Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen: mitä ja miksi?

0

Tieteelliset julkaisut syntyvät harvoin, jos koskaan, yksin. Yksinäisen puurtamisen sijaan tutkimusta ideoidaan, tutkimusaineistoa kerätään, analysoidaan ja tutkimusjulkaisuja kirjoitetaan yhdessä muiden kanssa. Mutta kuka lopulta on tutkimusjulkaisun tekijä, jos julkaisu on syntynyt usean kirjoittajan toimesta? Kenen nimi saa komeilla julkaisussa ensimmäisenä, ja millä perusteella joku joutuu tyytymään paikkaan kahden muun kirjoittajan välissä? Riittääkö julkaisun kirjoittajaksi pääsemiseen lähes valmiin käsikirjoituksen kommentointi?

Tieteellisten julkaisujen tekijyyteen liittyvät kiistat ovat lisääntyneet viime vuosina. Vähentääkseen tekijyyskiistoista johtuvia hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausilmoituksia, Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut suositukset Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi. Suositus ei ole aukoton, mutta ottaa napakasti kantaa muun muassa siihen, että tekijyyteen liittyvät periaatteet on keskusteltava selviksi jo ennen julkaisun kirjoittamista, tutkimuksen suunnitteluvaiheessa hyvissä ajoin ennen käsikirjoituksen tarjoamista julkaisijalle. Pahitteeksi ei olisi myöskään sovittujen asioiden kirjallinen dokumentointi.

Kuva John Schnobrich

Mistä yhteisjulkaisujen tuottajien sitten tulisi keskustella? Vähintään seuraavien seikkojen tulisi olla kristallinkirkkaita kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla heti hankkeen alussa:

Tekijyys ei tarkoita ainoastaan kirjoittamista, vaan se kattaa kaiken toiminnan tutkimustiedon tuottamiseksi ja mahdollistamiseksi.

Tekstin kirjoittamisen lisäksi / sijaan vaikkapa tutkimuksen ideointi tai analysoidun aineiston tulkinta ovat sellaisia kontribuutioita, joiden merkitsemistä julkaisuun on sovittava, mielellään etukäteen.

Tekijyyden mukana tulee vastuu koko julkaistun tutkimuksen sisällöstä ja sen tuloksista.

Jos nimesi on kirjoittajaluettelossa, olet vastuussa koko julkaisusta, jollei julkaisussa toisin ole mainittu. Käytännöt vastuun haluamisessa/karttamisessa voivat olla kirjavia. Esimerkiksi omien tohtoriopintojeni aikana ohjaavien professoreiden käytännöt vaihtelivat: joku halusi nimensä opiskelijan kirjoittamaan julkaisuun yksiselitteisesti aina, joku ei missään tapauksessa halunnut ottaa vastuuta opiskelijan tuottamista tuloksista, vaikkakin ohjauksessa syntyneistä.

Mitä kirjoittajuuteen oikeuttava merkittävä panos hankkeessa tarkoittaa?

Joillain aloilla ainoastaan julkaisun varsinainen kirjoittaminen oikeuttaa nimen lisäämiseen kirjoittajaluetteloon, toisilla aloilla esimerkiksi aineiston analyysiin tai tutkimusprosessiin liittyvä työ edellyttää mainintaa kirjoittajaluettelossa.

Millä periaatteilla kirjoittajaluetteloon merkittyjen tekijöiden järjestys määräytyy?

Tekijöiden järjestys voi määräytyä esimerkiksi julkaisuun annetun panoksen mukaan siten, että suurimman panoksen antaja saa nimensä ensimmäiseksi, tutkimusryhmän johtajan nimi sijoitetaan viimeiseksi ja keskelle sijoittuvat loput kirjoittajat annetun panoksen mukaisesti. Järjestyksestä on keskusteltava ja sovittava etukäteen, jotta vältytään hankalilta ristiriitatilanteilta jälkikäteen.

Kuva Florian Klauer

Tekijyyden periaatteiden läpikäyminen ja niistä sopiminen ovat oiva keino jäsentää toimijoiden eri vastuita ja saavutettavia ansioita tutkimusyhteistyössä. TENKin suositus tarjoaa konkreettisia työkaluja tekijyyteen liittyvien periaatteiden pohtimiseen niin tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, tutkimustyön aikana, tutkimuksen julkaisuvaiheessa kuin tutkimushankkeen päätyttyäkin.

TKI-tuen tiimi suosittelee tutustumaan!

Leave A Reply