Valuma-aluekohtainen vesienhallinta

0

OK – Ojat kuntoon hankkeen kautta on uudelleenaktivoitu ja herätelty ojitusyhteisöjä toimimaan. Tarve on näissäkin tapauksissa lähtenyt maanomistajilta, joilla on ollut ongelmia peltoalueiden veden johtamisessa. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ja tarkastella kokonaisvaltaisesti pelto- ja metsäalueiden vesienhallintaa sekä yhtenäistää toimintatapoja.

Pilottikohteet

Hankkeessa on kaksi erillistä pilottikohdetta Rengossa ja Kärkölässä. Molemmissa kohteissa tullaan parantamaan pelto- ja metsäalueiden kuivatusta. Kunnostaminen luo edellytykset alueiden tehokkaammalle käytölle. Kohteiden parantamiseen liittyvät toimet suoritetaan alueilla esiintyvien ominaispiirteiden mukaisesti. Molempiin kohteisiin on otettu mukaan vesienhallintaa parantavia ja veden viipymää lisääviä toimenpiteitä, joiden avulla tehostetaan kiintoaineksen, ravinteiden talteenottoa sekä parannetaan alueen maisemakuvaa.

Yhteistyö

Yhteistyön voima ja sen merkitys on tässäkin hankkeessa merkittävä. Hankkeessa mukana olevat toimijat ja heidän ymmärryksensä kokonaisvaltaisen vesienhallinnan edistämiseksi on tärkeää hankkeesta saatavien tuloksien kannalta. Pelto- ja metsäalueilla on erilaiset tarpeet kuivatuksen sekä tähän liittyvien kuivavarojen suhteen ja tästä syystä asioiden yhteensovittaminen ja niiden ymmärtäminen korostuu. Toimijoiden välisen yhteistyön lisäksi tarvitaan aina maanomistajia ja ilman heidän myötävaikutusta ei olisi mahdollista pilotoida tai kehittää toimintatapoja.
OK- Ojat kuntoon -hankkeessa tehdään työtä pelto- ja metsäalueiden vedenjohtamisen parantamiseksi laajana rintamana. Tässä mielessä maanomistajien mielipiteet ja toiveet tulee eri vaihtoehtoja tarkastellessa ottaa aina huomioon, sillä hankkeen päätyttyä he tulevat ylläpitämään suunniteltuja ja rakennettuja järjestelmiä.

Janne Pulkka
toiminnajohtaja
Etelä-Suomen Salaojakeskus

Leave A Reply