cSchool – oppiminen on tutkimusmatka!

0

cSchool

Mikä on cSchool?

cSchool on oppimisen ja opettamisen malli, jossa opiskelijat perehtyvät ammatillisesti kiinnostaviin liiketalouden ilmiöihin. Oppiminen syntyy yhdessä opiskelijoiden, ohjaajien, asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. cSchoolissa tietoja, taitoja ja asenteita opitaan käytännön projekteissa, tekemällä. Projektit liittyvät liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämisen mm. markkinointiin, johtamiseen, talouteen tai tuotantoon. Projektit ovat todellisia, ne ovat jonkun kokemia, kertomia ja opiskelijoille antamia.

Ambientia Oy:n markkinointipäällikkö Sami Alppiranta toteaa kokemuksistaan cSchoolilaisen opiskelijatiimin kanssa.

”Heti kun näin opiskelijat – neljä diginatiivia – vahvistui tunteeni siitä, että tämä homma tarvitsee onnistuakseen näitä nuoria!”

Projekteissa nähdään, kuullaan, kosketetaan ja mallinnetaan todellisia liiketoiminnan haasteita, asiakkaiden, käyttäjien, yrityksen henkilöstön, ja muiden sidosryhmien näkökulmasta. Ymmärrys luodaan tarkastelemalla ilmiötä eri näkökulmista ja niiden välisistä yhteyksistä. Projektin lähtökota voivat olla yrityksen haasteet, jotka ovat työntekijöille tai asiakkaille pulmia, esteitä tai liian suuria riskejä aiheuttavia asioita. Joskus yrittäjä on tunnistanut uuden mahdollisuuden, joka on niin houkutteleva ja kiinnostava, että sen hyödyntämistä pitäisi kokeilla. Tällaisiin tilanteisiin opiskelijoiden toteuttama kehittämisprojekti sopii hyvin.

Ambientia Oyn Sami Alppiranta kertoo cSchool yhteistyöstä näin:

”Ambientia valjasti HAMK:n cSchoolin opiskelijoista tiimin pohtimaan, miten henkilöbrändäykseen voisi rakentaa iisejä palikoita madaltamaan henkilökunnan kynnystä hypätä loikalla kohti vahvempaa digiminää. ”

”Oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyö on mielekästä, kun projektille määritellään tarpeeksi konkreettiset tavoitteet. Tavoitteet, jotka tässä tapauksessa pohjautuivat yrityksen brändistrategiaan.”

Projektihaasteen ymmärtäminen edellyttää opiskelijan näkemään myös ilmiön teoreettisena, käsitteellisenä ja mallinnettuna abstraktisena kuvauksena. Usein projektissa on kaava, jonka tekijöihin vaikuttamalla pystyy ratkaisemaan ja parantamaan asioita. Kaikissa projekteissa jäsennetään siis myös teoreettinen viitekehys. Viitekehys auttaa ajattelemaan ja puhumaan ilmiöstä niin käsitetasolla kuin käytännössäkin. Yhteinen kieli toimeksiantajan ja kaikkien projektiin osallistuvien kesken on arvokas oppi ja avain menestykselliseen kehittämiseen. Teorian lisäksi etsitään ja hahmotetaan tutkimista ja kehittämistä edistäviä työkaluja ja ratkaisumalleja.

cSchoolin projekteihin kuuluu oleellisena osana kokeileminen. Kokeiluissa pyritään vastamaan asetettuun väittämään ja luomaan uutta tietoa ilmiön kehittämisen tueksi. Kokeiluissa tapahtuu ja niissä tehdään. Tekeminen, kokeileminen, tutkiminen, yrittäminen, viestiminen, kirjoittaminen, lukeminen, haastatteleminen, etsiminen, keskusteleminen, kuunteleminen, väittely, vuoropuhelu, mittaaminen, havainnoiminen, selittämäinen, arvioiminen, soveltaminen, analysoiminen, ja uuden luominen ovat kokeilujen toimintoja.

