Rakennekalkki – tehokas vesiensuojelukeino

0

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona –hanke tuottaa tietoa ja ohjeistusta rakennekalkin käytöstä erityisesti maatalouden vesiensuojelukeinona Suomen oloissa. Hankkeen tuloksena syntyy vuoden 2021 aikana käytännön opas viljelijöille ja neuvojille rakennekalkituksen toteutukseen savimailla.

Rakennekalkki on savimaille soveltuva maanparannusaine, jossa savipitoinen peltomaa käsitellään reaktiivista, sammutettua tai poltettua kalkkia, sisältävällä kalkitusaineella. Oikein toteutettuna ja kohdennettuna menetelmä parantaa pitkäaikaisesti maan mururakennetta ja vedenläpäisevyyttä pienentäen eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Rakennekalkitus toimii siis tehokkaana vesiensuojelukeinona ja sen avulla varaudutaan myös ilmastonmuutokseen parantamalla peltolohkon vedenimeytymiskykyä.

Kalkitus toimii parhaiten, kun siis aktiivista rakennekalkkia levitetään kuivissa olosuhteissa lämpimälle peltolohkolle vähintään 1000 kg hehtaarille. Levityksen jälkeen kalkki pitää sekoittaa välittömästi kahteen kertaan, jotta toimenpide onnistuisi. Parhaat tulokset ovat odotettavissa peltolohkoilta, joiden johtoluku on alle 1 ja pelto sisältää merkittävästi saviainesta.

Hanke tuottaa tietoa:
• vaikutuksista kokonais- ja liukoisen typen ja fosforin huuhtoumaan sekä salaojavesistä että peltolohkon pintavalunnan osalta
• vaikutuksista maaperän hiileen ja eroosioon
• vaikutuksista maaperän biologiaan tai happamuuteen
• parhaasta ainesosien seossuhteista, optimaalisista käyttömääristä sekä levityksen parhaista ajankohdista viljelytekniikan ja vesiensuojeluvaikutusten kannalta

Hankkeessa tutkitaan rakennekalkin vaikutuksia monipuolisesti laboratorio- ja kenttäkoeolosuhteissa sekä laajemmalla valuma-aluetason pilottikokeella Eurajoella, jossa rakennekalkkia levitettiin vuonna 2020 vajaan 200 hehtaarin peltoalalle. Muut pilottialueet sijaitsevat Paimiossa ja Turussa. Pakkalanjärvellä vuonna 2018 tehdyn rakennekalkituksen vaikutuksia seurataan myös hankkeen aikana. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun.

Yhteistyöhanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu ja toteuttajina siinä ovat mukana Pyhäjärvi-instituutti, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Turun kaupunki ja ProAgria Länsi-Suomi. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jossa tavoitteena on muun muassa vähentää maatalouden ravinnepäästöjä vesistöihin uusilla innovatiivisilla keinoilla.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö, Yliopettaja, Juha Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu, juha.kaaria@turkuamk.fi, puh. 050 598 5776
https://www.proagria.fi/rakennekalkki

Video tässä linkissä

Leave A Reply