Autenttisen yritysyhteistyön mahdollisuudet tulevaisuustaitojen kehittymisessä

0

Tulevaisuustaitojen kehittäminen on ollut erityisenä mielenkiinnon kohteena Design Factoryn toteutuksissa, joissa korostetaan autenttista yritysyhteistyötä osana opintojaksoja. HAMK Design Factory ja HAMK Edun LearnWell-ryhmä ovat hyödyntäneet HAMKin oppimiskokemuskysely HowULearnia tulevaisuustaitojen oppimisen tutkimusperustaisessa tarkastelussa.

RUN –Eurooppa-yliopiston ja HAMKin käyttämä käsite tulevaisuustaidot tunnetaan toisaalla monilla eri nimillä ja määritelmillä; tutkimuskirjallisuus tuntee tulevaisuustaitojen lisäksi muun muassa käsitteet yleiset työelämätaidot, työelämävalmiudet ja 2000-luvun taidot. Käsitteellinen sekavuus on ymmärrettävää puhuttaessa vielä tuntemattomasta tulevaisuudesta ja siellä tarvittavasta osaamisesta. Sekavuudesta huolimatta tulevaisuustaitoja ja niiden kehittymistä on pyrittävä korkeakoulutuksessa tukemaan – ne ovat keskeinen osa korkeakouluopinnoissa menestymistä, työllistymistä, tulevaa työelämää ja ylipäätään tulevaisuutta.

Vuoden 2020 AMK:sta uralle -uraseurannan mukaan ammattikorkeakoulusta valmistuneilla opiskelijoilla on puutteita muun muassa ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojen kehittymisessä. Näiden taitojen kehittymistä voidaan mitata HAMKin oppimiskokemuskysely HowULearnin avulla. Sen edelleen kehittyvässä tulevaisuustaitoja käsittelevässä osiossa on LearnWell-ryhmän tekemän tutkimuksen perusteella muodostetut kaksi faktoria, tiedon rakentaminen ja soveltaminen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tiedon rakentaminen ja soveltaminen kuvaa teoreettisen tiedon soveltamista käytännön ongelmien ratkaisemiseen, tiedon jäsentelyä ja erittelyä, sekä asioiden perustelemista ja eri näkökulmista tarkastelua. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot kuvaa yhteistyötaitoja, ryhmän jäsenenä toimimista sekä omien näkemyksien esittämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Aiemmassa Design Factoryn ja LearnWell -ryhmän yhteisessä tutkimuksessa on havaittu, että edellä mainitut ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ovat keskeisessä asemassa Design Factoryn yritysyhteistyössä tehtävien opiskelijaprojektien onnistumisessa. Näin on myös Design Factoryn 16 viikkoa kestävällä Tuotekehitysprojekti -toteutuksella, jossa monialaiset opiskelijatiimit ratkaisevat yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden antamia tuotekehityshaasteita.

Vuodesta 2021 lähtien tuotekehitysprojekteissa on hyödynnetty oppimiskokemuskysely HowULearnia, jonka avulla opiskelijat ovat arvioineet omaa oppimiskokemustaan ja antaneet palautetta toteutuksen kehittämisestä. Tarkastelimme opiskelijoiden tulevaisuustaitoihin liittyviä vastauksia kahdella Tuotekehitysprojekti -toteutuksella, joista ensimmäinen järjestettiin keväällä 2021 ja toinen vuodenvaihteessa 2021–2022. Molemmissa toteutuksissa opiskelijat vastasivat oppimiskokemuskyselyn tiedon rakentamista ja soveltamista sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja mittaaviin väittämiin kuuden viikon jälkeen toteutuksen puolivälissä sekä 12 viikon jälkeen toteutuksen päätteeksi.

Tuloksista (ks. Kuvio 1) voidaan nähdä, että jo 12 viikon mittaisen autenttista yritysyhteistyötä sisältävän opintojakson aikana voidaan tukea opiskelijoiden tulevaisuustaitojen kehittymistä. Ensimmäisellä toteutuksella opiskelijat raportoivat tiedon rakentaminen ja soveltaminen -faktorin puolivälin keskiarvoksi 3,48 viisiportaisella Likert-asteikolla. Tästä puolivälistä keskiarvo nousi toteutuksen loppuun mennessä 0,16 yksiköllä 3,65:een. Vastaavasti yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja mittaavan faktorin keskiarvo nousi 0,32 yksikköä 3,75:stä 4,07:ään. Tulokset ovat hyvin saman suuntaiset myös toisella toteutuksella, jossa tiedon rakentaminen ja soveltaminen -faktorin puolivälin keskiarvo 3,44 nousi toteutuksen loppupuoliskon aikana 0,14 yksiköllä 3,58:aan, ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaito -faktorin keskiarvo 0,19 yksiköllä 3,67:stä 3,86:een.

Kuvio 1: Opiskelijoiden raportoimat keskiarvot tiedon rakentamista ja soveltamista, sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja mittaavissa faktoreissa toteutusten puolivälissä ja lopussa.

Autenttinen yritysyhteistyö tarjoaa opiskelijoille siis paljon mahdollisuuksia oman osaamisen soveltamiseen, ongelmien määrittelyyn, käytännön ongelmien ratkaisemiseen sekä asioiden monipuoliseen tarkasteluun. Vuorovaikutuksen ylläpito yritysten kanssa koko toteutuksen ajan on projektien onnistumisen lisäksi keskeinen tekijä yhteistyötaitojen ja työelämän toimintatapojen oppimisessa sekä työelämäverkostojen luomisessa. Vuorovaikutus on tärkeää myös opettajien ja opiskelijoiden välillä, sillä opiskelijoiden kuuntelemisella on merkittävä rooli opetuksen kehittämisessä. Selkeimpänä kehityskohteenamme onkin kaiken tämän tulevaisuustaitojen opetukseen integroimisen, toiminnan kehittämisen tutkimusperustaisuuden ja oman toiminnan arvioinnin keskellä viestiä siitä selkeästi myös opiskelijoille.

 

Kirjoittajat: Juulia Lahdenperä, Jari Jussila ja Anne-Mari Järvenpää

Leave A Reply