Kuka omistaa TKI-aineistot?

0

TKI-hankkeissa syntyy monenlaisia aineistoja, mutta aineistojen omistajuuteen ei ole olemassa yksiselitteisiä sääntöjä. Kenelle kuuluvat oikeudet TKI-hankkeissa syntyviin tuotoksiin ja tulosten raportointiin, ja kuka määrää projektin tuotoksena syntyneen aineiston käytöstä?

Yksi tapa lähestyä omistajuutta, on määritellä miten TKI-aineistot eroavat tutkimisaineistoista. Leena Jukka esittää (2018, 2) Tarmo Miettisen (2001) määritelmän, jonka mukaan tutkimuksen perusaineistoa on ”erilaisin tutkimusmenetelmin koottu tai muodostettu informaatio, joka on tallennettu kirjallisesti, kuvallisesti tai muulla tavoin”.

Tutkimuksessa aineistojen omistajuus on vahvasti sidoksissa perusaineistoon pohjautuvien tulosten julkaisemisoikeuteen, mutta tutkimusaineiston keräämisen ja omistajuuden välillä ei ole kuitenkaan suoraa yhteyttä. Oman ongelma-alueensa muodostavat myös automaattisesti tuotettu data, kuten erilaiset mittaustuloksiin liittyvät omistusoikeudelliset kysymykset. Mikäli tutkimusprojektissa ei ole sovittu perusaineiston ja tutkimuksen tuloksena mahdollisesti syntyvien aineistojen omistajuudesta, eikä tutkimuksen rahoittajalla ole aineiston omistajuuteen liittyviä ehtoja, lähtökohtana voidaan pitää, että aineiston omistajuus kuuluu sen keränneelle tutkijalle tai tutkimusryhmälle (Salokannel 2012).

Aineistojen omistajuuteen liittyvät kysymykset ja aineistojen avoimuuden toteuttaminen ei ole ongelmatonta varsinkaan yhteishankkeissa, ja ongelmat voivat kumuloitua myöhempiin yhteishankkeisiin.

Tyypillisesti TKI-hankkeissa organisaatioiden väliset yhteistyösopimukset laaditaan yleisellä tasolla. Lähtökohtaisesti yhteistyösopimuksissa ei käsitellä aineistojen jatkokäyttöön ja avaamiseen liittyviä kysymyksiä, eikä sopimusten pohjalta voida vastata kaikkiin aineistonhallintaan liittyviin kysymyksiin.  Aineistoja voidaan käyttää uudelleen jatkotutkimuksissa, opetuksessa ja oppimisessa, ja niitä voidaan hyödyntää myös kaupallisissa tarkoituksissa.  Erilaiset käyttömahdollisuudet mahdollistavat moneen, mutta myös aiheuttavat päänvaivaa TKI-hankkeissa toimijoille. Tämän vuoksi eettisiin käytäntöihin, tietosuojaan ja -turvaan, immateriaalioikeuksiin ja kaupallistamiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan aineistonkeruuta ja aineistojen säilyttämistä hankkeen aikana.

Edellä esitettyjä kysymyksiä mietitään aineistonhallinnan koulutuksessa torstaina 13.12.2018, klo 9-11 Visamäessä. Koulutuksen toteuttaa HAMKin avoimen TKI-tuen tiimi. Jos et ehtinyt ilmoittautua joulukuun koulutukseen, lisää yhteisiä koulutustilaisuuksia on tulossa ensi vuonna Hamk100-koulutusten yhteydessä. Räätälöimme myös tutkimusyksiköille omia työpajoja, ota yhteyttä sähköpostitse kirjasto.tki-tuki@hamk.fi tai suoraan Servicedeskin kautta.

Lisätietoa:

Jukka, L. 2018. Tutkimuksen tieteellisyys, tutkijan oikeus tietoon ja rajoituksia tiedon julkaisemisessa. Saatavana: Edilex-tietokanta.

Salokannel, M. 2012. Tutkimuksen perusteet. Tutkimusdatan ja muun primäärin tutkimusaineiston saatavuuteen liittyvä oikeudellinen sääntely. Edilex. Saatavana: http://www.finnoa.fi/wp-content/uploads/2009/05/salokannel-tutkimuksen-perusteet.pdf 

Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja. Aineistonhallinnan suunnittelu: https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/aineistonhallinnan-suunnittelu.html#2-oikeudet

Leave A Reply