Pilotointi – tiedon hankintaa ennen tositoimintaa

0

Pilotointia tarvitaan uusien innovatiivisten toimintamallien kehittämisessä, menetelmien käyttöön ottovaiheessa ja sovellettaessa vanhoja menetelmiä uuteen toimintaympäristöön. Pilotoinnilla tuotetaan tietoa ja kokemuksia menetelmien mahdollisuuksista ja haasteista.

Arvokasta tietoa ja kokemusta pilottihankkeista saadaan poikkeuksetta. Monta asiaa pystytään selvittämään vain kokeilun ja testaamisen kautta. Kaikki hankkeet eivät luonnollisestikaan voi johtaa välittömästi suoraan käytäntöön. Toisinaan taas piloteissa tuotetut mallit, ratkaisut ja tulokset voidaan ottaa melko nopeasti yleiseen käyttöön.

Esimerkki – Tulvatasannepilotti 2016-2017

Tapio testasi Kanta-Hämeessä toteutetun kunnostusojitushankkeen yhteydessä tulvatasanteen soveltuvuutta vesienhallintamenetelmänä vuosina 2016-2017. Pilottihankkeessa saatiin alustavaa käytännön tuntumaa tulvatasanteen suunnitteluun ja sen toteutukseen käytännössä.
Metsätaloudessa ei ollut aiempia kokemuksia tästä maatalouden kuivatushankkeissa kehitetystä luonnonmukaisen vesirakennustekniikan menetelmästä. Monia muita luonnonmukaisen vesirakentamisen tekniikoita on sen sijaan ollut käytössä jo pitkään vesiensuojelullisissa metsätalouden luonnonhoitohankkeissa.

Ilmeisen onnistuneesti pilotissa testattu tulvatasanneratkaisu tuodaan metsäkeskuksen rahoittaman luonnonhoitohankkeen tekniikkavalikoimaan vuosien 2021-2023 aikana toteutettavassa Vesijaon vesiensuojeluhankkeessa Padasjoella. Pilottihankkeesta saatua arvokasta tietoa päästään nyt soveltamaan käytännössä ja samalla tulvatasanneratkaisusta saadaan lisää käytännön kokemuksia.

Lisää pilotteja – Suometsänhoito

Suometsien hoidossa on tulossa siirtymä perinteisestä uomakohtaisesta suunnittelusta kohti laajempaa suo- tai valuma-aluetasoista suunnittelua ja kokonaisvaltaisesti kestävää maankuivatusta ja vesienhallintaa.

Selvitys metsätalouden uudesta kannustejärjestelmästä julkaistiin hiljattain. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162700

Tavoitteena uudessa järjestelmässä on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsän hoitoa ja käyttöä metsänomistajan tavoitteet huomioiden. Metsäkeskus pilotoi tulevaa kannustejärjestelmää suometsänhoidon osalta.

Suometsänhoitoon liittyen kyseessä on mittavan luokan uudistus, jolla on hyvin laaja-alaiset vaikutukset valtakunnan mittakaavassa. Parhaimmillaan ja toivottavasti tämänkin pilotoinnin kautta saadaan aikaiseksi toimiva, kaikkia osapuolia tyydyttävä ja maanomistajia toimintaan kannustava järjestelmä.

Jyrki Mäkiranta
Mhy Päijät-Häme

Leave A Reply