Holistinen ohjaus -osaamismerkki ohjausalan ammattilaisten osaamisen kehittämisen tukena

0

Osaamismatkalla-hankkeen Holistinen ohjaus -osaamismerkkiä hakeneet henkilöt kokivat, että osaamismerkkihakemus auttoi heitä jäsentämään omaa ohjaajuutta, sen taustalla vaikuttavaa ihmiskäsitystä ja ammattietiikkaa sekä tarkastelemaan ohjausta monipuolisesti erilaisten ohjauksen ympäristöjen, verkostojen ja orientaatioiden näkökulmilta.

Osaamismerkin osaamistavoitteiden ja merkin suoritusohjeiden mukaisesti osaamismerkin suorittajien tuli peilata ohjausprosessejaan monelta eri näkökulmalta, purkaa sitä osiin ja vaiheisiin, kooten kokonaiskuvaa osaamistaan. Näin ollen voidaan todeta, että osaamismerkin hakemuksen jättäminen tuki myös osaltaan hakemuksen tehneiden työ-, ammatti- ja osaamisidentiteettiä. Osaamismerkkihakemuksen palauttaneet henkilöt kokivat, että osaamismerkkihakemuksen tekeminen toimi oivana muistutuksena oman työn ja työskentelyn reflektoinnin merkityksellisyydestä.

Osaamismerkin suorittaminen palautti mieleen sen, kuinka tärkeää oman ohjaajuuden säännöllinen reflektoiminen on.”

Osaamismerkin sisällön ja osaamisen osoittamisen kautta tuli palattua oman työn arvoihin ja eettisiin periaatteisiin.”

Koen omaavani hyvän ammattitaidon, mutta omaa työotetta ja ammatillisuutta oli hyvä tarkastella eri näkökulmista.”

Holistinen ohjaus -osaamismerkin suorittaminen oli mahdollista kaikille Osaamismatkalla -hankkeen pilotointiin osallistuneille, ohjaustyötä tekeville henkilöille, koulutustaustasta tai ammattinimikkeestä riippumatta. Osa osaamismerkin suorittajista koki saaneensa osaamismerkin suorittamisen avulla myös kokonaiskäsityksen omasta ammatillisesta ohjaustyöstään sekä siinä kehittymisen mahdollisuuksista.

”Osaamismerkin sisällön avulla tarkastelin ensimmäistä kertaa omaa ohjausprosessiani kokonaisvaltaisesti. Huomaan, mitä näkökulmia voisin huomioida entistä paremmin.”

”Opin tunnistamaan ohjausprosessini eri vaiheet. Jatkossa voin paremmin huomata kehittymistarpeet ja sen, miten voisin varioida ohjausta.”

Myös verkostojen tärkeys korostui myös osaamismerkin hakijoiden käsityksissä. Osaamismerkin osaamistavoitteet saivat osan osaamismerkin hakijoista huomaamaan, että ohjaustyötä tehdään edelleen paljon yksin tai pienissä verkostoissa.

”Palvelusiltojen rakentamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä vankemmin.”

Ohjaajien oman osaamisidentiteetin rakentuminen ja sen kehittyminen nousi esiin osaamismerkkihakemuksissa. Osaamismerkkiä hakeneet henkilöt korostivat esimerkiksi sitä, että ohjattavien yksilöllinen, aito kohtaaminen on merkityksellistä ja ohjaaja toimii ohjattaville peilinä, mutta samalla myös peilaa ohjattavien kautta myös omaa itseään.

”On tärkeää kohdata asiakkaat arvokkaina ihmisinä ja saada heidät näkemään itsensä arvokkaina yksilöinä, joilla on toivoa ja mahdollisuuksia löytää uusi suunta elämäänsä.”

Kirjoittaja: Soili Rinne, HAMK Edu

 

Osaamismatkalla-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ohjaustyötä tekevien uraohjausosaamista digitaalisissa palveluissa ja kehittää Ohjaamoiden, nuorisotoimen ja järjestöjen sekä 2. ja 3. asteen koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on lisätä ohjaustoimijoiden osaamista opintojen joustavista suoritusmahdollisuuksista sekä kouluttaa ohjaajia osaamisidentiteettiä tukevien ja tulevaisuussuuntautuneiden ohjausmenetelmien hyödyntämiseen.

Hanke on käynnistynyt 1.8.2020. Päätoteuttajana on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Osaamismatkalla-hankkeen tiedot

 

Leave A Reply