Ambientia Oyn Sami Alppiranta toteaa toimeksiannosta seuraavaa:

”Briiffin pitää olla selkeä, jotta työ saadaan vaivatta alkuun, toisaalta yhteisestä matkasta kohti laadukasta lopputulosta tulee mielekkäämpi – niin opiskelijalle kuin yritykselle.”

cSchool luo edellytykset opiskelijakeskeiselle oppimiselle, aidolle osaamisen syntymiselle ja oppijan asenteiden tiedostamiselle. Tavoitteena on myös itsetuntemukseen, itsetehokkuuden ja itsetunnon vahvistaminen. cSchool haastaa niin opiskelijat, opettajat kuin koko yhteisönkin asettumaan oppijaksi, yhdessä vertaisena projektin, ilmiön ja kokeilun ympärille. cSchoolissa luodaan yhdessä uutta osaamista.

Mitä on käytännössä tehty?

cSchool mallin ensimmäinen kokeilu käynnistyi lokakuussa 2015 ja päättyy toukokuussa 2016. Ensimmäisen kokeilun aikana tehtiin 51 projektia, noin 40 opiskelijan, neljä ohjaajaan, kolmen työelämäpalveluasiantuntijan, ja useiden toimeksiantajien kanssa. Kokeilun aikana pidettiin yli 100 ohjausistuntoa, tehtiin lukuisia selvityksiä, tutkimuksia ja tiedusteluja, kokeiltiin ja kehitettiin. cSchool työskentely dokumentoitiin O365 oppimisympäristössä ja Yammerissa. Kaikesta tästä tekemisestä syntyi noin 1500 opintopistettä.

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia on koettu?

cSchool sopii monenlaisille oppijoille. Joillekin oppimisen matka oli jatkuvaa ylämäkeä ja tuskaa, toisille vähittäistä nousukiitoa ja hurmosta. Useimmille se tarjosi vuoristorataa, jossa itsevarmuus vaihtui epävarmuuden kautta energisyyteen, turhautumisen kautta epämukavuuteen ja lopulta innostuksen kautta menestykseen. cSchool yhteisössä oppija tuntee, kuulee, näkee maistaa, haistaa, koskettaa, ajattelee, sanoo ja tekee sitä, mitä pelkkä oppikirja ei liiketoiminnasta kerro.

Ambientia Oyn Sami Alppirantaa kuvaa opiskelijaprojektin vaikutusta näin:

”Lopputuloksena saimme nipun ohjeita, mutta mikä tärkeintä kylvimme henkilöbrändäyksen siemenen tusinaan ambientialaiseen. Nyt tehtävänäni on kannustaa jokaista ambientialaista ottamaan ohjeista kaiken irti.”

Miten mallia kehitetään?

cSchool onnistui kokeiluna hyvin. Se nosti esiin monia onnistumisia, mutta myös asioita, joita on parannettava ja kehitettävä edelleen. Keskeisin onnistuminen oli se, että oppijakeskeinen opiskelu synnyttää aitoa osaamista, tietoa ja vaikuttaa oppijan asenteisiin. Se voimaannutta ja lisää oppijan vastuuta omasta tekemisestä ja oppimisesta. Lisäksi merkittävä onnistuminen oli se, että liiketoiminnan teoriaa oppii käytännön tekemisen suunnitteluun, valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdistettynä. Keskeisin parannettava asia on oppimisen, oppijoiden ja oppimisotteiden erilaisuuden tunnistaminen ja erilaisuuden huomioiminen. Samoin opiskeluhallinnointiin liittyvät järjestelemät osoittautuivat vain osittain cSchool toimintaa tukeviksi.

Syksyllä 2016 cSchool starttaa uudelleen oppimisen matkan liiketalouden ilmiöihin projektioppimisen, tiedon etsinnän, tutkimuksen, teorian ja kokeilemisen tiellä.

 

Tekstin on kirjoittanut cSchool tiimi: Riitta Ikonen, Anne-Maarit Sepling, Markku Korhonen, Vesa Tuomela

Leave A Reply