaamistaan eri tavoin, multimodaalisesti. Suurin osa päätyi kuitenkin osoittamaan osaamistaan pääosin tekstimuotoisesti, rikastaen sitä esimerkiksi kuvin.

Merkkihakemuksiin perehtyessämme huomasimme, että hakijat tyytyivät usein vain kuvaamaan omaa työtään, toimintaansa erilaisissa ohjaustilanteissa ja -konteksteissa. Osaamismerkin myöntämisen haasteeksi muodostui se, että osaamismerkkityöryhmämme sai kyllä tietoa hakijan työstä, mutta kuvaus hakijan osaamisesta jäi osan merkkihakemuksen jättäneiden osalta sangen vajavaiseksi. Usein pohdimmekin yhdessä, että ”kyllähän tuossa työssä varmaankin vaaditaan tässä osaamismerkissä osoitettavaa osaamista, mutta merkin hakijan osaaminen ei kyllä tästä hakemuksesta käy mitenkään ilmi”.

Kirjoittaja: Soili Rinne

Holistinen ohjaus -osaamismerkin työryhmä: Anu Raudasoja, Sanna Heino ja Soili Rinne

 

Osaamismatkalla-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ohjaustyötä tekevien uraohjausosaamista digitaalisissa palveluissa ja kehittää Ohjaamoiden, nuorisotoimen ja järjestöjen sekä 2. ja 3. asteen koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä.

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

 

 

 

 

 

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Holistinen ohjaus -osaamismerkki ohjausalan ammattilaisten osaamisen kehittämisen tukena - HAMK Beat

Leave A Reply